Naar aanleiding van de verzameling van informatie en feedback komen verbeterpunten en –activiteiten naar voren.  Met een SMART-planning van de acties die u wil uitvoeren houdt u goed overzicht over losse acties, maar ook over zaken die een planmatige aanpak vragen. 

Verzamelen & combineren

Wanneer verschillende verbeteractiviteiten met elkaar samenhangen, doet u er goed aan om ruim voor de start van het verbetertraject na te denken wat nodig is om al deze activiteiten zo logisch en efficiënt mogelijk uit te voeren. Denk daarbij ook aan persoonlijke ontwikkeling en (na)scholing van huisartsen en medewerkers die nodig zijn om de gewenste verbeteringen te bereiken. Zijn er ook externe partijen bij een plan betrokken en is de financiële begroting een onlosmakelijk onderdeel van de planning? Kies dan voor een projectplan. Een NHG-erkende kaderhuisarts of NHG-expertgroep kunt u hierover advies vragen. Losse acties, zoals het bellen van een adviseur of het bestellen van naaldcontainers, zijn eenvoudig en kunnen zonder specifiek plan worden uitgevoerd.

Achtergronden voor het schrijven van een projectplan vind u ook in het Handboek Praktijkvoering in de huisartsgeneeskunde.

Prioriteren

Ga na in hoeverre de uitkomsten van de voorbereidende acties (wensen, gegevensverzameling, scan potentiële risico’s) samenvallen, of juist van elkaar afwijken. Maak een rangorde en zet de meest samenvallende en genormeerde (voor professioneel handelen en/of voor een certificeringssysteem vereiste) onderwerpen bovenaan en eindig met de zaken die niet objectief aantoonbaar zijn of voornamelijk persoonlijke wensen betreffen.

Plannen

De rangorde die u onder Prioriteren heeft opgesteld geeft u zicht op de omvang en prioriteiten van uw verbetermogelijkheden. Ga na in hoeverre u voor het aanpakken van deze onderwerpen in de komende jaren gebruik kunt maken van de beschikbare tijd en expertise van uw collega’s en medewerkers. Zet zo nodig scholing in voor of betrek externe deskundigheid bij de uitvoer van uw verbeteringen. 

Maak een SMART-planning van alle activiteiten die u wilt uitvoeren en coördineren. Dit overzicht bevat losse acties die eenvoudig en snel uitvoerbaar zijn, maar ook zaken die een planmatige aanpak vragen (bestaande uit meerdere activiteiten). Zorg dat alle medewerkers deze agenda altijd kunnen inzien en gebruik deze tijdens uw reguliere overleg in de praktijk.