U bent hier

Terugblik Algemene Ledenvergadering 3 december

17 december, 2020

Op donderdag 3 december 2020 vond de digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Voorzitter Raad van Bestuur Wendy Borneman presenteerde haar ervaringen en inzichten over haar eerste 100 dagen bij het NHG. Ook werden het jaarplan en de begroting voor 2021 besproken en werd er stilgestaan bij verschillende wisselingen en benoemingen binnen de diverse NHG-commissies en raden.

Jaarplan en begroting 2021

Het jaarplan 2021 geeft leden, medewerkers en andere belangstellenden in grote lijnen inzicht in wat het NHG in 2021 gaat doen. Het Jaarplan 2021 volgt uit het strategische meerjarenbeleidsplan voor de periode 2019-2022: ‘Route 2022’. De vastgestelde strategische programmalijnen uit het meerjarenbeleidsplan worden gecontinueerd in 2021 en zijn bepalend voor een groot deel van de activiteiten. Voortvloeiend uit het meerjarenbeleidsplan en met de inzichten van 2020 heeft de Raad van Bestuur expliciet 5 ambities geformuleerd die de focus krijgen in 2021. Het betreft:

 1. Herijking identiteit NHG en opstellen Meerjarenbeleidsplan 2022-2025

 2. Intensivering van samenhang en samenwerking intern en extern
 3. Verdere ontwikkeling van het NHG-Kenniscentrum
 4. Verdere ontwikkeling van Thuisarts.nl
 5. Oplevering nieuwe website nhg.org

Het geheel van ambities en programmalijnen is in 2021 financieel uitvoerbaar, gegeven de randvoorwaarde van een sluitende begroting voor 2021. Meer informatie over de 5 ambities en de plannen voor 2021 leest u in het jaarplan. De ALV heeft ingestemd met het jaarplan 2021.

‘100-dagen NHG’

Per 1 juni 2020 is Wendy Borneman benoemd tot Voorzitter Raad van Bestuur van het NHG. Na vele gesprekken met leden, medewerkers en stakeholders is het tijd voor een 100-dagen evaluatie. In lijn met het jaarplan 2021 heeft Wendy de ambitie uitgesproken om de komende jaren vooral te werken aan:

 • Herijking van de identiteit van het NHG. De 65 jaar bestaande missie van het NHG staat nog altijd overeind. Maar doen we daarvoor de juiste dingen? Waarvoor wil het NHG staan en hoe ziet de toekomst van het NHG eruit? Een duidelijk antwoord hierop geeft focus voor de toekomst.
 • Samenhang. Het NHG wil beter aan sluiten op wat de leden van de vereniging vragen en verwachten en op wat er in de samenleving en in de (huisartsen)zorg leeft. 
 • Verbeteren van de samenwerking. Dit geldt voor zowel de verbinding met de leden, de verbinding met stakeholders (o.a. LHV, InEen en IOH) als ook intern tussen de verschillende afdelingen. Ook de Verenigingsraad speelt hierbij een belangrijke rol.

Wisselingen in de verschillende commissie en raden

Per 1 januari 2021 loopt de zittingstermijn af van:

 • Mevrouw Eeke Boerlijst, lid Verenigingsraad (2e termijn aftredend) 
 • De heer Joop Dopper, lid Verenigingsraad (2e termijn aftredend)
 • De heer Diederik van Oord, Vicevoorzitter Verenigingsraad (2e termijn aftredend)
 • Mevrouw Renée Weersma, lid Verenigingsraad (2e termijn aftredend)
 • De heer Henk van Weert, Lid Verenigingsraad  (2e termijn aftredend)   

De Raad van Bestuur bedankt deze personen voor hun inzet en resultaten van de afgelopen jaren.

De ALV heeft de volgende benoemingen goedgekeurd:

 • Mevrouw Marjolein Bouman, lid Verenigingsraad (1e termijn)
 • Mevrouw Claudia Frakking-van Dijk, lid Verenigingsraad (1e termijn)
 • Mevrouw Hedwig Vos, lid Verenigingsraad (1e termijn)
 • De heer Mark van der Wel, lid Verenigingsraad (1e termijn)
 • Mevrouw Marieke Verlaan, lid Raad van Advies H&W (1e termijn)
 • De heer Theo Verheij, lid Autorisatiecommissie (1e termijn)

De Raad van Bestuur is blij met deze benoemingen en wenst iedereen veel succes voor de komende periode(n). 

Wilt u alle agendastukken nog eens nakijken? U vindt ze hier (beschikbaar na inloggen). De eerstvolgende ALV vindt plaats op 24 juni 2021. Zet u de datum vast in uw agenda?