U bent hier

Terugblik ALV 14 december

20 december, 2021

Op dinsdag 14 december 2021 vond de (online) Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Wendy Borneman en Eric Scheppink, Raad van Bestuur NHG, informeerden de mooie groep aanwezige leden over de verkenning van de samenwerking tussen NHG, LHV, InEen en VPH en over de plannen voor het jubileumjaar 2022, als het NHG 65 jaar bestaat. Ook werden het jaarplan en de begroting voor 2022 besproken en werd er stilgestaan bij verschillende wisselingen en benoemingen binnen de diverse NHG-commissies en raden.

Jaarplan en begroting 2022 – Zichtbaar beter worden

Het NHG wil ook in 2022 de leden blijven ondersteunen en inspireren bij vraagstukken uit de praktijk die ertoe doen. 2022 staat in het teken van ‘Zichtbaar beter worden’. Het Jaarplan 2022 bouwt verder op het strategische meerjarenbeleidsplan 2019-2022. De vastgestelde strategische programmalijnen uit dit plan worden gecontinueerd in 2022 en zijn aangescherpt op basis van feedback en suggesties van leden. Komend jaar stelt het NHG een nieuw meerjarenbeleidsplan 2022-2025 op.

Intensievere samenwerking

In 2022 zet het NHG de lijn voort die in 2021 is ingezet om met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) te zoeken naar intensivering van de samenwerking. De besturen en directies zien het als wenselijk en ook noodzakelijk om tot krachtenbundeling te komen, gezien het belang van goede huisartsenzorg in de toekomst en de ontwikkelingen die op de sector ingrijpen. Daarnaast blijft het NHG intensief samenwerken met leden en andere partners op het gebied van zorg, onderzoek, onderwijs, politiek en beleid.

De begroting voorziet in de financiering van de plannen waarbij het gelukt is de stijging van de lidmaatschapskosten tot een minimum te beperken. Het jaarplan (inclusief de programmaplannen) vormt de basis voor de begroting 2022. Concreet betekent dit dat de ingezette koers van de afgelopen drie jaren ook qua inzet van middelen wordt doorgezet.

Meer informatie over de plannen voor het nieuwe jaar leest u in het NHG-Jaarplan 2022. De ALV heeft ingestemd met het jaarplan.

Wisselingen in de verschillende commissie en raden

Per 1 januari 2022 loopt de zittingstermijn af van:

  • Mevrouw Nelleke Gruijters, lid Raad van Toezicht (2e termijn aftredend)
  • Mevrouw Christine van der Pol, lid Verenigingsraad (2e termijn aftredend)

De Raad van Bestuur bedankt hen voor hun inzet en resultaten van de afgelopen jaren.

De ALV heeft de volgende benoemingen goedgekeurd:

  • De heer Willem Veerman, lid Raad van Toezicht
  • De heer Richard Starmans, voorzitter Raad van Advies H&W (met terugwerkende kracht per 1 oktober 2021)
  • De heer Guus van Dun, lid Autorisatiecommissie (1e termijn)
  • De heer Frans Rutten, voorzitter Autorisatiecommissie (1e termijn)
  • De heer Sietse Wieringa, lid Verenigingsraad (1e termijn)
  • Mevrouw Suzan van Vliet, lid Verenigingsraad (1e termijn)
  • Mevrouw Petra van der Pas, lid Verenigingsraad (herbenoeming, 2e termijn)

De Raad van Bestuur is blij met deze benoemingen en ziet uit naar een fijne samenwerking. De RvB wenst hen allen veel succes en plezier voor de komende periode(n).

Wilt u alle agendastukken nog eens nakijken? U vindt ze hier (beschikbaar na inloggen).

Volgende ALV

De eerstvolgende ALV vindt plaats op donderdag 23 juni 2022. Zet u de datum vast in uw agenda?