Verschil maken onder druk

Meerjarenbeleidsplan NHG
2023-2027

Inleiding

Huisartsen zijn onmisbaar voor de samenleving. Ze vormen een cruciale schakel bij het kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar houden van de Nederlandse zorg. Dat doen ze samen met andere betrokkenen, binnen en buiten de praktijk, en volgens de kernwaarden van de huisartsenzorg: persoonsgericht, medisch-generalistisch, gezamenlijk en continu. Deze kernwaarden zijn niet vrijblijvend. Ze vormen de onmisbare bouwstenen van doelmatige zorg van hoge kwaliteit. 

Onder druk 

De huisartsenzorg staat onder druk. Het volume en de complexiteit van zorgvragen nemen toe. Huisartsen hebben in hun dagelijkse praktijk onder andere te maken met de gevolgen van het tekort aan personeel, gebrek aan verwijsmogelijkheden in de ggz, ouderenzorg en het sociaal domein, en de substitutie van tweede- naar eerstelijnszorg. En ze vragen zich af welke digitale ondersteuning van huisartsenzorg doelmatig en passend is. 

Samen verschil maken – nu en straks 

Ruim 13.000 huisartsen en huisartsen in opleiding maken samen het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Samen vormen we het genootschap voor en door huisartsen. Het NHG staat voor wetenschappelijk gefundeerde, kwalitatief hoogstaande huisartsgeneeskunde in Nederland. We worden erkend als onafhankelijke partner en vormen een spil tussen wetenschap, opleidingen en praktijk. ​ 

We hebben NHG-leden en andere primaire stakeholders van het NHG gevraagd naar hun ideeën en verwachtingen over de toekomst van de huisartsenzorg en de bijdrage die het NHG daaraan kan leveren. Hun inbreng hebben we verwerkt in dit meerjarenbeleidsplan. In de context van de huidige situatie en toekomstverwachtingen vragen huisartsen het NHG om ondersteuning bij het leveren van kwaliteit bij de uitoefening van hun vak.

Het meerjarenbeleidsplan voor 2023-2027​ 

Dit meerjarenbeleidsplan laat zien welke bijdrage het NHG de komende jaren levert aan de toekomst van de huisartsenzorg. De kern van onze identiteit blijft ongewijzigd. We kiezen voor een focus op het wetenschappelijk fundament en kwalitatief hoogstaande vakuitoefening. Daarnaast hebben we aandacht voor de toekomstbestendigheid van de huisartsenzorg en wat het betekent om een genootschap te zijn. ​In dit meerjarenbeleidsplan leest u hoe wij de rol van het NHG op de verschillende onderdelen invullen. De speerpunten ‘Verschil maken onder druk’, ‘Digitaal ondersteunde huisartsenzorg’ en ‘Duurzaamheid’ krijgen extra aandacht. In de jaarplannen van het NHG wordt de inhoud van dit meerjarenbeleidsplan geconcretiseerd. 

Henri Hegge doet oogonderzoek bij patiënte

Het meerjarenbeleidsplan in het kort

De missie en identiteit van het NHG

Het NHG wil eraan bijdragen dat huisartsen samen met hun team de best mogelijke zorg kunnen bieden aan hun patiënten in alle levensfasen. De kernwaarden van de huisartsenzorg, persoonsgericht, medisch-generalistisch, continu en gezamenlijk, vormen daarbij het uitgangspunt. 

De missie van het NHG is het bevorderen van een wetenschappelijk gefundeerde en kwalitatief hoogstaande uitoefening van de huisartsgeneeskunde.​ 

Het NHG realiseert die missie op onafhankelijke wijze, op basis van inhoudsdeskundigheid en gericht op een daadwerkelijke impact op de huisartsenzorg. Omdat huisartsen het NHG zelf vormgeven, streven we ernaar dat alle huisartsen lid zijn. Doordat we een genootschap vormen, nemen we als beroepsgroep zelf de verantwoordelijkheid en regie bij het invullen van onze missie. 

Aanhouden en aanscherpen

Voor het bereiken van de doelstellingen kan de koers van het NHG grotendeels worden aangehouden, maar is het ook noodzakelijk enkele aspecten aan te scherpen. 

Aanhouden van de koers

 • De missie, die al sinds de oprichting van het NHG onveranderd is (het bevorderen van een wetenschappelijk gefundeerde en kwalitatief hoogstaande uitoefening van de huisartsgeneeskunde), wordt aangehouden omdat de toegevoegde waarde onverminderd groot is.​ 
 • Waar dat de missie van het NHG dient, blijven we actief de samenwerking en afstemming met andere partijen zoeken, bijvoorbeeld met andere partners in de eerste lijn, waaronder de LHV/VPH en InEen. 
 • Huisartsen blijven de groep van wie het NHG is en voor wie het NHG zich inzet. We spelen daarbij in op de praktijk waarin de huisarts de huisartsenzorg veelal levert, wetende dat deze vaak met een team en in een breder netwerk van zorg- en welzijnsprofessionals werkt.​ 
 • Het NHG blijft op nationaal en internationaal niveau een van de beste en vooraanstaande spelers op het gebied van ontwikkeling van richtlijnen en implementatieproducten. We stellen de professionele standaard en kwaliteitsnormen vast, maar toetsen ze niet.​ 
 • Het NHG maakt producten en diensten met landelijke betekenis gericht op alle huisartsen. We sluiten in de ontwikkeling van producten en diensten (nog) meer aan op de dagelijkse praktijk waarin huisartsen deze in een brede context gebruiken.​ 
 • Het NHG ontwikkelt bruikbare producten en diensten met een brede toepasbaarheid voor de uitoefening van het huisartsenvak. 
 • Thuisarts.nl behoudt zijn belangrijke functie van ondersteuning van de huisarts en blijft een belangrijke bron van betrouwbare informatie voor patiënten.​ 

 

Aanscherpen van de koers

 • Het NHG stimuleert verdere professionalisering van huisartsen door een actieve rol te spelen in de opleiding en nascholing.​ We leggen de focus op het ontwikkelen van (innovatieve) producten en diensten gericht op het leveren van het basisaanbod van de huisartsenzorg. Hiermee helpen we met het bewaken van de grenzen van wat men ten principale van huisartsen kan en mag verwachten. ​ 
 • Het NHG komt op voor en behartigt het belang van een wetenschappelijk gefundeerde, kwalitatief hoogwaardige huisartsenzorg op basis van de kernwaarden van de huisartsenzorg. Dat belang vertegenwoordigen we als een onafhankelijke gemeenschap van huisartsen.​ 
 • Het NHG waarborgt de toekomstbestendigheid en innovatie van de huisartsenzorg door zich proactief te richten op wat er in de nabije en verdere toekomst op de huisartsenzorg afkomt en dat te vertalen naar de agenda van het NHG.​ 
 • Het NHG stimuleert wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar mogelijkheden voor samenwerking en digitaal ondersteunde huisartsenzorg.​ We stimuleren en faciliteren huisartsen om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. 
 • Het NHG heeft in zijn producten en diensten meer oog voor diversiteit van patiënten en verschillen in gezondheidsvaardigheden, waardoor huisartsen betere persoonsgerichte zorg kunnen bieden. 
 • Het NHG zet in op het vergroten van de ledenparticipatie, ledentevredenheid en groei van het ledenaantal vanuit het streven dat zoveel mogelijk huisartsen lid zijn van het NHG. 

Het wetenschappelijk fundament

Wetenschappelijke kennis toegankelijk en toepasbaar maken voor de huisartsenzorg

Voor individuele huisartsen is het onmogelijk om alle wetenschappelijke literatuur bij te houden en zelf te vertalen naar evidence-based handelen in de praktijk. Door de beschikbare wetenschappelijke kennis op onafhankelijke en deskundige wijze te vertalen naar richtlijnen met aanbevelingen voor persoonsgerichte zorg stelt het NHG huisartsen in staat om de kwaliteit van het medisch handelen verder te verbeteren en bevorderen we dat alle patiënten in Nederland goede huisartsenzorg kunnen krijgen.

 • Het NHG vertaalt wetenschappelijke kennis naar een set bruikbare en overzichtelijke richtlijnen voor huisartsen, waarbij de focus ligt op het basisaanbod van de huisartsenzorg: 
 • Het NHG actualiseert bestaande richtlijnen. 
 • Het NHG ontwikkelt nieuwe richtlijnen bij een behoefte van huisartsen en bij een maatschappelijke noodzaak (bijvoorbeeld bij het uitbreken van een pandemie). 
 • De richtlijnen houden rekening met de context waarin ze gebruikt worden (zoals beperkte tijd en beschikbaarheid van voorzieningen). 
 • Richtlijnontwikkeling vindt plaats volgens vastgelegde, systematische werkprocessen, volgens een internationaal erkende methodiek (de GRADE-methodiek).​ 
 • De NHG-Richtlijnen vormen de basis voor het huisartsgeneeskundig handelen. Het NHG zorgt, waar relevant, voor goede afstemming met richtlijnen van andere organisaties. ​ 
 • Het NHG draag bij aan de vakontwikkeling op het gebied van richtlijnontwikkeling, onder andere door deelname aan en uitwisseling van expertise op nationale en internationale bijeenkomsten.​ 
 • De focus ligt op het ontwikkelen van richtlijnen voor het basisaanbod van de huisartsenzorg.​ Daarmee helpt het NHG met het bewaken van de grenzen van wat men van huisartsen kan en mag verwachten. 
 • Het NHG biedt een actuele set richtlijnen aan die aansluit op de behoefte en maatschappelijke noodzaak: bestaande richtlijnen worden periodiek beoordeeld en (soms gedeeltelijk) herzien. ​ 
 • Het NHG blijft op nationaal en internationaal niveau een van de beste en meest vooraanstaande spelers op het gebied van richtlijnontwikkeling.​ 
 • Voor het ontwikkelen en actualiseren van richtlijnen vraag het NHG input van onder andere huisartsen (leden en niet-leden), wetenschappelijke beroepsverenigingen en patiëntenorganisaties.​ 
 • Voor de vakontwikkeling op het gebied van richtlijnontwikkeling werkt het NHG actief samen binnen het Guidelines International Network (GIN), het Richtlijnen Netwerk Nederland en Domus Medica, en met vooraanstaande (inter)nationale richtlijnontwikkelaars (onder andere NICE).​ 

Huisarts aan het woord

Een interview met huisarts Marc van der Pas over de toepassing van het wetenschappelijk fundament: “Het zou mooi zijn als de verzekeraar de richtlijnen als leidraad zou nemen”

Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek

De toename van kennis is een cruciaal onderdeel van de wetenschappelijke kwaliteitscirkel. Vanuit het grote belang van de huisartsenzorg en gegeven de schaarste aan capaciteit en middelen, zetten we in op onderzoek met een grote toegevoegde waarde, in de context van de dagelijkse praktijk. Om de kwaliteit van de huisartsenzorg steeds verder te kunnen verbeteren, stimuleren we wetenschappers, zorgprofessionals en beleidsmakers om samen te werken. 

 • Het NHG spoort kennislacunes in de huisartsenzorg op door:​ 
 • lacunes te identificeren bij het vertalen van wetenschappelijke literatuur in richtlijnen; 
 • knelpunten te inventariseren bij huisartsen en in het bredere veld (bijvoorbeeld via HAweb, focusgroepen en vragen die binnenkomen bij het contactcentrum).​ 
 • Het NHG vertaalt kennislacunes, kansen en uitdagingen* in onderzoeksvragen, bijvoorbeeld de behoefte aan een sterkere wetenschappelijke basis van digitale ondersteuning van de huisartsenzorg. Deze onderzoeksvragen worden onderdeel van een geprioriteerde Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. Daarmee inspireren en stimuleren we wetenschap, huisartsen, beleidsmakers en patiëntenorganisaties om onderzoekscapaciteit en gelden bijeen te brengen die specifiek gericht zijn op huisartsgeneeskundig onderzoek (zoals in het Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde van ZonMw). Ook besteden we breed aandacht aan de specifieke organisatiekenmerken van de huisartsgeneeskunde en kennis rond de implementatie van instrumenten in de praktijk.​ 
 • Het NHG faciliteert de onderzoeksinfrastructuur, bijvoorbeeld door:​ 
 • de samenwerking te stimuleren tussen de afdelingen van verschillende universiteiten via het UNH-Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde, UNH-Research en de NHG-leerstoelhouder. Om de samenwerking te stimuleren hebben we de commissie wetenschappelijke afstemming (CWA) in het leven geroepen; 
 • bij te dragen aan het kunnen benutten van patiëntgegevens en huisartsenzorgdata voor wetenschappelijk en/of datagedreven onderzoek (bijvoorbeeld door uniforme registratie en standaardisatie in het HIS, zoals met het HIS-Referentiemodel);​ 
 • het mogelijk te maken dat huisartsen vanuit hun praktijk (met ervaringen, inzichten, data) bijdragen aan onderzoek.​ 
 • Het NHG actualiseert en prioriteert periodiek de onderzoeksagenda, die actief wordt uitgedragen en waarmee effectief gestuurd wordt op de onderzoeksinspanningen.​ 
 • Het NHG concretiseert het beleid ten aanzien van zijn rol in het faciliteren van de onderzoeksinfrastructuur.​ We stimuleren en faciliteren de participatie van huisartsen in wetenschappelijk onderzoek. 

Voor het stimuleren van onderzoek is een samenwerkingsrelatie nodig met de wetenschap, beleidsmakers, patiëntenorganisaties en geldschieters. Met UNH-Research en UNH-Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde bestaat al een verdergaande samenwerking. Deze wordt doorontwikkeld.​ 

Huisarts aan het woord

Een interview met huisarts Anja van Kempen over het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek: Als je stil blijft staan, ga je niet verbeteren”

Kwalitatief hoogstaande vakuitoefening

Vaststellen van de professionele standaard en kwaliteitsnormen voor de vakuitoefening

Kwalitatief hoogstaande huisartsenzorg kent een professionele standaard en kwaliteitsnormen voor de vakuitoefening, opgesteld door het NHG. Huisartsen worden hiermee in staat gesteld om kwalitatief hoogstaande, onafhankelijke en deskundige zorg te leveren. De professionele standaard en de kwaliteitsnormen beschrijven en begrenzen het takenpakket en de verantwoordelijkheden van huisartsen. 

Het NHG stelt de professionele standaard en kwaliteitsnormen vast voor:​ 

 • de medische vakuitoefening: de professionele standaard, in de vorm van:​ 
 • medisch-inhoudelijke richtlijnen, zoals de NHG-Standaarden en NHG-Behandelrichtlijnen; 
 • richtlijnen van andere organisaties die de huisarts mede als doelgroep hebben en door het NHG zijn geautoriseerd​; 
 • medisch-inhoudelijke standpunten​; 
 • praktijkhandleidingen​; 
 • informatiseringsrichtlijnen (onder andere ADEPD)​; 
 • de praktijkvoering, waaronder indicatoren voor uitkomsten van zorg ten behoeve van interne kwaliteitsevaluatie en praktijkaccreditatie; 
 • de accreditatie van nascholing en (her)registratie van huisartsen.​ 

​ 

NB: het NHG stelt de professionele standaard en kwaliteitsnormen vast, maar toetst de uitvoering hiervan niet.​ 

 • Het NHG wordt erkend als de partij die de professionele standaard bepaalt.​ 
 • Voor huisartsen is het duidelijk aan welke professionele standaard en kwaliteitsnormen zij moeten voldoen. ​ 
 • Het NHG hanteert een raamwerk voor werkprocessen waarmee we de producten waarin de professionele standaard en kwaliteitsnormen beschreven staan, ontwikkelen, vaststellen en onderhouden.​ 

De professionele standaard en kwaliteitsnormen voor de vakuitoefening krijgen alleen betekenis als ze door de sector gedragen worden. Het NHG werkt daarom samen met een groot aantal externe partners, waaronder de LHV/VPH, InEen, expertgroepen, zorgverzekeraars, FMS en CGS/RGS. 

Huisarts aan het woord

Een interview met huisarts Roelien Vossers over het vaststellen van de professionele standaard en kwaliteitsnormen voor de vakuitoefening: “Het NHG kan de huisarts helpen met het afbakenen van de taken”

Ontwikkelen en aanbieden van producten en diensten die de kwalitatief hoogstaande vakuitoefening ondersteunen 

Huisartsen ervaren in hun dagelijkse praktijk grote drukte, ook bij het leveren van persoonsgerichte zorg. Met onze producten en diensten ondersteunen we huisartsen bij de vakuitoefening met oog voor de uitdagingen waar huisartsen voor staan. Dit doen we onder andere door rekening te houden met de uitvoerbaarheid en leesbaarheid van onze producten, die zijn gericht op het basisaanbod van de huisartsenzorg. Met concrete ondersteuning helpen we huisartsen hun patiënten betere zorg te leveren, die past bij hun gezondheidsvaardigheden en omstandigheden, waardoor ze sneller de juiste zorg ontvangen. Dit doen we zowel met producten gericht op huisartsen, als met onze patiëntinformatie op Thuisarts.nl. 

Het NHG maakt producten en diensten met landelijke betekenis gericht op alle huisartsen. We sluiten in de ontwikkeling van producten en diensten (nog) meer aan op de dagelijkse praktijk waarin huisartsen deze gebruiken. De behoeften van huisartsen vormen de basis voor het ontwikkelen, onderhouden en aanbieden van producten en diensten. In onze producten en diensten besteden we aandacht aan patiënten met lage gezondheidsvaardigheden en diversiteit. 

We ondersteunen producten en diensten in de volgende categorieën: ​ 

 • vakuitoefening door middel van het toepassen van richtlijnen: zoals e-learnings, de richtlijnenwebsite, het NHG-Formularium, Huisarts en Wetenschap, (palliatief) spoedkaarten, de NHG-TriageWijzer, NHGDoc, handboeken, boeken over protocollaire zorg en NHG-Praktijkhandleidingen.​ 
 • praktijkvoering: NHG-Praktijkkaarten voor zelfevaluatie (uitkomsten van zorg, indicatoren en spiegelinformatie), het kwaliteitssysteem, de spreekuurondersteuning, de klachtopvang, het beheer van medische hulpmiddelen, enzovoort;​ 
 • dossiervoering en gegevensuitwisseling: bijvoorbeeld registratieadviezen, richtlijnen voor gegevensuitwisseling en online inzage, en producten ten behoeve van standaardisatie van de HIS’en; 
 • patiëntcommunicatie voor, tijdens en na het consult: Thuisarts.nl.​ 

​ 

Het NHG heeft niet de rol van uitvoeringsinstantie. De producten worden naar de praktijk gebracht door onder meer huisartsen zelf, regio-organisaties en leveranciers. 

 • De producten en diensten van het NHG hebben een grote impact op de vakuitoefening in de praktijk en worden hoog gewaardeerd.​ 
 • Leden herkennen zowel de kwaliteitsonderhoudende als de huisartsgeneeskundige afbakening in onze producten.​ 
 • De producten en diensten zijn actueel en sluiten aan op de directe en indirecte (strategische) behoeften van huisartsen.​ 

Voor het ontwikkelen en onderhouden van de producten en diensten wordt input gevraagd van huisartsen, patiëntenorganisaties en andere stakeholders. We werken samen met onder andere het Implementatienetwerk, IVM, ZINL, expertgroepen, HIS-leveranciers, ExpertDoc en andere koepelorganisaties. ​ 

Huisarts aan het woord

Een interview met huisarts Henri Hegge over het ontwikkelen en aanbieden van producten en diensten die de kwalitatief hoogstaande vakuitoefening ondersteunen: “De kracht zou moeten zitten in de toepasbaarheid van de richtlijn”

Stimuleren en faciliteren van een leven lang leren

Er komen continu nieuwe huisartsgeneeskundige kennis en inzichten beschikbaar. Om kwalitatief hoogwaardige huisartsenzorg te borgen, moeten huisartsen blijven leren. Het leven lang leren moet ook ingepast kunnen worden in de drukke werkrealiteit. Het NHG ontwikkelt producten om huisartsen te stimuleren en te faciliteren bij het verwerven en onderhouden van kennis, vaardigheden en competenties gedurende hun hele loopbaan, gericht op het basisaanbod van de huisartsenzorg. 

 • Het NHG biedt (geaccrediteerde) digitale nascholing aan in de vorm van e-learnings en instructiefilms voor leden en aios. We ontwikkelen nieuwe vormen van digitale nascholing, passend bij de behoefte van huisartsen, zoals tijds- en plaatsonafhankelijk bijscholen. 
 • We verstevigen en stimuleren het netwerk van erkende kwaliteitsconsulenten die actief zijn in intercollegiale toetsing. 
 • We versterken de samenwerking met de huisartsopleidingen, bijvoorbeeld door het opstellen van een gezamenlijke agenda op het gebied van een leven lang leren. 
 • We werken mee aan het samenstellen van de onderwijsprogramma’s van de kaderopleidingen. 
 • De beroepsgroep gebruikt en heeft baat bij onze nascholing ‘van aios tot pensioen’.​ 
 • In de huisartsopleiding en kaderopleidingen worden de professionele standaard en kwaliteitsnormen van het NHG gehanteerd.​ 
 • De beroepsgroep beschikt over actuele kennis, vaardigheden en competenties.​ 
 • De beroepsgroep is tevreden over de vorm en inhoud van de nascholingsproducten.
 • De beroepsgroep gebruikt en heeft baat bij onze nascholing ‘van aios tot pensioen’.​ 
 • In de huisartsopleiding en kaderopleidingen worden de professionele standaard en kwaliteitsnormen van het NHG gehanteerd.​ 
 • De beroepsgroep beschikt over actuele kennis, vaardigheden en competenties.​ 
 • De beroepsgroep is tevreden over de vorm en inhoud van de nascholingsproducten

Huisarts aan het woord

Een interview met huisarts Anne Loohuis over het stimuleren en faciliteren van een leven lang leren: “Dat het NHG onafhankelijke scholing specifiek voor de huisarts aanbiedt, is echt uniek”

Toekomstbestendigheid

Wetenschappelijke, demografische, maatschappelijke, technologische, economische, ecologische en politieke ontwikkelingen hebben impact op de kwaliteit van de huisartsenzorg. Voor individuele huisartsen is het ondoenlijk om al deze ontwikkelingen zelf te volgen en te duiden, en er op in te spelen. Door deze ontwikkelingen als genootschap te volgen en te duiden, creëren we vroegtijdig een gemeenschappelijk beeld van ontwikkelingen, duiden we de impact van deze ontwikkelingen op de kwaliteit van de huisartsenzorg en kunnen we gezamenlijk in beweging komen om te innoveren en de toekomstbestendigheid van de huisartsenzorg te waarborgen.

 • Proactief signaleert en duidt het NHG ontwikkelingen met een (potentiële) impact op de kwaliteit van de huisartsenzorg.​ 
 • Deze inzichten verwerken we door:​ 
 • toegankelijke informatie aan te bieden over ontwikkelingen voor huisartsen, zodat zij zich daar toe kunnen verhouden (via HAweb, Huisarts en Wetenschap, NHG-intranet en thematische workshops);​ 
 • de aard en inhoud van de activiteiten, producten en diensten van het NHG aan te scherpen;​ 
 • ons nadrukkelijker te manifesteren (signaleren, agenderen en sturen) op het professionele, politieke en maatschappelijke speelveld en in de media​. 
 • We ontwikkelen een samenhangende toekomstvisie op de huisartsenzorg, die we uitdragen en bijstellen. 

Op het gebied van toekomstbestendigheid hebben we drie onderwerpen aangewezen als inhoudelijke speerpunten voor de komende jaren. We verwachten dat deze in toenemende mate hun impact zullen hebben op de huisartsenzorg: 

 • verschil maken onder druk​; 
 • digitaal ondersteunde huisartsenzorg​; 
 • duurzaamheid​. 

We monitoren de ontwikkelingen van deze speerpunten.​ 

 • We worden niet verrast: ontwikkelingen van diverse aard met een impact op de kwaliteit van de huisartsenzorg zijn we vroegtijdig op het spoor.​ 
 • We benutten inzichten over relevante ontwikkelingen:​ 
 • Huisartsen zijn geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen en de impact daarvan op hun werkpraktijk. 
 • Binnen het NHG worden inzichten omgezet in beleid ten aanzien van activiteiten, producten, diensten, agenda en partnerschappen, en vervolgens in sturing op dat beleid.​ 
 • We hebben een actuele toekomstvisie op de huisartsenzorg.​ 

Voor het signaleren en duiden van ontwikkelingen is actief contact nodig met een groot aantal partijen. Door goede afstemming kan de effectiviteit zowel bij het NHG als bij de samenwerkingspartners, zoals de LHV/VPH en InEen, vergroot worden. Dat draagt bij aan een krachtige en aanwezige stem van de huisartsgeneeskunde. 

Huisarts aan het woord

Een interview met huisarts Lieke Koster over het omgaan met ontwikkelingen die impact hebben op de huisartsenzorg: “Het NHG kan een gezamenlijk signaal vanuit de huisartsen geven”

Het genootschap

Als genootschap zetten we ons in voor het bevorderen van wetenschappelijk gefundeerde, kwalitatief hoogstaande huisartsgeneeskunde in Nederland. We vormen de onafhankelijke spil tussen wetenschap, opleiding en praktijk. Dat zijn we, omdat we het samen doen. Door als huisartsen een gemeenschap te vormen, nemen we als beroepsgroep zelf de verantwoordelijkheid en regie, en komen we op het professionele, politieke, maatschappelijke speelveld krachtig op voor de belangen van de huisartsgeneeskunde. 

 • Het NHG activeert huisartsen (in opleiding) om bij te dragen aan de missie door:​ 
 • lid te zijn van het NHG en daarmee onderdeel uit te maken van de gemeenschap die eigenaarschap toont;​ 
 • hun kennis en kunde actief in te zetten voor het NHG (bijvoorbeeld doordat ze kennislacunes aandragen of deelnemen aan expertgroepen of werkgroepen);​ 
 • te participeren in wetenschappelijk onderzoek; 
 • in de vakuitoefening de beschikbare kennis en professionele standaard toe te passen.​ 
 • We vervullen de expertrol voor de sector, waarbij we vragen van leden en andere stakeholders beantwoorden.​ 
 • Wanneer de wetenschappelijk gefundeerde en kwalitatief hoogstaande uitoefening van de huisartsgeneeskunde in de knel komt signaleren, agenderen en sturen we op een proactieve wijze in het professionele, politieke, maatschappelijke speelveld. Het NHG komt op voor de inhoudelijke belangen van de huisartsgeneeskunde.  
 • De manier waarop mensen zich aan verenigingen binden verandert door de tijd heen en daar hebben we ons toe te verhouden. Daarom kijken we proactief hoe we de hoedanigheid van een genootschap, en de vormen van binding die daarbij horen (lidmaatschap, contributie, producten), kunnen ontwikkelen. Daarbij staat de overtuiging centraal dat huisartsen lid zouden moeten willen zijn van het NHG, omdat dit hen in staat stelt om samen de norm in het vak te stellen en hoog te houden. Lidmaatschap zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn. ​ 
 • Het NHG is een gedragen vereniging: ​ 
 • Huisartsen voelen zich betrokken bij het NHG​. 
 • Meer dan 90% van de huisartsen is lid van het NHG​. 
 • Leden dragen actief bij: er zijn geen vacatures in NHG-gremia, > 30% participeert bij online onderzoek, de online en fysieke evenementen worden goed bezocht; 
 • De leden waarderen het werk van het NHG met een rapportcijfer 8,0. 
 • Het NHG heeft een eigenstandige agenda en is daarop zichtbaar én gesprekspartner in het professionele, politieke en maatschappelijke speelveld.​ 
 • Het NHG beschikt over afdoende (financiële) middelen om betekenisvol invulling te kunnen geven aan de missie.​ 

Het NHG onderhoudt relaties via strategische partnerschappen met regionale, nationale en internationale organen, en organisaties die van invloed zijn op het realiseren van de missie, zoals de LHV/VPH en InEen.​ 

Huisarts aan het woord

Een interview met huisarts Esther van Osselen het genootschap, de onafhankelijke spil tussen wetenschap, opleiding en praktijk: “Het is belangrijk dat we zelf regie houden”

De speerpunten van 2023 – 2027

Dit meerjarenbeleidsplan geeft weer waar het NHG in de kern voor staat. Daarmee hebben we een belangrijk instrument in handen om te sturen als er vraagstukken gesignaleerd worden. Het meerjarenbeleidsplan geeft handvatten bij vragen als: hebben wij als NHG een functie in een bepaald vraagstuk, en zo ja, wat is dan een passende aanpak?​ 

Gedurende de totstandkoming van het meerjarenbeleidsplan zijn vraagstukken naar voren gebracht waarvan het bestuur, leden en medewerkers vinden dat die extra aandacht van het NHG verdienen. Aan de hand van drie invalshoeken (patiënt, huisarts/sector en de bredere maatschappelijke context) hebben we vraagstukken geselecteerd waarmee huisartsen geconfronteerd worden en/of waarop ze een verschil willen maken. Het NHG verwacht de huisartsenzorg te kunnen ondersteunen door deze vraagstukken nader te onderzoeken en leden te verrijken met inzichten en manieren waarop die inzichten in de praktijk kunnen worden toegepast. Ook zullen de inzichten worden benut voor het verbeteren van de producten en diensten van het NHG.​ 

Als NHG bijdragen aan het borgen van de huisartsenzorg onder druk 

De huisartsenzorg staat onder druk door een samenspel van verschillende factoren, waaronder een toename van het zorgvolume en de zorgcomplexiteit, tekorten aan (continuïteit biedend) personeel, substitutie van de tweede naar de eerste lijn, en wachttijden voor de ggz en het sociaal domein. Voor het NHG is het een belangrijk vraagstuk hoe de continuïteit en de kwaliteit van de huisartsenzorg geborgd kunnen worden.  

Voor deze borging zullen de kracht, relevantie en wetenschappelijke onderbouwing van de huisartsgeneeskunde en de onderliggende kernwaarden meer dan ooit zichtbaar en up-to-date moeten zijn. We willen de impact van zorginnovaties en organisatorische veranderingen (positief of negatief) op de kernwaarden beoordelen en ondermijning van de kernwaarden tegengaan. Daarnaast willen we ervoor zorgdragen dat onze producten en diensten de huisarts ondersteunen op een manier die toepasbaar is in de context van de huisartsenzorg. 

Digitaal ondersteunde huisartsenzorg  

Er wordt steeds meer verwacht van de inzet van digitale toepassingen in de huisartsenzorg – soms té veel. Uiteraard moeten huisartsenvoorzieningen geschikt zijn om informatie uit te wisselen met zorgpartners en patiënten. Het uniform registreren en gestructureerd uitwisselen van relevante gegevens vormen daarvoor de basis en het blijft noodzakelijk deze functioneel en bij de tijd te houden. 

Er zijn echter tal van nieuwe ontwikkelingen, zoals digitale triage, inzet van digitale beslisondersteuning via algoritmen of kunstmatige intelligentie, aanbod van digitale zelfmetingen, telemonitoring, gebruik van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) en digital first-huisartsenpraktijken. De kwaliteit, veiligheid en impact van al deze ontwikkelingen zijn nog verre van duidelijk. Het NHG wil er voor blijven zorgen dat de basis voor digitaal werken op orde blijft en daarnaast huisartsen inzicht geven in wetenschappelijk onderbouwde mogelijkheden en risico’s om dergelijke toepassingen waardevol te integreren in hun dagelijkse praktijkvoering.  

Vanuit de huisartsenzorg bijdragen aan duurzaamheid​ 

Het vraagstuk van duurzaamheid speelt in alle sectoren, maar ziet er in aard en omvang per sector anders uit. Voor de huisartsenzorg gaat het bijvoorbeeld om de negatieve effecten van medicijngebruik op het milieu, de inzet van de huisarts, de houdbaarheid van het systeem en het bieden van gepaste zorg. Door zo mogelijk anders te kiezen, kan de huisartsenzorg een bijdrage leveren aan duurzaamheid. Die bijdrage wil het NHG concretiseren.

Totstandkoming NHG meerjarenbeleidsplan

Verkennende gesprekken RvB met o.a. MT, VR, UNH, RvT

Aanstellen Regiegroep

4 oktober 2022

Regiegroep werkt raamwerk MJBP uit

Eerste toetsing raamwerk in RvB en VR

Ledenuitvraag steekproef en plakwand kantoor NHG

Regiegroep stelt versie 1 MJBP op

Uitvraag alle leden en medewerkers

Toetsgesprek in VR

15 december 2022

Regiegroep stelt versie 2 MJBP op

Rondetafelgesprek met leden en medewerkers

23 januari 2023

Regiegroep verwerkt input in definitief concept

Consultatie gremia RvB, MT, VR, UNH, RvT

Regiegroep levert definitief voorstel op

Besluitvormingsproces: RvB, MT, VR, RvT

Goedkeuring in ALV

22 juni 2023