Wat beschrijft deze leidraad?  

Deze leidraad beschrijft het zorgproces met daarin de momenten waarop gegevens met de wijkverpleegkundige worden uitgewisseld. Er is een onderscheid tussen de actieve verzending van gegevens door de huisarts naar de wijkverpleegkundige en de raadpleging van het huisartsdossier door de wijkverpleegkundige. Per moment is beschreven welke informatie en gegevens, zoals beschreven in het NHG HIS-referentiemodel, wenselijk zijn om uit te wisselen.  

De leidraad geeft je als huisarts handvatten voor gesprekken in wijken en regio’s over de gegevensuitwisseling met de wijkverpleegkundige. Verder geeft deze leidraad ook HIS-leveranciers en andere partijen die betrokken zijn bij de gegevensuitwisseling in de zorg inzicht. Het NHG neemt deze leidraad mee in gesprekken met Nictiz over gegevensuitwisselingen en berichtstandaarden. 

Aanleiding voor deze leidraad 

Onderlinge afstemming over verantwoordelijkheden en goede beschikbaarheid van de juiste informatie zijn randvoorwaarden voor het verlenen van goede zorg. 

Een eenduidige beschrijving van de informatie, die relevant is om uit te wisselen tussen huisarts en wijkverpleegkundige is hierbij helpend, maar ontbreekt op dit moment.  Deze leidraad is een eerste stap. Het beschrijft de informatiebehoefte vanuit het huisarts perspectief.  

Wordt aan gewerkt: Handreiking gegevensuitwisseling tussen huisarts en wijkverpleegkundige 

In deze leidraad is de informatiebehoefte beschreven vanuit het huisarts perspectief. De leidraad beschrijft niet welke specifieke gegevens uit het wijkverpleegkundig dossier met de huisarts kunnen worden uitgewisseld.

In een gezamenlijk project met de Verpleegkundige en Verzorgende Nederland (V&VN) wordt gewerkt aan een handreiking die gegevensuitwisseling tussen de huisarts en wijkverpleegkundige over en weer beschrijft. 

Gerelateerde producten

Overzicht van richtlijnen voor gegevensuitwisseling tussen zorgverleners.