U bent hier

Vernieuwde KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld gepubliceerd

22 november, 2018

Denk je bij een patiënt aan kindermishandeling of huiselijk geweld? Meld deze signalen zodat er hulp kan komen. Dit is de boodschap aan artsen in de vernieuwde KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld die vandaag is gepubliceerd. De meldcode wordt vanaf 1 januari 2019 van kracht.

In de meldcode staat één stappenplan voor kindermishandeling, huiselijk geweld, ouderenmishandeling, mensenhandel, eergerelateerd geweld, seksueel geweld, geweld tegen mannen en diverse andere bijzondere vormen van geweld.

Belangrijkste wijzigingen

De vernieuwde meldcode vervangt de meldcode die op 22 april 2014 in werking is getreden. De meldcode die vandaag is gepubliceerd, is op de volgende punten aangepast.

  • De onderdelen kindermishandeling en volwassenengeweld zijn samengevoegd tot één stappenplan.
  • In stap 1 is naast de kindcheck nu ook een mantelzorgverleningscheck opgenomen. Deze check is ontleend aan de ‘Richtlijn vermoeden van ouderenmishandeling in het medisch-specialistische zorgdomein’
  • In stap 4 van het stappenplan staat een striktere uitleg van de juridische mogelijkheden om vóór een melding te overleggen met de professionals die bij de behandelingsovereenkomst betrokken zijn.
  • Het verplicht te volgen stappenplan is aangepast. Stap 5 van het stappenplan is nu het afwegingskader. Huisartsen kunnen al vanaf 2 juli werken met het afwegingskader. Dit kader is vanaf 1 januari 2019 verplicht.
  • In de meldcode wordt aandacht besteed aan bijzondere vormen van huiselijk geweld die moeilijk te herkennen zijn, zoals mensenhandel, loverboyproblematiek en geweld tegen mannen en ouderenmishandeling.

De informatie voor patiënten op Thuisarts.nl over de onderwerpen kindermishandeling en problemen thuis is geactualiseerd.

Huisartsen en poh’s-ggz die behoefte hebben aan meer ondersteuning bij het in gesprek gaan over kindermishandeling en huiselijk geweld kunnen terecht bij de NHG-nascholing: Thuis niet pluis. In deze nascholing wordt met praktijkcases stilgestaan bij de zaken die huisartsen kunnen vragen en kunnen doen met betrekking tot dit onderwerp.

Eerder structurele patronen doorbreken

In de vernieuwde meldcode staat het afwegingskader dat huisartsen meer houvast geeft bij het nemen van de beslissing om te melden. De vijf afwegingsvragen in het afwegingskader helpen de arts om te bepalen of een situatie gemeld moet worden bij Veilig Thuis. In overleg met Veilig Thuis wordt bepaald wie welke hulp in zet. De verwachting is dat de informatiepositie van Veilig Thuis met het afwegingskader verbetert en dat Veilig Thuis daardoor beter en eerder in staat is structurele patronen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld te herkennen en te helpen doorbreken.

Cluster artsencoalitie

Het afwegingskader is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS door het ‘Cluster’ artsencoalitie. Dit cluster bestaat uit KNMG, AJN, LHV, NVK, NVSHA, NVvP, VVAK, NVKG, NHG en KNMT en als meelezers InEen, NVvH, NVKC kinderchirurgie, NVT, FMG en Verenso.

Meer informatie

KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Dossier Preventie en (vermoeden van) kindermishandeling

NHG-nascholing: thuis niet pluis