U bent hier

Nieuwe NHG-Behandelrichtlijn Essentiële tremor

15 november, 2021

Essentiële tremor is een van de meest voorkomende bewegingsstoornissen. De tremor kan het functioneren behoorlijk beperken. In de herziene behandelrichtlijn Essentiële tremor is meer aandacht voor diagnostiek en behandeling van essentiële tremor.

Diagnostiek

Een essentiële tremor is een houdingstremor of bewegingstremor van beide armen die geleidelijk ontstaat en langzaam progressief is. Belangrijk is om na te gaan of er aanwijzingen zijn voor een andere oorzaak van tremor, zoals de ziekte van Parkinson, hyperthyreoïdie of een geneesmiddelen bijwerking. Ook als het beeld past bij een essentiële tremor is het van belang om alert te blijven op het ontstaan van andere neurologische symptomen, met name als de tremor korter dan 3 jaar bestaat. Bij twijfel over de diagnose is verwijzing naar de neuroloog aangewezen.

Behandelopties

Voorlichting en adviezen hoe om te gaan met de tremor zijn de basis van de behandeling. Overweeg medicamenteuze behandeling indien de klachten hinderlijk zijn en de patiënt een behandelwens heeft. Propranolol is in dit geval het middel van voorkeur. Begin met een lage dosering en bouw langzaam op, om bijwerkingen te voorkomen en een zo laag mogelijke effectieve dosis te vinden.
Overweeg behandeling met propranolol zo nodig indien de patiënt snel na inname effect ervaart.

Patiëntinformatie Thuisarts.nl

De patiënteninformatie op Thuisarts is herzien, en de titel is aangepast: Mijn handen trillen door een essentiële tremor.

Kennislacunes

Bekijk ook de Kennislacunes over Essentiële tremor.