U bent hier

Contributie 2022

Kosten NHG-lidmaatschap 

De contributie van het NHG-lidmaatschap wordt berekend op basis van uw jaarlijks bruto inkomen. Onder 'bruto inkomen' wordt verstaan alle inkomsten, die betrekking hebben op de uitoefening van het huisartsen vak. 

Waarom het inkomen als uitgangspunt? 

Het belangrijkste doel van het NHG is het leveren van de wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsenvak. Hoe meer iemand het vak uitoefent, hoe meer hij profijt heeft van de werkzaamheden van het NHG. Inkomen is een goede graadmeter voor de mate van uitoefening van het vak en daarmee van het gebruik van de NHG-producten en -diensten. 

Om welk jaarinkomen gaat het? 

Het NHG gaat voor het contributiejaar uit van uw inkomen over het betreffende jaar. Dit bepaalt in welke contributiecategorie u valt. Blijkt achteraf dat het een andere categorie had moeten zijn, dan kunt u dat tot 31 december van het jaar erop aan ons doorgeven. Wij verrekenen het verschil met u. 

Wat valt onder inkomsten? 

Voor zelfstandige huisartsen geldt dat de inkomsten bestaan uit de praktijkomzet minus praktijkkosten (dus winst uit onderneming). Subsidies en toeslagen, inclusief de vergoeding voor praktijkondersteuners, behoren ook tot uw bruto jaarinkomen. Brutoloonkosten van praktijkondersteuners, het bruto salaris van een huisarts in loondienst en vergoedingen voor waarnemers brengt u weer in mindering. 

Voor artsen in dienstverband geldt het bruto jaarinkomen minus beroepskosten. Beroepskosten zijn bijvoorbeeld opleidingskosten, kantoorkosten en contributies van beroepsorganisaties. 

Het gaat dus niet om het belastbaar inkomen (het bedrag waar u uiteindelijk uw loonbelasting en premies over betaalt). 

Inkomsten uit een (tijdelijke) arbeidsongeschiktheids- en/of zwangerschapsuitkering of een ziektewet uitkering vallen onder inkomsten voor zover dit betrekking heeft op de huisartsenaanstelling. 

Contributie 2022 

Genoemde bedragen zijn voor een volledig lidmaatschapsjaar van 12 maanden. Het NHG-Lidmaatschap start per eerste dag van de eerst volgende maand. U betaalt naar rato, alleen nog de resterende maanden van dat jaar. 

 

Contributie 2022

Praktiserend huisarts-lid

Starters (bekijk de voorwaarden van het starterstarief)€ 299
  Categorie 1: tot € 20.000,-€ 322
  Categorie 2: € 20.000,- tot € 35.000€ 527
  Categorie 3: € 35.000,- tot € 50.000€ 686
  Categorie 4: € 50.000,- tot € 100.000€ 845
  Categorie 5: € 100.000 en hoger€ 913
Huisarts-partner - bestaande leden€ 169
Huisarts-partner - nieuwe leden25% korting op het reguliere lidmaatschapstarief*
Aios-lid (niet SBOH)€ 97

Overige leden

Rustende huisarts/ex-huisarts€ 134
Buitengewoon lidmaatschap (b.v. personen met een beroepsmatige binding of affiniteit met het NHG)€ 363

* Dit tarief geldt voor alle nieuwe partnerlidmaatschappen die zijn gestart na 01-01-2018. Leden die al een partnerlidmaatschap hebben, blijven het oude contributiebedrag betalen.

Verhoging contributie 2022 

Door inflatie stijgen de prijzen jaarlijks. Dat heeft ook effect op onze kosten. Om de inflatie en overige prijsontwikkelingen in 2022 te kunnen opvangen, is de contributie 2022 met 0,76% te verhoogd.  

Facturatie van het NHG-lidmaatschap 

U ontvangt uw contributiefactuur digitaal. Betaalt u per automatische incasso? Dan leest u wanneer wij het bedrag van uw rekening afschrijven. Wilt u het bedrag zelf aan ons overmaken? Maak dan gebruik van de betaallink in de bijbehorende e-mail. 

Betaling van uw factuur 

De incasso van een al lopend kalenderjaar vindt plaats enkele weken na bevestiging van uw aanmelding. De incasso van het volle kalenderjaar vindt plaats in het eerste kwartaal van dat desbetreffende jaar.  

Contributie fiscaal aftrekbaar  

Per type huisarts zijn er verschillende fiscale regels hoe om te gaan met contributie van het NHG-lidmaatschap. HIDHAs bijvoorbeeld kunnen de contributie declareren bij hun werkgever. Overleg met uw accountant of financieel adviseur wat voor u de beste optie is. 

Restitutie contributie 

In onderstaande situatie betaalt het NHG een deel van de contributiekosten terug als het lidmaatschap wordt beëindigd: 

  • Overlijden. 
  • Stoppen met praktiseren (door bijv. verlopen BIG registratie of uitoefenen ander beroep). 
  • Emigratie: een tijdelijke onderbreking van het lidmaatschap is niet mogelijk. Indien gewenst, kunnen wij H&W kosteloos naar het buitenland versturen. Wilt u uw lidmaatschap niet voortzetten, dan kunt u dit opzeggen en u bij terugkeer opnieuw aanmelden. 
  • Pensioen: voor de maanden dat u met pensioen bent, geldt een lager contributietarief. Het NHG verrekent met u het te veel betaalde bedrag.