Inhoudsopgave

1. Over NHG   

1.1) Het Nederlands Huisartsen Genootschap is een vereniging gevestigd aan de Mercatorlaan 1200, 3528 BL in Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40530347 (hierna aangeduid als: NHG).  

1.2) Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NHG door een e-mail te sturen aan: contactcentrum@nhg.org of de website van het NHG te bezoeken. 

2. Definities en interpretatie  

2.1) De in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde definities hebben de betekenis zoals daaraan is gegeven in de tekst van deze Algemene Voorwaarden of zoals hieronder opgesomd:   

Abonnement: een jaarabonnement dat door Afnemer is aangeschaft en de Bevoegde Gebruiker in staat stelt de e-Learnings te volgen in overeenstemming met de Overeenkomst. 
Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, met wie NHG de Overeenkomst aangaat. 
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden NHG Webwinkel. 
Bestelling: de bestelling van Afnemer via de Website. 
Bevoegde Gebruiker:  de persoon ten behoeve van wie Afnemer e-Learning Diensten afneemt. Met betrekking tot Bevoegde Gebruikers wordt ook onderscheid gemaakt of de betreffende Bevoegde Gebruiker lid is van NHG. 
BW: het Burgerlijk Wetboek. 
E-Learning: een online nascholingscursus van NHG zoals nader beschreven in de Leeromgeving.  
E-Learning Diensten: het beschikbaar stellen van een of meerdere E-Learnings door NHG. 
Intellectuele Eigendomsrechten: alle merkrechten, handelsnamen, auteursrechten, naburige rechten, databankrechten,  rechten op domeinnamen, persoonlijkheidsrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten, ongeacht of deze rechten geregistreerd zijn of niet en inclusief alle aanspraken op, aanvragen voor of inschrijvingen of registraties van dergelijke rechten, alle daaraan verbonden afhankelijke of nevenrechten en voorrangs- of prioriteitsrechten, en alle vergelijkbare rechten of vormen van bescherming waar ook ter wereld. 
Leeromgeving: de online omgeving waar een Bevoegde Gebruiker een E-Learning kan volgen. 
Overeenkomst: een overeenkomst tussen Partijen, die tot stand komt conform het bepaalde in artikel 3, voor het verkopen van Producten of het leveren van E-Learning Diensten, op grond van een Abonnement of eenmalig. 
Partijen: Afnemer en NHG tezamen, afzonderlijk ook aangeduid als Partij
Product: het product zoals te koop aangeboden door NHG op de Website. 
Website: https://www.nhg.org/webwinkel

2.2) In geval van tegenstrijdigheid tussen een bepaling in de Overeenkomst (zonder deze Algemene Voorwaarden) en een bepaling in de Algemene Voorwaarden, prevaleert de bepaling in de Algemene Voorwaarden.  

2.3) Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden:  

 • wordt onder schriftelijk ook elektronische communicatie per e-mail verstaan;  
 • wordt met een verwijzing naar de Overeenkomst tevens een verwijzing naar de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden bedoeld; 
 • worden alle diensten op grond van de Overeenkomst geleverd op basis van een inspanningsverbintenis; 
 • zijn verwijzingen naar artikelen verwijzingen naar de artikelen van deze Algemene Voorwaarden; 
 • hebben alle termijnen, met uitzondering van betalingstermijnen, slechts een indicatief karakter en hebben deze niet te gelden als fatale termijnen; en 
 • omvatten definities in het enkelvoud tevens het meervoud en omgekeerd.  

2.4) Ten behoeve van de leesbaarheid zijn deze Algemene Voorwaarden ingedeeld in drie delen, waarbij deel A betrekking heeft op de verkoop van Producten door NHG, deel B ziet op het leveren van E-Learning Diensten door NHG en deel C algemene bepalingen bevat die, net als de artikelen 1 tot en met 3, van toepassing zijn op alle typen Overeenkomsten.  
 

3. Overeenkomst 

3. 1) De Bestelling vormt een aanbod van Afnemer om de Producten of de E-Learning Diensten in te kopen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. Afnemer is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de Bestelling.  

3.2) Aanvaarding van de Bestelling vindt plaats wanneer NHG de Bestelling schriftelijk bevestigt, op welk moment de Overeenkomst tot stand komt.  

3.3) Afnemer verklaart dat hij de Overeenkomst aangaat in zijn hoedanigheid van rechtspersoon of natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, en uitdrukkelijk niet als consument. 


DEEL A: PRODUCTEN

 

4. Koop en levering

4.1) Afnemer koopt de Producten van NHG, gelijk NHG de Producten aan Afnemer verkoopt.  

4.2) Alle monsters, tekeningen, afmetingen of advertenties die door NHG worden uitgegeven en alle beschrijvingen of illustraties op de Website worden uitgegeven om een globaal idee te geven van daarin genoemde Producten en maken geen onderdeel uit van de Overeenkomst. 

4.3) NHG zal de Producten op de in de Overeenkomst vermelde locatie afleveren op de door NHG schriftelijk meegedeelde datum.  

4.4) Het risico van de Producten gaat over op Afnemer zodra de levering is voltooid.  

4.5) Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat NHG op de Website tevens meerdere producten laat zien die worden verkocht door derden (externe partijen) en waarbij NHG niet optreedt als de verkoper van deze producten. NHG is uitdrukkelijk geen partij bij de overeenkomst tussen Afnemer en deze derde. 

5. Prijs en betaling 

5.1) De prijs van de Producten is de prijs die op de Website staat vermeld. 

5.2) NHG verkoopt meerdere Producten via de Website. Ondanks de inspanningen van NHG om te controleren of de prijzen van Producten juist zijn op het moment van plaatsing van de betreffende informatie op de Website, is het mogelijk dat sommige Producten op de Website onjuist zijn geprijsd. NHG behoudt zich het recht voor om de juiste prijs van de Producten toe te passen. 

5.3) Tenzij anders is bepaald in de Overeenkomst, is de prijs voor de Producten inclusief eventuele BTW en de kosten voor verzending van de Producten.  

5.4) Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, brengt NHG de prijs voor de Producten vooraf in rekening en zal Afnemer deze terstond voldoen.  


DEEL B: E-LEARNING DIENSTEN  
 

6. E-Learning Diensten 

6.1) NHG zal de E-Learning Diensten leveren in overeenstemming met de Overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden zijn daarbij van toepassing op de E-Learning Diensten die op grond van een Abonnement of eenmalig worden geleverd en ongeacht of NHG voor de betreffende E-Learning Diensten een vergoeding in rekening brengt of niet. 

6.2) Om gebruik te kunnen maken van de E-Learning Diensten zal Afnemer NHG voorzien van het e-mailadres van de Bevoegde Gebruiker en NHG zal de Leeromgeving vervolgens binnen een redelijke termijn beschikbaar stellen aan de Bevoegde Gebruiker. 

6.3) NHG streeft ernaar de E-Learning Diensten zo veel mogelijk zonder onderbrekingen en foutloos te laten functioneren, maar pretendeert niet dat de E-Learning Diensten zonder fouten en onderbrekingen zijn.  

6.4) NHG heeft het recht: 

 • wijzigingen in de omvang en de inhoud van de E-Learning Diensten aan te brengen; 
 • de uitvoering van de E-Learning Diensten voor te zetten door middel van een aangepaste, gewijzigde of nieuwe versie van de Leeromgeving;  
 • de Leeromgeving geheel of gedeeltelijke tijdelijk buiten gebruik te stellen voor onderhoud in welke vorm dan ook, waarbij NHG ernaar zal streven dit buiten kantooruren te laten plaatsvinden. 

6.5) Afnemer zal ervoor zorgdragen dat een Abonnement niet door meer dan één individuele Bevoegde Gebruiker wordt gebruikt, tenzij het betreffende Abonnement in zijn geheel is overgedragen aan een andere individuele Bevoegde Gebruiker, in welk geval de eerdere Bevoegde Gebruiker geen recht meer heeft op toegang tot of gebruik van de E-Learnings. 

7. Vergoedingen en betaling  

7. 1) Afnemer is voor de E-Learning Diensten de vergoedingen verschuldigd aan NHG zoals bepaald in de Overeenkomst. NHG biedt aan sommige Bevoegde Gebruikers bepaalde E-Learnings kosteloos aan en daarvoor is Afnemer dus geen vergoeding verschuldigd aan NHG. 

7.2) Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, brengt NHG de vergoeding voor de E-Learning Diensten vooraf in rekening en zal Afnemer deze terstond voldoen.  

7.3) NHG is – ongeacht en zo nodig tijdens de duur van de Overeenkomst – gerechtigd de vergoedingen steeds na verloop van twaalf maanden te verhogen op basis van de consumentenprijsindex (CPI). NHG zal Afnemer ten minste twee maanden voorafgaande daaraan van een dergelijke verhoging in kennis stellen.  

8. Duur en einde  

8.1) De Overeenkomst voor het leveren van de E-Learning Diensten wordt aangegaan voor de initiële termijn zoals bepaald in de Overeenkomst. 

8.2) In geval de Overeenkomst betrekking heeft op een Abonnement, wordt de Overeenkomst steeds automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes van twaalf maanden, tenzij de betreffende Overeenkomst door een van de Partijen schriftelijk wordt opgezegd met inachtneming van opzegtermijn van ten minste één maand voor het einde van de initiële termijn of enige verlenging daarvan. 

8.3) In geval de Overeenkomst om welke reden dan ook eindigt, kunnen de Bevoegde Gebruikers niet langer gebruik maken van de E-Learnings waarop de Overeenkomst betrekking had. Ter voorkoming van twijfel wordt opgemerkt dat de toegang van sommige Bevoegde Gebruikers tot de Leeromgeving behouden blijft, zodat deze Bevoegde Gebruikers gebruik kunnen blijven maken van de E-Learnings die NHG kosteloos aanbiedt. 

8.4) Het recht van Afnemer om de Overeenkomst op andere gronden tussentijds op te zeggen, is uitgesloten. Afnemer heeft derhalve geen recht heeft op restitutie of creditering van reeds betaalde vergoedingen. 

9. Intellectuele Eigendomsrechten en gebruikersrestricties  

9.1) Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de E-Learnings zijn en blijven eigendom van NHG (en haar licentiegevers). 

9.2) Afnemer zal:  

 • de E-Learnings, of een gedeelte daarvan, niet (i) kopiëren, wijzigen, dupliceren, framen of distribueren in welke vorm of op welke wijze dan ook, anders toegestaan op grond van toepasselijk recht of op grond van de Overeenkomst; 
 • zich geen toegang verschaffen tot de E-Learnings, of een gedeelte daarvan, met als doel een product te ontwikkelen of een dienst te leveren die concurreert met de E-Learning Diensten; of 
 • de E-Learnings niet in licentie geven, verkopen, verhuren, openbaren of op een andere manier commercieel exploiteren of op een andere manier ter beschikking te stellen aan een derde anders dan de Bevoegde Gebruikers. 

9.3) Afnemer is verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door de Bevoegde Gebruikers overeenkomstig de toepasselijke gebruikersrestricties met betrekking tot de E-Learnings, ongeacht of de Bevoegde Gebruikers in een gezagsverhouding tot Afnemer staan of niet. 

9.4) Onverminderd haar overige rechten en vorderingen is NHG gerechtigd de toegang tot de E-Learning Diensten en/of de Leeromgeving (tijdelijk) te ontzeggen of deze op te schorten indien Afnemer en/of een Bevoegde Gebruiker in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden.   


DEEL C: ALGEMENE BEPALINGEN

 

10. Ontbinding 

10.1) Een Partij heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden indien: 

 • de andere Partij schiet tekort van een verplichting op grond van de Overeenkomst die, als de tekortkoming kan worden hersteld en een ingebrekestelling vereist is, niet binnen dertig dagen na een schriftelijke ingebrekestelling wordt hersteld; of  
 • aan de andere Partij surseance van betaling of faillissement wordt verleend, hetzij geïnitieerd door de Partij zelf hetzij door een derde partij. 

10.2) De toepasselijkheid van de artikelen 6:271 en 6:272 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten, hetgeen betekent dat de op grond van de Overeenkomst ontvangen prestaties geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.  

10.3) Iedere bepaling in de Overeenkomst die uitdrukkelijk of stilzwijgend bedoeld is om in werking te treden of te blijven bij of na het einde van de Overeenkomst, blijft onverminderd van kracht.  

11. Beperking van aansprakelijkheid  

11.1) De totale aansprakelijkheid van NHG tegenover Afnemer, hetzij op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, onrechtmatige daad of anderszins (inclusief enige risicoaansprakelijkheid) is beperkt tot de door Afnemer aan NHG op grond van de Overeenkomst betaalde prijs of vergoeding voorafgaande aan de (eerste) gebeurtenis die aanleiding gaf tot aansprakelijkheid. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt daarbij als één gebeurtenis. 

11.2) De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid komen te vervallen (i) in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van NHG of haar bedrijfsleiding of (ii) indien en voor zover deze op grond van de wet niet kunnen worden beperkt of uitgesloten. 

11.3) Een vordering van Afnemer op NHG vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.  

11.4) Alle uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van NHG in de Overeenkomst gelden in de vorm van een onherroepelijk derdenbeding mede ten gunste van iedere (rechts)persoon die door NHG bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt ingeschakeld. De toepasselijkheid van artikel 6:254 BW is hierbij uitgesloten.  

12. Overige bepalingen  

12.1) Als een bepaling van de Overeenkomst of een deel daarvan nietig, ongeldig of niet afdwingbaar is op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, is slechts die bepaling nietig, ongeldig of niet afdwingbaar en wordt de afdwingbaarheid van de rest van de Overeenkomst op geen enkele wijze aangetast of beïnvloed. Partijen zullen de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling vervangen door een geldige bepaling waarvan de werking de beoogde werking van de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

12.2) NHG heeft te allen tijde het recht om de Overeenkomst, of haar rechten en verplichtingen daaronder, geheel of gedeeltelijk, over te dragen aan een derde. Afnemer verleent hierbij bij voorbaat toestemming aan een overdracht van de Overeenkomst door NHG aan een derde.  

12.3) De Overeenkomst omvat alle tussen Partijen overeengekomen bepalingen en voorwaarden met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst (behoudens een eventuele andere of aanvullende Overeenkomst voor Diensten).  

12.4) NHG heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen door Afnemer daarvan schriftelijk in kennis te stellen. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden wordt van kracht na ontvangst door Afnemer van de kennisgeving of op een ander door NHG schriftelijk aangegeven tijdstip. 

13. Toepasselijk recht en geschillen  

13.1) Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. 

13.2) Alle geschillen die ontstaan uit of samenhangen met deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.