Wat doen we  

  • We ontwikkelen een betrouwbaar en veilig medicamenteus beleid waarbij we ook de kosten mee wegen. Volgens een vaste werkwijze geven we in NHG-Standaarden en -Behandelrichtlijnen advies over geneesmiddelkeuze en -toepassing. Deze werkwijze staat beschreven in de Handleiding NHG-Standaarden Ontwikkelen. De onderbouwing voor het beleid staat beschreven in de details van de richtlijn.
  • Het farmacotherapeutisch beleid uit de richtlijnen bundelen we in het NHG-Formularium. Dit Formularium kunt u tijdens het spreekuur direct in het HIS of via een app gebruiken.
vrouw drinkt uit glas
vrouw op spreekuur bij de huisarts

NHG-Standpunten

Farmacotherapie

Is er minder wetenschappelijk bewijs over (nieuwe) onderwerpen rond Farmacotherapie? Dan vertalen we de stand van zaken naar een NHG-Standpunt.

Actuele ontwikkelingen

Antibioticatekorten

Op dit moment is er een groot tekort aan antibioticasuspensies en dispertabletten, die met name voorgeschreven worden aan kinderen. De verwachting is dat dit tekort voorlopig aanhoudt.

Adviezen over tekorten GLP1-agonisten

Er zijn al langere tijd tekorten aan subcutane toedieningsvormen van GLP1-agonisten semaglutide en liraglutide. Inmiddels zijn er ook tekorten aan dulaglutide.

NHG-Standpunt Herhalen specialistische medicatie

Huisartsen herhalen regelmatig medicatie die is voorgeschreven door medisch specialisten. 

Bij sommige specialistische medicatie is aanvullende informatie, scholing of voldoende ervaring nodig voor optimale begeleiding van de patiënt.

De randvoorwaarden hiervoor zijn beschreven in dit standpunt. Het oude standpunt over ggz-medicatie komt hiermee te vervallen.  

Hulpmiddelen

vrouw bezoekt het nhg-formularium

NHG-Formularium

Voor meer dan 200 aandoeningen en klachten biedt het stappenplannen en adviezen voor uw praktijk. 

medicijndoosje met pillen

Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen

Deze leidraad geeft aan hoe u op een verantwoorde manier wisselt naar een ander soortgelijk medicijn. 

herhaalrecept medicatie

Voorbeeldprotocol: Veilig Voorschrijven herhaalrecepten

Om dit proces in goede banen te leiden is het raadzaam om een eigen protocol op te stellen. Dit voorbeeldprotocol gebruikt u als basis.

Overdracht van medicatiegegevens in de keten

De MDR dient ter bevordering van een goede overdracht van medicatiegegevens in het netwerk van de patiënt  

Medicijnen in mandje

Melden vermoede bijwerkingen

In hoeverre bent u bekend met het feit dat u als huisarts vermoede bijwerkingen kunt melden? Ook patiënten kunnen hiermee komen.

huisarts behandelt kwetsbare oudere

NHG-Registratieadvies

NHG-Registratieadvies voor het medisch dossier (kwetsbare) ouderen en polyfarmacie.

Opiaten.nl

Met best practices, nascholing, FTO-materiaal en andere hulpmiddelen rond opioïde gebruik.

huisarts doet keelonderzoek

Medicatieveiligheid

Hulpmiddelen om medicatieveiligheid in de zorg te verbeteren.

kind drinkt water tijdens een warme dag

Het hitteprotocol

Wanneer de buitentemperatuur langdurig > 25 °C is, brengt dit gezondheidsrisico’s met zich mee voor kwetsbare groepen.

Man met astma inhalator

Overzichtstabellen inhalatoren astma/COPD

Hulpmiddel bij de keuze van een inhalator.

Gerelateerd nieuws

Oplopende geneesmiddeltekorten

We maken ons ernstig zorgen over het oplopend aantal geneesmiddeltekorten. Minister Dijkstra heeft een Kamerbrief gepubliceerd over de geneesmiddeltekorten. Lees onze reactie.

Thema Informatisering

Het NHG is de grondlegger van eenduidige registratie en uitwisseling van patiëntgegevens in de huisartsenzorg. We willen je graag het belang van dit werk laten zien. Dat leggen we uit op onze nieuwe themapagina.

Eerstelijnszorg in Hoofdlijnenakkoord

In het woensdag 15 mei gepresenteerde Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB is aandacht voor de zorg. We zien positieve punten voor patiënten benoemd zoals zorg dicht bij huis, bestaanszekerheid en sociaal domein.