Update 28 mei 2024

De ontwikkeling dat patiënten, artsen en apothekers regelmatig worden geconfronteerd met niet-leverbare geneesmiddelen is een zeer zorgelijke ontwikkeling. In de eerste plaats voor patiënten, maar ook voor artsen en apothekers. NHG en LHV zijn al langer bezig om met betrokken partijen naar oplossingen te zoeken en aandacht te vragen voor dit probleem.

Huisartsen worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van geneesmiddeltekorten. Wij vinden het een belangrijke stap dat de minister de urgentie van de tekorten ook voelt en erkent in een Kamerbrief. Wij onderstrepen deze urgentie.

De maatregelen

De minister stelt een aantal maatregelen voor om de geneesmiddeltekorten aan te pakken:

 • Voorraden en leveringszekerheid vergroten
 • Verplaatsen van de productie van geneesmiddelen naar dichterbij
 • Loslaten van het preferentiebeleid bij tekorten daar waar het kritische geneesmiddelen betreft

Daarnaast noemt de minister oplossingen, waarmee wij al langer bezig zijn:

 • De voorschrijver adviseren over geneesmiddelalternatieven bij tekorten.
 • Mogelijk maken dat een apotheker bij tekorten een recept omzet in een alternatief geneesmiddel. In een werkgroep met de KNMP denken NHG en LHV na over de rol van de apotheker bij landelijke tekorten van geneesmiddelen
 • Stimuleren van een kritische inschatting bij het bepalen of een geneesmiddel nodig is. Huisartsen zijn hier al kritisch op.

Concretere randvoorwaarden nodig

Uit de brief blijft onduidelijk welke randvoorwaarden de minister voorstelt om tot een oplossing te komen. We vragen de minister op korte termijn de randvoorwaarden te concretiseren.

Ook met het invoeren van deze maatregelen zullen geneesmiddeltekorten niet op korte termijn opgelost zijn. Wij zien uit naar reactie van de minister en blijven ons inzetten voor het terugdringen van deze tekorten.

Lees de Kamerbrief hier.

Waardoor zijn er tekorten?

 • Op 19 januari vorig jaar berichten we al over onze brandbrief over de geneesmiddeltekorten aan de minister.
 • In 2023 nam het aantal geneesmiddeltekorten ook weer toe.
 • Het merendeel van de tekorten komt door productieproblemen en problemen met leverbaarheid van grondstoffen, of door een toegenomen vraag.
 • Daarnaast maken de sterk gedaalde geneesmiddelprijzen in Nederland (door preferentiebeleid en GVS) in combinatie met het lage inwonertal en de lage geneesmiddelconsumptie, Nederland tot een minder aantrekkelijk afzetgebied voor geneesmiddelfabrikanten.

Wat doet het NHG?

 • We informeren onze leden bij tekorten en wijzen hen waar mogelijk op alternatieven die wel leverbaar zijn.
 • Het NHG werkt samen met LHV, KNMP en FMS aan maatregelen om bestaande regelgeving die tekorten in de hand werkt aan te passen. En daar waar er tekorten zijn, de gevolgen voor patiënt, arts en apotheker zo klein mogelijk te maken.
 • Samen met andere beroepsgroepen zoeken we in VWS-werkgroepen naar verschillende oplossingen om de tekorten terug te dringen. De oorzaken van de tekorten zijn zeer divers en complex. Samen pleiten we er bijvoorbeeld voor om bij tekorten het preferentiebeleid aan te passen. We werken mee aan het opstellen van een Nederlandse lijst van essentiële geneesmiddelen die altijd beschikbaar zouden moeten zijn.
 • We onderzoeken de mogelijkheden om landelijke afspraken te maken die apothekers toestaan om binnen de bestaande wetgeving en onder voorwaarden, bij landelijke tekorten een ander geneesmiddel dat wel leverbaar is te verstrekken.

Gerelateerde nieuwsberichten

Bronnen