U bent hier

Grotere rol van huisarts bij oncologische zorg vereist passende randvoorwaarden

27 juni, 2014

Kanker komt veel voor en het aantal mensen met kanker neemt toe. De huisarts krijgt in zijn praktijk daardoor regelmatig te maken met patiënten met kanker in alle fasen van het ziekteproces.

Het Standpunt Oncologische zorg is een uitwerking van de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022. Het geeft de ambitie weer van de huisarts om zijn rol in de oncologische zorg in de komende jaren te versterken. De algemene ledenvergadering bekrachtigde op 26 juni dit Standpunt.

De belangrijkste boodschap van het Standpunt Oncologische zorg in de huisartsenpraktijk is dat de huisarts met een proactieve houding en structurering van zijn contacten met de patiënt de continue en persoonsgerichte zorg voor patiënten met kanker in de komende jaren kan versterken. Het realiseren van de ambitie is alleen mogelijk als aan een aantal belangrijke randvoorwaarden - zoals voldoende tijd - wordt voldaan. De LHV vindt deze randvoorwaarden onontbeerlijk en dit wordt door het NHG onderschreven. Ook een gedeelde visie met andere betrokken partijen als medisch specialisten, patiëntenorganisaties en verzekeraars is van essentieel belang.

Contact houden

Het is belangrijk in de verschillende fasen van het ziekteproces na te gaan wat de patiënt wil, te helpen met keuzes maken en de patiënt en zijn naasten te ondersteunen in het omgaan met zijn ziekte. Daarom is de aanbeveling dat de huisarts na verwijzing naar het ziekenhuis contact houdt met de patiënt. De huisarts blijft dan betrokken bij de patiënt en kan zo ook anticiperen op goede nazorg.

Zowel in het ziekenhuis als in de eerstelijn werkt de professional met behandel- en zorgplannen. Het Individueel Zorgplan met de gemaakte afspraken tussen zorgverlener(s) en patiënt over zorg en zelfmanagement kan deze plannen met elkaar verbinden. Dit versterkt de eigen verantwoorde-lijkheid van de patiënt. De betrokken professionals kunnen op die manier de zorg ook goed gaan monitoren.

Nazorg

Huisartsen zien patiënten die een kankerbehandeling hebben doorgemaakt in het algemeen vaker dan gemiddeld. De huisarts kan de nazorg optimaliseren op basis van een door de specialist opgesteld nazorgplan. In samenspraak met de patiënt kan de huisarts(enpraktijk) die nazorg bieden of coördineren. Het voordeel van gestructureerde nazorg in de eerste lijn is goed toegankelijke zorg in de buurt en integratie met de begeleiding bij eventuele andere ziekten of klachten.

Nacontrole

Oncologische nacontroles vinden doorgaans plaats in het ziekenhuis. Deze zouden op termijn door de huisarts kunnen worden overgenomen mits er wetenschappelijk onderbouwde protocollen beschikbaar zijn (dit geldt op dit moment voor borst- en darmkanker) die goed uitvoerbaar zijn in de huisartsenpraktijk. Behalve de inhoudelijke voorwaarden moet hiervoor ook tijd en ruimte zijn.

Lees hier de samenvatting of het gehele NHG-Standpunt Oncologische zorg in de huisartsenpraktijk.