U bent hier

ADHD-middelen bij volwassenen

14 december, 2020

Bij het NHG-Standpunt Herhalen gespecialiseerde ggz-medicatie is een nieuwe bijlage gemaakt over ADHD-middelen bij volwassenen. Hierin staan belangrijke aandachtspunten wanneer de huisarts het voorschrijven van ADHD-middelen overneemt van de ggz. De huisarts is dan ook verantwoordelijk voor de controles en monitoring van het geneesmiddelengebruik.

Diagnostiek en behandeling van ADHD bij volwassen horen thuis in de ggz. De behandeling van ADHD en comorbide stoornissen neemt - afhankelijk van de complexiteit - 6 tot 12 maanden in beslag, voordat stabiele patiënten terugverwezen kunnen worden naar de huisarts en/of basis ggz. Wanneer de huisarts de behandeling en het voorschrijven van ADHD-middelen overneemt, zijn diverse aandachtspunten van belang. Deze zijn beschreven in de nieuwe bijlage Aandachtspunten bij patiënten vanaf 18 jaar die ADHD-middelen gebruiken bij het NHG-Standpunt Herhalen gespecialiseerde ggz-medicatie.

Voorwaarden voor herhalen ADHD-medicatie

De huisarts kan ADHD-medicatie voor stabiele patiënten herhalen als hij zich daartoe bekwaam acht, een overdracht met instructie van de behandelend psychiater heeft ontvangen en de mogelijkheid heeft om op korte termijn laagdrempelig te overleggen en terug te verwijzen. 

Als de huisarts besluit over te gaan tot het herhalen van de medicatie, is hij ook verantwoordelijk voor periodieke controle op (cardiovasculaire) bijwerkingen en verslaving van de patiënt. Het is belangrijk dat de huisarts zich realiseert dat het voorschrijven van ADHD-middelen in sommige gevallen offlabel is.

Controles voor de huisarts

Wanneer de huisarts de behandeling overneemt zijn halfjaarlijkse controles nodig. Dit omvat:

  • Controle van pols, bloeddruk, gewicht en bespreken van de eetlust 
  • Beoordeling van het ontstaan van comorbide psychiatrische en/of somatische problematiek
  • Evaluatie van de noodzaak van aanvullende psychologische, sociale en beroepsmatige ondersteuning 
  • Beoordeling van het effect van de medicatie, evaluatie van de dosering, therapietrouw, bijwerkingen en bijkomende klachten (bijvoorbeeld slaap- of stemmingswisselingen)
  • Extra controles van pols en bloeddruk bij elk patiëntcontact in geval van bijkomende risicofactoren
  • Afspraken over ECG-controle bij patiënten > 55 jaar

Bijwerkingen en bijzondere aandachtspunten 

In de bijlage komen de bijwerkingen van ADHD-medicatie aan bod en overwegingen voor de huisarts hoe hiermee om te gaan. Ook worden bijzondere aandachtspunten beschreven zoals de verschillen tussen de diverse gereguleerde afgiftepreparaten, de aandachtspunten bij staken van de medicatie, de kans op verslaving en waarmee rekening gehouden moet worden bij reizen naar het buitenland.

Thuisarts.nl

De patiëntinformatie over ADHD bij volwassenen is geactualiseerd. En er is een nieuwe tekst gemaakt: Ik heb ADHD en gebruik ADHD-medicijnen