Ondersteunende formulieren: 

Zowel vanwege het interne karakter van de VIM-procedure, als op basis van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft uw patiënt (of diens vertegenwoordiger of nabestaande) geen recht de details en de naamgegevens van betrokken medewerkers in te zien.

Deze geheimhouding geldt overigens niet voor de registratie in het medisch dossier, indien een patiënt (of diens wettelijke vertegenwoordiger) onvrede uit naar aanleiding van een incident, waarbij merkbare gevolgen voor diens gezondheid zijn opgetreden: in dat geval is sprake van een klacht in een bestaande behandelrelatie (in het kader van de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) en moet u, indien door de patiënt verzocht, inzage geven in het incident zoals geregistreerd in het medisch dossier en, voor zover niet eenvoudig daaruit af te leiden, de namen van betrokkenen bij een incident (kunnen) verstrekken, zie klachtenprocedure.

Zie ook de ‘voorbeeld procedure Veilig Incidenten Melden’.

Analysemethoden

Voor de analyse van incidenten achteraf zijn allerlei methoden beschikbaar. Geen daarvan is ‘goed´ of ‘slecht’, maar de een is wel meer geschikt voor de eerstelijnsgezondheidszorg dan de ander. De keuze voor een methode hangt af van de context (praktijk-grootte, samenwerkingsverband, ervaring met een VIM) en het doel waarvoor u hem gebruikt.

Een intensieve, tijdrovende methode is niet nodig voor vaker voorkomende en kleine (bijna-) incidenten. Toch is ook dan een vorm van analyse nodig en is het nuttig om een databestand op te bouwen. Een eenduidige structuur maakt patronen in de meldingen herkenbaar.

Inschatting ernst incident

Er bestaat een eenvoudig model (SAC-matrix: Safety Assessment Code) om de ernst van een incident in te schatten:

RISICOSCORE 
catastrofaalgrootmatigklein
  FREQUENTIEwekelijks4332
maandelijks4321
jaarlijks4211
minder dan jaarlijks3211

Catestrofaal =  overlijden of ernstig permanent letsel en/of intensieve medische behandeling.

Groot = klein permanent letsel en/of ernstig tijdelijk letsel en/of ziekenhuisopname noodzakelijk en/of mogelijk veel extra kosten.

Matig = klein tijdelijk letsel en/of extra behandeling in de 2e lijn noodzakelijk (geen opname) en/of conflict met patiënt door vertrouwensbreuk en/of mogelijk veel extra kosten.

Klein = ongemak voor patiënt zoals wachttijd, extra behandeling in de 1e lijn noodzakelijk, irritatie en/of weinig extra kosten en/of geen letsel of geen gevolgen.

Globale of grondige analyse

In deze handleiding wordt geadviseerd pas vanaf een ernst-score van 3 of meer punten (op basis van inschatting van mogelijk ontstane schade, dus niet op basis van de feitelijk schade op het moment van melding) over te gaan tot grondige analyse.

Een handige methode voor diepgaande analyse is SIRE6 in combinatie met PRISMA (Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis). Hierbij kunt u een aantal instrumenten gebruiken zoals deel 2 van het analyseformulier

Een grondige analyse van oorzaken geeft beter inzicht in mogelijke incidenten, zowel kwantitatief als kwalitatief. De relatie tussen een bepaalde basisoorzaak en de bijbehorende tegenmaatregel is dan gebaseerd op een theorie en niet op een vermoeden.