U bent hier

Veelgestelde vragen

Algemeen, Pers

Het uitvoeren van kleine chirurgische verrichtingen in de huisartsenpraktijk heeft de steun van het NHG. Het biedt de patiënt de mogelijkheid een dergelijke ingreep in de eigen, vertrouwde huisartsenpraktijk en dichtbij huis te ondergaan. Daarnaast biedt het huisartsen de mogelijkheid de uitoefening van hun vak te verbreden. Dit kan kosten besparen en bevordert voor de huisarts het plezier en de uitdaging in het werk.

Een huisarts is volgens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) bevoegd om heelkundige handelingen uit te voeren. Maar deze bevoegdheid geldt alleen als de arts eveneens bekwaam is. De bekwaamheid zal iedere huisarts voor zichzelf moeten bepalen, dat is onderdeel van het professioneel handelen. De meeste ingrepen in de huisartsenzorg hebben een relatief eenvoudig technisch karakter waarvoor het verwerven van de nodige bekwaamheid niet veel problemen zal opleveren. Voor ooglidcorrectie en vasectomie is een gedegen opleiding onder leiding van een medisch specialist (bijvoorbeeld uroloog) of een ervaren huisarts-collega noodzakelijk.

Het NHG staat voor een wetenschappelijk gefundeerde uitoefening van de (huisarts)geneeskunde. Dit is bij niet-reguliere behandelwijzen en homeopathie (vaak) niet het geval. Als er wel onderzoek is gedaan, geeft behandeling geen klinisch relevant verschil ten opzichte van een placebo-behandeling. De NHG-Standaarden worden ontwikkeld op basis van de principes van evidence-based medicine. Dat houdt in dat op een systematische wijze gezocht wordt naar ‘het beste bewijs’ voor de aanpak van een bepaalde aandoening of klacht. Een neerslag hiervan is te vinden in de daarvan afgeleide producten, zoals onderwijsmateriaal en voorlichtingsteksten op Thuisarts.nl.

Nee, een dergelijk overzicht wordt bijgehouden door het LAREB. Zowel patiënten als (huis)artsen kunnen hier bijwerkingen melden.

Nee, het NHG verricht zelf geen onderzoek, afgezien van literatuuronderzoek voor het opstellen van de NHG-Standaarden.

Het NHG houdt niet bij wat er in de spreekkamers van huisartsen gebeurt. Ook doen wij hier geen onderzoek naar. Voor gegevens over welke gezondheidsproblemen er spelen binnen de huisartsenpraktijken in Nederland kunt u terecht bij de NIVEL Zorgregistraties.

Nee, wij zijn een wetenschappelijke vereniging, geen controlerende instantie. Wel ontwikkelt het NHG diverse materialen om de toepassing van de NHG-Standaarden in de praktijk te bevorderen, zoals patiëntvoorlichting, scholingsmateriaal en instrumenten voor onderlinge toetsing.

De NHG-Standaarden maken deel uit van de zogenoemde professionele standaard. Dit betekent dat de huisarts op de hoogte moet zijn van de bestaande standaarden en in principe hiernaar moet handelen. In individuele gevallen kan echter afgeweken worden van de aanbevelingen in de standaarden. Dit staat beschreven in de disclaimer bij de NHG-Standaarden. Zie https://www.nhg.org/disclaimer-nhg-standaarden. Lees hier meer.

Het NHG werkt niet mee aan speciale bijlagen bij kranten of bladen die worden bekostigd door één bedrijf of door de bijbehorende advertenties in dezelfde bijlage. We stellen het op prijs als acquisitie voor dergelijke bijlagen achterwege blijft, ook als een redactionele bijdrage gewenst is.

Wij begrijpen dat iedereen zijn vak moet leren, maar door gebrek aan tijd en capaciteit bij zowel de persvoorlichters als onze inhoudelijk deskundige collega’s, kiezen wij ervoor geen studenten journalistiek te woord staan. Wij verwijzen graag naar onze website en Thuisarts.nl waar veel informatie te vinden is.