Nieuwe bestuurder

Per 1 februari 2024 start Raymond Wetzels als bestuursvoorzitter van het NHG. Raymond Wetzels is een ervaren huisarts-bestuurder met veel expertise op het gebied van de huisartsgeneeskunde en de eerstelijns gezondheidszorg. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij, samen met Eric Scheppink, het NHG-meerjarenbeleid op een uitstekende wijze zal vormgeven, zodat het NHG optimaal bijdraagt aan de verdere ontwikkeling en toekomstbestendigheid van de huisartsenzorg. 

Benoemingen

De ALV heeft de volgende benoemingen goedgekeurd:

Raad van Toezicht

  • Mevrouw em. prof. dr. Henriëtte van der Horst – herbenoemd tot voorzitter

NHG-Verenigingsraad

  • De heer prof. dr. Henk Schers – herbenoemd tot voorzitter
  • Mevrouw dr. Nikki Claassen-van Dessel – benoemd tot lid
  • De heer Bram Gerrits – benoemd tot lid
  • Mevrouw dr. Marlous Konings-Kortekaas – benoemd tot lid

Autorisatiecommissie

  • De heer dr. Michiel Bos
  • De heer prof. dr. Jean Muris
  • De heer dr. Erik Bischoff
  • De heer dr. Otto Maarsingh

Redactiecommissie H&W

  • Mevrouw dr. Loes Wouters

Het NHG bedankt alle aftredende commissieleden voor al hun inzet de afgelopen jaren en wenst alle nieuwe commissieleden veel werkplezier toe voor de komende periode(n).

Jaarplan 2024

Tijdens de ALV werd ingestemd met het jaarplan en de begroting. Hierin staat hoe het NHG in 2024 aan de slag gaat met de 4 pijlers uit het meerjarenbeleidsplan.

Agendastukken

Wilt u alle agendastukken van de afgelopen vergadering nog eens nalezen? Ze staan op deze pagina. Inloggen is noodzakelijk.

Voor in de agenda: ALV 20 juni 2024

De volgende Algemene Ledenvergadering vindt plaats op donderdag 20 juni 2024. U wordt dan bijgepraat over ontwikkelingen binnen het NHG. Te zijner tijd ontvangt u een persoonlijke uitnodiging.