Wilt u weten waar uw praktijk goed in is, maar ook waar het beter kan? Verzamel dan objectieve gegevens die de basis vormen voor kwaliteitsmeting (indicatoren) in uw praktijk en vergelijk deze met andere praktijken (benchmark). 

Laat alle medewerkers in de praktijk actief op zoek gaan naar verbeterpunten. Dit levert betrokkenheid en discussie op.

Met een risicoanalyse-instrument kunt u globaal inventariseren wat de grootste risico’s en knelpunten zijn voor uw patiënten of medewerkers in het zorgproces van uw praktijk. Doe dit met het team. U kunt daarbij als basis per onderwerp de volgende vragen gebruiken:

  • Wat is er al geregeld en hoe groot is de kans dat het misgaat?
  • Wat kan gedaan worden om te voorkomen dat het misgaat?

Zorguitkomsten (o.a. indicatoren)

Kwaliteitsindicatoren zijn meetbare elementen van de zorgverlening die een aanwijzing geven over de kwaliteit ervan en hebben een signaleringsfunctie: ze geven geen directe maat voor kwaliteit, maar wijzen op bepaalde prestatieaspecten en kunnen aanleiding geven tot nader onderzoek. Gangbaar is de indeling in structuur-, proces- en uitkomstindicatoren. 

Ervaringen van patiënten

De mening en het perspectief van de patiënt zijn belangrijk voor kwaliteitsmeting en -verbetering van de praktijk. Dit kan zowel in de vorm van een enquête als met interactieve methoden zoals een patiënteninterview, -panel of -raad.

 Patiënten betrekken bij uw praktijkorganisatie

Ervaringen van medewerkers

Het is zinvol, maar niet wettelijk verplicht om regelmatig de medewerkers te bevragen en terugkoppeling te geven over de tevredenheid over hun werksituatie, arbeidsomstandigheden, betrokkenheid, motivatie, loyaliteit, gevoel van veiligheid en het effect daarvan op de werksfeer, verloop, verzuim, effectiviteit, efficiëntie, klantgerichtheid en productiviteit. Zorg ook voor een procedure om klachten van medewerkers op te vangen en af te handelen. Tevreden medewerkers hebben een positieve invloed op de kwaliteit van de patiëntenzorg.

Wél wettelijk verplicht is het uitvoeren van een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Hiermee brengt u de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van uw medewerkers in kaart, evalueert u gevaren en risico’s en verwerkt deze in een plan van aanpak.

Risico-inventarisatie & analyse

Een risicoscan en -analyse is bedoeld om globaal te inventariseren wat de grootste risico’s en knelpunten zijn voor uw patiënten in het zorgproces van de huisartsenvoorziening. Enkele vragen daarbij zijn: ‘Wat kan er misgaan en hoe ernstig is dat? Wat is er al geregeld en hoe groot is de kans dat het misgaat? Wat kan gedaan worden om te voorkomen dat het misgaat?’. De nadruk ligt dus niet op ingecalculeerde risico’s in de zorgverlening zoals complicaties, maar meer op het verminderen van risico’s op vermijdbare fouten. Hoe meer mensen binnen de organisatie een risicoscan invullen, hoe beter de opbrengst.

Incidentenmelding & -verzameling

Systematisch en intern melden, registreren, analyseren, herstellen en opvolgen van (bijna-) incidenten helpt om structurele weeffouten in de organisatie van de zorgverlening op te sporen en grotere fouten in de toekomst te voorkomen. Voorwaarde voor een goed functionerende VIM-procedure is een werkcultuur van onderling vertrouwen en veiligheid rondom het melden van incidenten: ‘Veilig’ wil zeggen dat de melder met een veilig gevoel kan melden wat er misgaat, zonder dat dit leidt tot individuele maatregelen.