Door systematische bewaking van de kwaliteit kunt u met regelmaat de noodzakelijke aanpassingen in uw organisatie doorvoeren. Daarbij is het belangrijk zowel aandacht te hebben voor aspecten van de directe zorgverlening aan de patiënt, als de randvoorwaarden om deze zorg te kunnen leveren. En natuurlijk wilt u de geboekte resultaten behouden (borgen), omdat u zuinig wilt omspringen met gemaakte kosten en inspanningen die u heeft gedaan.

Systematische bewaking

Systematische bewaking betekent dat de praktijk zich voortdurend inspant om zo zorgvuldig en optimaal als mogelijk zorg te verlenen. Een veranderende werkomgeving, professionele standaard, patiëntengroepen en (kennis van) de zorgverleners maken dat cyclisch gegevens verzamelen, verbeterpunten kiezen, haalbare doelen stellen, acties uitvoeren, evalueren en bijstellen (plan-do-check-act) nodig zijn om kwaliteit te behouden.

Er zijn diverse bronnen voor de gegevensverzameling en het identificeren van verbetermogelijkheden, zoals patiëntervaringen, registraties van incidenten, resultaten van interne audits, risicoscans en het jaarverslag. Een systematische vergelijking van de eigen huisartsenvoorziening met de gegevens van andere organisaties die onder vergelijkbare omstandigheden werken (spiegelinformatie), geeft inzicht in de (relatieve) sterktes en zwaktes. Door systematische bewaking van de kwaliteit binnen uw huisartsenvoorziening kunt u met regelmaat de noodzakelijke aanpassingen in uw organisatie doorvoeren. Daarbij is het belangrijk zowel aandacht te hebben voor aspecten van de directe zorgverlening aan de patiënt, als de randvoorwaarden om deze zorg te kunnen leveren.

Beheren & borgen

Wanneer u verbeteracties heeft uitgevoerd, is het belangrijk dat u de resultaten voor de toekomst beheert en:   

  • Makkelijk kunt gebruiken:
    • door goede ordening altijd snel te vinden zijn;  
    • door goed onderhoud altijd de juiste versie bevatten.   
  • Makkelijk kunt (laten) zien:
    • voor kwaliteitsbeleid in eigen praktijk;  
    • voor vergelijking met collega-praktijken en transparantie naar externen.  

Tevens zult u het belang ervaren om de resultaten te behouden, omdat u zuinig wilt omspringen met kosten en inspanningen die u heeft geïnvesteerd.

Daarom is het belangrijk dat u de resultaten borgt om de kwaliteit van de zorg te garanderen. De voorzieningen en omgeving van uw praktijk, de samenstelling, kennis en vaardigheid van uw medewerkers, de toepassingsmogelijkheden en de samenstelling van uw patiëntenpopulatie veranderen voortdurend. Dit levert steeds nieuwe aandachtspunten op voor de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening in uw praktijk.