Contact

Adres & route

Domus Medica is goed bereikbaar met zowel openbaar vervoer als auto.

 • Mercatorlaan 1200
  3528 BL  Utrecht

Bestelling

Ondersteuning

Samenwerking

Wilt u het NHG vragen om een bijdrage te leveren aan een richtlijn of (overheids)project? 

Veelgestelde vragen

Sinds 1956 zetten we ons in om de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de huisartsenzorg te vergroten. Het NHG: 

 • Ontwikkelt en actualiseert meer dan 160 NHG-standaarden en richtlijnen 
 • Ontwikkelt en ondersteunt de ontwikkeling van e-learnings, instructiefilms, praktische boeken, praktijkkaarten, het NHG-Formularium, E-Health toepassingen en nog veel meer 
 • Is initiatiefnemer en ontwikkelaar van Thuisarts.nl 
 • Werkt mee aan meer dan 150 aanpalende richtlijnen die ook voor u als huisarts van belang zijn 
 • Bovendien houden we jaarlijks allerlei richtlijnen van derden buiten de deur waarvan wij vinden dat die de werkdruk onnodig verzwaren.  
 • Werkt samen met diverse partijen, waaronder de LHV, InEen, het ministerie van VWS, RIVM, Zorgonderzoek Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en brancheorganisaties in de eerste en tweede lijn. 

Het copyright op NHG-producten berust bij het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Niets uit NHG-uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NHG. Deze toestemming kunt u vragen via contactcentrum@nhg.org.

Het NHG waakt ervoor dat onze producten goed worden toegepast in het juridisch discours. Uitspraken, voor zover ons bekend, die gebaseerd zijn op onze richtlijnen, toetsen wij. Dit heeft niet alleen betrekking op het niet volgen van een richtlijn, maar ook op het ten onrechte niet afwijken van een richtlijn. Wij reflecteren niet op de uitspraak van de tuchtrechter, alleen op de toepassing of interpretatie van de richtlijn. Ondersteuning van de veroordeelde huisartsen behoort niet tot onze taken.

Als u na een gesprek met de huisarts zelf er niet uitkomt leest u op Thuisarts.nl wat u kunt doen.

Voor huisartsen die in het buitenland werkzaam zijn en vragen hebben over herregistratie en accreditatie verwijzen wij voor herregistratie naar de RGS (Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten) en voor accreditatie naar het ABC1 (Accreditatie Bureau Cluster 1).

Het NHG kan geen persoonlijke gezondheidsvragen beantwoorden. U kunt het beste contact opnemen met uw huisarts. Uw huisarts kent uw medische geschiedenis en kan uw vraag goed beantwoorden.

NHGDoc wilt kennistechnologie naar een hoger niveau tillen. En hiermee op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier wetenschappelijke kennis naar de praktijk brengen. Met als doel: tijd besparen en het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Met de ontvangen abonnementsgelden wordt het verder ontwikkelen en onderhouden van NHGDoc bekostigd.

Voor de exploitatie en doorontwikkeling van NHGDoc is aan de HIS-leveranciers en hun gebruikersverenigingen zowel een collectief als een niet-collectief abonnement beschikbaar gesteld. Bij collectief afnemen van NHGDoc ontvangt de gebruiker 33,33% korting op de reguliere prijs en betaalt dan €330,- (excl. BTW) per normpraktijk per jaar. Bij niet-collectieve afname draagt dit €495,- (excl. BTW) per normpraktijk per jaar.

Promedico-ASP en MicroHIS hebben gekozen voor een collectieve afname. Vanaf 1 januari 2019 nemen ook CGM Huisarts en Zorgdossier NHGDoc collectief af.

Wat is NHGDoc?

NHGDoc is een beslissingsondersteunend systeem, gebaseerd op de Standaarden en richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Het helpt de zorgverlener de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste patiënt bij de hand te hebben. NHGDoc herinnert de zorgverlener aan ontbrekende gegevens in het Huisarts Informatie Systeem (HIS) en aan aandachtspunten voor nader onderzoek en behandeling. Het HIS maakt hiermee een stap van registratie-instrument, naar bewaker van medicatie, contra-indicaties en allergieën, tot ondersteuner in het klinisch proces. Een advies van NHGDoc geeft de mogelijkheid het medisch dossier, het medicatiebeleid of het medisch inhoudelijk beleid aan te passen. Lees hier meer over NHGDoc.

De LHV kan u helpen met de praktijkvoering van uw (nieuwe) praktijk. Zie hiervoor lhv.nl/praktijkstart

De NHG Praktijkaccreditering (NPA bv) kan u helpen bij de kwaliteitsbevordering van de praktijkvoering.

Het NHG beschikt enkel over de gegevens van de leden (niet iedere huisarts is lid van het NHG). In verband met bescherming van persoonsgegevens (AVG) geeft het NHG geen namen, adressen of andere gegevens van de leden af.  Voor adressen van huisartsen kunt u de Geneeskundige Adresgids (inlog nodig) raadplegen. U kunt ook het NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) raadplegen.

Onderzoekers verwijzen wij naar de universitaire vakgroepen huisartsgeneeskunde die hun onderzoeksnetwerk van huisartsen kunnen benaderen.

Als beginnend huisarts is een NHG-lidmaatschap onmisbaar. U komt in aanmerking voor het starterstarief als u binnen 1 jaar na afstuderen lid wordt van het NHG.  

Van de SBOH ontvangen wij een melden zodra u bent afgestudeerd. Daarna ontvangt u van ons een startersaanbod. Uiteraard kunt u zelf al uw lidmaatschap omzetten. Lees alles over het starterstarief.  

Een partner-lidmaatschap is beschikbaar voor geregistreerde huisartsen die levenspartner zijn (gemeenschappelijk huishouden) van een geregistreerde en praktiserend huisarts-lid. Slechts een van beide partners kan kiezen voor het partner-lidmaatschap. Een abonnement op H&W maakt geen deel uit van het partner-lidmaatschap. 

Het partner-lidmaatschap is van toepassing voor de partner in de laagste contributiecategorie. Hij/zij ontvangt een korting van 25%  op de contributie.  

Een partner-lidmaatschap is beschikbaar voor geregistreerde huisartsen die levenspartner zijn (gemeenschappelijk huishouden) van een geregistreerde en praktiserend huisarts-lid. Slechts een van beide partners kan kiezen voor het partner-lidmaatschap. Een abonnement op H&W maakt geen deel uit van het partner-lidmaatschap. 

Partner-lidmaatschap is niet beschikbaar voor praktijkpartners. 

Nee, het lidmaatschap is persoonsgebonden en kan niet aan een groep verbonden zijn.

Van de contributiebijdragen van leden ontwikkelt het NHG de NHG-Standaarden, maar ook afgeleide producten zoals de PraktijkWijzers en de verschillende e-learnings voor poh. Deze zijn (gratis) toegankelijk voor ondersteuners van het lid als onderdeel van zijn lidmaatschap.

Nee, indien u iets bij ons heeft gekocht zonder als lid ingelogd te zijn, wordt de ledenkorting niet achteraf vergoed. In het bestelproces heeft u hier expliciet afstand van gedaan door het aanvinken van het vakje ‘Ik plaats deze bestelling als gast en ontvang geen ledenkorting.’

Iedere huisarts met een BIG-registratienummer kan zich inschrijven voor een NHG-lidmaatschap. 

Bent u in opleiding tot huisarts, maar heeft u geen contract van de SBOH, dan kunt u tegen een speciaal tarief lid worden. U schrijft zich in via inschrijfformulier. Het inschrijfformulier vindt u hier.

Als NHG-lid kunt u gratis of met 30% korting NHG E-learnings maken. Momenteel zijn er 10 e-learnings gratis beschikbaar.  

Ook kunt u met ledenkorting deelnemen aan onze evenementen die geaccrediteerd zijn. Tot slot kunnen leden in focusgroepen meewerken aan nieuwe/herziene richtlijnen. Meestal krijgt u voor deze groepssessies accreditatiepunten. 

De contributie verschilt per type lidmaatschap. Hoe meer u het huisartsenvak uitoefent, hoe meer profijt u heeft van het NHG. Uw inkomen is een goede graadmeter voor de mate van uitoefening van uw werk en daarmee het gebruik van de NHG-producten en -diensten.

CategorieContributie 2023
Contributie 5 – bruto inkomen € 100.000 en hoger €                          973 
Contributie 4 – bruto inkomen € 50.000 tot € 100.000 €                          901 
Contributie 3 – bruto inkomen € 35.000 – € 50.000 €                          731 
Contributie 2 – bruto inkomen € 20.000 – € 35.000 €                          562 
Contributie 1 – bruto inkomen € tot 20.000 €                          343 
Starterstarief €                          299 
Huisarts partner*25% korting op het reguliere lidmaatschapstarief 
Huisarts partner – oude situatie  €                          180 
AIOS €                          103 
Buitengewoon lid €                          387 
Rustend lid/vrienden van het NHG €                          143 

* Dit tarief geldt voor alle nieuwe partnerlidmaatschappen die zijn gestart na 01-01-2018. Leden die al een partnerlidmaatschap hebben, blijven het oude contributiebedrag betalen.

Het NHG hanteert voor het contributiejaar uw geschatte inkomen over dat betreffende jaar. Dit bepaalt in welke categorie u valt.

Mocht achteraf blijken dat het een andere categorie had moeten zijn dan kunt u dat aan ons doorgeven. Dat kunt u doen tot 31 december het jaar erop. Dan crediteren wij het te veel betaalde bedrag.

Uw brutojaarinkomen bepaalt in welke lidmaatschapscategorie u valt.

Onder uw inkomen vallen alle inkomsten die horen bij de uitoefening van het huisartsenvak.

Ook inkomsten uit een al dan niet tijdelijke uitkering vallen onder inkomsten, maar alleen als de uitkering hoort bij de huisartsenaanstelling.
Voorbeelden:

 • arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • zwangerschapsuitkering
 • ziektewetuitkering

Voor zelfstandige huisartsen

Het brutojaarinkomen is het totale bedrag dat u in een jaar declareert voor alle door of namens u verrichte medische werkzaamheden.

Subsidies en toeslagen, inclusief de vergoeding voor praktijkondersteuners, behoren ook tot het brutojaarinkomen.

De volgende kosten kunt u in mindering brengen:

 • de brutoloonkosten van een praktijkondersteuner
 • het brutosalaris van een huisarts in dienstverband
 • de vergoedingen gedeclareerd door een waarnemend huisarts

Overige kosten die u maakt, verlagen uw brutojaarinkomen niet.

Voor artsen in een dienstverband

Voor artsen in dienstverband geldt het brutojaarinkomen minus beroepskosten. Het gaat dus niet om belastbaar inkomen.

Beroepskosten zijn kosten die een werknemer maakt om zijn loon te kunnen verwerven, bijvoorbeeld:

 • opleidingskosten
 • kantoor- en administratiekosten
 • contributie van een beroepsorganisatie

Uw NHG-Lidmaatschap start per eerste dag van de eerst volgende maand. U betaalt naar rato, alleen nog de resterende maanden van dat jaar.

U betaalt naar rato. Indien u bijvoorbeeld halverwege het lidmaatschapsjaar uw opleiding heeft afgerond, betaalt u alleen nog de resterende maanden van dat verenigingsjaar.

Voor de maanden dat u met pensioen bent, geldt een lager contributietarief. Het NHG crediteert het te veel betaalde bedrag.

U geeft uw wijziging aan ons door via contactcentrum@nhg.org. Wij herberekenen uw contributie. 

Als u buiten Nederland werkt als huisarts kunt u lid blijven van het NHG. U kunt – als u dat wenst – H&W kosteloos naar uw nieuwe adres laten sturen. Ook kunt u uw lidmaatschap (tijdelijk) omzetten naar een niet-praktiserend / rustend huisarts lidmaatschap.  

U ontvangt uw contributiefactuur per e-mail. Betaalt u per automatische incasso? Dan leest u wanneer wij het bedrag van uw rekening afschrijven. Wilt u het bedrag zelf aan ons overmaken? Maak dan gebruik van de betaallink in de bijbehorende e-mail.

Dan maakt u een schatting van wat u denkt te gaan verdienen. Mocht achteraf (tot 1 jaar later) blijken dat het een andere categorie had moeten zijn dan kunt u dat aan ons doorgeven en zullen wij de nota corrigeren.

U kunt uw NHG-lidmaatschap gemakkelijk wijzigen. Geef uw aanpassen door een mail te sturen naar contactcentrum@nhg.org

Bij praktijkbeëindiging in verband met eventueel pensioen of overlijden kunt u schriftelijk contact opnemen met contactcentrum@nhg.org

Heeft u liever telefonisch contact, bel dan met ons via 088-5065500.

Een adreswijziging geeft u gemakkelijk door via het adreswijzigingsformulier op deze website.

U ontvangt een bevestiging per e-mail nadat de wijziging in de verschillende systemen (ledenadministratie, H&W-administratie, etc.) is doorgevoerd.

U zegt uw NHG-lidmaatschap schriftelijk op vóór 1 december van het volgende verenigingsjaar. Een verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. U kunt uw lidmaatschap opzeggen door een mail te sturen naar contactcentrum@nhg.org.

Het verenigingsjaar en daarmee het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Uw NHG-lidmaatschap zegt u schriftelijk op vóór 1 december van het volgende verenigingsjaar. U doet dit door een mail te sturen naar contactcentrum@nhg.org

U zegt uw NHG E-learnings abonnement schriftelijk op. Doe dit uiterlijk 2 maanden voor het einde van uw jaarabonnement. Een abonnement loopt voor de periode van 1 jaar. Meer informatie leest u in de aanvullende voorwaarden (pdf). U kunt uw abonnement opzeggen door een mail te sturen naar: contactcentrum@nhg.org

U zegt uw abonnement op H&W schriftelijk op. Stuur hiervoor een mail naar contactcentrum@nhg.org. Als lid kunt u H&W online blijven inzien. Uw contributiebijdrage blijft ongewijzigd.

Om belangenverstrengeling te voorkomen hanteert het NHG het beleid geen medewerking te verlenen aan congressen die vanuit de farmaceutische industrie worden georganiseerd. 

Voor congressen die plansponsoring ontvangen van de farmaceutische industrie is het een voorwaarde dat het congres door meer dan één farmaceut wordt ondersteund, en dat dit duidelijke zichtbaar is in de communicatie-uitingen (met bijvoorbeeld het plaatsen van logo’s).

Om onafhankelijk te blijven en belangenverstrengeling te voorkomen verlenen wij geen medewerking aan producten en/of diensten van derden (met commerciële doeleinden) waar wij zelf niet aan hebben meegewerkt.

Wij baseren ons bij onze aanbevelingen op wetenschappelijk onderzoek. Indien uw methode op een goede manier wetenschappelijk onderbouwd is en indien daarover gepubliceerd is, dan zal uw methode in een herziening van de richtlijn worden meegenomen. Wij voeren geen gesprekken met afzonderlijke partijen over (behandel)methoden of producten.

Wij ontvangen vele verzoeken van organisaties en particulieren voor een financiële ondersteuning van hun activiteiten. In principe voldoen wij niet aan deze verzoeken. 

Het NHG is namelijk een vereniging dat haar taken uitvoert met de contributies van haar leden, de huisartsen. Besteding van deze gelden zetten wij in om onze missie te bewerkstelligen: de bevordering van een wetenschappelijk gefundeerde, kwalitatief hoogstaande, uitoefening van de geneeskunde door huisartsen. Dat doen wij door het maken en aanbieden van onder andere richtlijnen en scholing. Verzoeken om sponsoring zullen we daarom niet honoreren.

Wij zijn een onafhankelijke vereniging die een wetenschappelijk verantwoorde en kwalitatief hoogstaande beroepsuitoefening door de huisarts bevordert en ondersteunt. 

Wij zijn er voor de huisarts en zijn team. Wij krijgen diverse verzoeken van studenten om mee te werken aan (afstudeer)onderzoeken, en scripties. Ondanks dat deze onderzoeken en verslagen interessant kunnen zijn voor de huisartsgeneeskunde ontbreekt ons de mogelijkheden om op deze vragen in te gaan. Uitzonderingen maken wij voor studenten in opleiding tot huisarts.

Wij hebben als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts te bevorderen. Dit doet het NHG door vertaling van wetenschap naar de huisartsenpraktijk, bijvoorbeeld via onze NHG-standaarden, waarbij wij wetenschap onafhankelijk en transparant beoordelen. 

Om deze onafhankelijkheid te bewaken werken we niet mee aan onderzoek dat mogelijk in later stadium door ons beoordeeld moet worden ten behoeve van onze producten.

Mocht u op zoek zijn naar medewerking van huisartspraktijken aan wetenschappelijk onderzoek, dan adviseren wij u contact te leggen met de afdeling huisartsgeneeskunde in uw regio.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is een vereniging die een wetenschappelijk verantwoorde, kwalitatief hoogstaande, beroepsuitoefening door de huisarts bevordert en ondersteunt. 

Het NHG ontvangt zeer regelmatig allerlei verzoeken van externen om zeer uiteenlopende vormen van informatie op onze website te plaatsen. Het gaat hierbij om brieven, enquêtes, producten en scholing die interessant kunnen zijn voor de huisarts. 

Ons beleid is dat wij de NHG-communicatiekanalen hiervoor niet beschikbaar stellen, tenzij het NHG een duidelijke relatie heeft met het onderwerp en betrokken is (geweest) bij de totstandkoming van de informatie, bijvoorbeeld bij een partnership, inhoudelijk programma, project of product.

Voor promotionele acties (advertenties, inserts) kunt u mailen naar de uitgeverij media.marketing@bsl.nl. Deze acties behoeven de goedkeuring van de redactiecommissie.

H&W is alleen geïnteresseerd in persberichten naar aanleiding van afgerond wetenschappelijk onderzoek voor zover relevant voor de huisartsgeneeskunde. Daarnaast worden boeken gericht op de huisarts besproken. Boeken gericht op het algemene publiek over een gezondheidsprobleem worden in principe niet besproken. Huisarts & Wetenschap heeft een onafhankelijke redactie die oordeelt op basis van relevantie voor de huisartsgeneeskunde en kwaliteit. U kunt een persbericht sturen naar het maandblad Huisarts en Wetenschap (H&W) van het NHG. Persberichten kunnen gestuurd worden naar contactcentrum@nhg.org.

Om het medisch beleid van de huisarts te ondersteunen en in te gaan op actuele issues ontwikkelt het NHG medisch-inhoudelijke standpunten. Hier ziet u welke medisch inhoudelijke standpunten het NHG heeft geschreven.

De visie van de beroepsgroep is op basis van de Toekomstvisie Huisartsenzorg uitgewerkt in diverse inhoudelijk onderbouwde Standpunten over onderdelen van de huisartsenzorg. Deze Standpunten worden gemaakt in samenwerking met de LHV.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap is een vereniging die een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts bevordert en ondersteunt. Wij zijn niet gericht op ethische en juridische kwesties. Ook vragen over wilsverklaringen en dergelijke  nemen wij niet in behandeling. Wij verwijzen u hiervoor naar de KNMG (www.knmg.nl) en de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (www.nvve.nl). Op Thuisarts.nl zijn teksten voor patiënten te vinden over (nadenken) over het levenseinde.

Het uitvoeren van kleine chirurgische verrichtingen in de huisartsenpraktijk heeft de steun van het NHG. Het biedt de patiënt de mogelijkheid een kleine chirurgische ingreep in de eigen, vertrouwde huisartsenpraktijk en dichtbij huis te ondergaan. Het biedt huisartsen de mogelijkheid hun vak te verbreden naar niet alledaagse huisartsenzorg hetgeen het plezier en de uitdaging in het werk bevordert. Tot slot werkt het op macro-niveau kostenbesparend (substitutie van 2e naar 1e lijn).

Het is van belang dat de huisarts affiniteit heeft met het uitvoeren van deze verrichtingen. Een huisarts is volgens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) bevoegd om heelkundige handelingen uit te voeren. Maar deze bevoegdheid geldt alleen als de arts eveneens bekwaam is.

De bekwaamheid zal iedere huisarts voor zichzelf moeten bepalen, dat is onderdeel van het professioneel handelen. De meeste ingrepen in de huisartsenzorg hebben een relatief een technisch eenvoudig karakter waarvoor het verwerven van de nodige bekwaamheid niet veel problemen zal opleveren. Voor ooglidcorrectie en vasectomie is een gedegen opleiding onder leiding van een medisch specialist (bijvoorbeeld uroloog) of een ervaren huisarts-collega noodzakelijk.

De huisarts moet zich dus bekwamen en daarvoor is het nodig dat het volumeaantal met name in de beginperiode voldoende moet zijn. Dat betekent dat de eerste  5 à 10 behandelingen onder supervisie worden uitgevoerd. De huisarts behoort complicaties te registreren.

Het NHG heeft in 2009 het Handboek verrichtingen in de huisartsenpraktijk uitgegeven. In dit boek wordt aan de hand van stapsgewijze instructie, verhelderende foto’s en tekeningen een groot aantal verrichtingen toegankelijk gemaakt.

De missie van het NHG is het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts. De NHG-Standaarden zijn de neerslag van actuele geneeskundige kennis in praktische aanbevelingen. In de loop der tijd treden veranderingen op door nieuwe ontwikkelingen en inzichten, ook op het gebied van geneesmiddelen. Veel geneesmiddelen komen en gaan. Soms komen ze later weer terug op de markt op basis van nieuwe trials of reviews van trials. Het komt voor dat na aanvankelijke terughoudendheid geneesmiddelen later de voorkeur gaan krijgen, op basis van nieuw vergelijkend onderzoek. Dat onderzoek wordt vaak pas enige tijd na de introductie van een nieuw middel uitgevoerd, op basis van gegevens over de lange termijn veiligheid.

Kennisontwikkeling is een geleidelijk proces dat zich in kleine stapjes voltrekt, waarbij er altijd sprake is van een marge aan onzekerheid. Om deze marge zo klein mogelijk te houden is de keuze van het NHG vooral een veilige keuze, waarmee we het belang van de huisarts én de patiënt optimaal willen dienen. De meerwaarde van nieuwe geneesmiddelen moet dus eerst worden aangetoond, voordat ze worden aanbevolen in de NHG-Standaard.

De NHG-Standaarden zijn de basis voor het medisch handelen voor huisartsen. De richtlijnen bieden de meest actuele kennis en stand van zaken van de medische wetenschap. Ze hebben voor de huisartsen geen dwingend karakter. Richtlijnen helpen de huisarts bij de besluitvorming.

Richtlijnen hoeven niet worden gevolgd- het zijn immers geen wetten of voorschriften-  maar moeten met het professionele verstand van de huisarts worden gebruikt. Ieder mens is uniek en dus is elke patiënt uniek. In individuele gevallen kan  -en moet  – er afgeweken worden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij patiënten met multimorbiditeit of verminderde levensverwachting.

Ook patiënten kunnen niet eisen dat een richtlijn van a tot z wordt gevolgd. Bij de toepassing van richtlijnen wordt er vanuit gegaan dat de arts in staat is om op een professionele wijze te communiceren en aan de patiënt begrijpelijke informatie kan geven ter onderbouwing van zijn beleid, ook wanneer deze afwijkt van de wens van de patiënt. Richtlijnen helpen de arts om de patiënt goed voor te lichten over het beleid.