Doel

Proactief toekomstige problemen opsporen door de werkprocessen in de praktijk te analyseren.

Spoor proactief problemen op

 • Breng de veiligheidsrisico’s binnen uw huisartsenpraktijk in kaart. Gebruik de NHG-risicoscan voor de inventarisatie. Doe dit met een team van mensen met verschillende taken en verantwoordelijkheden. Zie onderstaand kader voor de vragen om uw analyse mee te starten.

Vragen om uw analyse mee te beginnen

 • Welke feedback krijgen wij van onze patiënten, medewerkers en collegae over processen in onze praktijk die aandacht verdienen?
  • Is er een suggestie/ideeënbus in de praktijk?
 • Welke veiligheidsrisico’s signaleren we in onze praktijk? Denk bijvoorbeeld aan:
  • Ontvangst & triage van patiënten
  • Primaire hulpverlening: intake, behandeling en nazorg
  • Medicatie voorschrijven
  • Personeelsmanagement (onder andere bezetting, expertise en bekwaamheid)
  • Laboratoriumdiagnostiek
 • Welke zaken vinden wij als team belangrijk om op te pakken?
 • Kies een veiligheidsrisico dat u nader gaat analyseren. De keuze is onder andere afhankelijk van motivatie, prioritering en capaciteit en tijd.
 • Formuleer een team om deze analyse uit te voeren, bij voorkeur bestaand uit medewerkers die betrokken zijn bij het proces, mogelijk aangevuld met iemand die van buiten het proces met een frisse blik meekijkt.
 • Breng het proces in beeld: uit welke onderdelen bestaat het proces? Welke handelingen moeten er ver- richt worden? De werkwijze LEAN kan hierbij helpen. Het biedt hulpmiddelen om werkplekken en proces- sen efficiënter en doelmatiger te organiseren.
 • Voer de risicoanalyse uit: welke risico’s zijn er? Wat zijn de mogelijke oorzaken (mens, machine, methode, materiaal, meting, milieu)?
 • Stel verbeteracties vast: hoe zijn de kritische processen en de verschillende onderdelen te verbeteren?
 • Rapporteer het geanalyseerde proces met de bijbehorende verbeteracties en leg vast wie er verantwoor- delijk is voor het invoeren van de verbeteracties.

Risicoanalyse

Om de risico’s in de huisartsenpraktijk goed in beeld te brengen is het invullen van de NHG-risicoscan een handige tool. Deze scan bevat een overzicht van oorzaken waardoor een fout of incident kan ontstaan; u kunt zelf aangeven hoe frequent dit bij u in de praktijk speelt.

Uiteindelijk ontstaat zo een score, die per praktijk aangeeft hoe belangrijk deze oorzaken voor uw praktijk zijn. Hierdoor is het eenvoudig om verbeterplannen te ontwikkelen en zo de kwaliteit en veiligheid van uw praktijk te verhogen.

Tools en ondersteunende producten