Het maken van herhaalrecepten is een belangrijke dagelijkse taak in de huisartsenpraktijk en is vaak gedelegeerd aan de praktijkassistent(e) en praktijkondersteuner. Binnen het proces spelen de patiënt, de praktijkassistent(e) of -ondersteuner, de huisarts en de apotheker ieder hun eigen rol. 

Om dit proces in goede banen te leiden is het raadzaam om in de praktijk een eigen protocol op te stellen. Het vernieuwde voorbeeldprotocol dient hiervoor als basis.

Doel voorbeeldprotocol

Het uiteindelijke doel van dit voorbeeldprotocol is het veilig gebruik van herhaalmedicatie: de goede hoeveelheid van het juiste geneesmiddel in de goede dosering bij de vastgestelde (actuele) indicatie voor die ene patiënt.

Organisatie van de lokale situatie

Het is belangrijk dat het protocol aansluit bij de specifieke omstandigheden in de eigen praktijk. Om de lokale situatie in kaart te brengen, gebruikt u de aanbevelingen uit de LESA Organisatie van zorg bij chronische medicatie.  De LESA bevat een hoofdstuk ‘herhalen van chronische medicatie’.

Stappenplan voor organisatie van herhaalrecepten

Het voorbeeldstappenplan uit het protocol maakt de verschillende stappen rond herhaalrecepten in de eigen praktijk inzichtelijk.  Ook geeft het stappenplan inzicht op welke subdomeinen er nog onvoldoende werkafspraken zijn gemaakt om het proces goed te doorlopen.

Het protocol bevat een bijlage met handreikingen die hiervoor gebruikt kunnen worden, inclusief een voorbeeldtabel met bijzondere afspraken over herhaalrecepten. Deze tabel helpt u om vast te leggen voor welke medicatie(groepen) er specifieke afspraken gelden. Denk hierbij aan slaapmiddelen of opioïden, die nooit zonder overleg met de huisarts mogen worden herhaald.

Verantwoordelijkheden van de huisarts

  • De voorschrijvend huisarts is zelf verantwoordelijk voor het recept dat hij/zij autoriseert, maar het komt regelmatig voor dat de huisarts de patiënt of de voorschrijfindicatie niet (goed) kent. 
  • De huisarts mag ervan uitgaan dat de collega-huisarts of medisch specialist het geneesmiddel eerder juist heeft voorgeschreven. Bij twijfel kan hij/zij overleggen met de voorschrijvend arts.
  • Wanneer de huisarts het maken van herhaalrecepten besluit over te nemen van de tweede lijn, of bijvoorbeeld de ggz, is de huisarts daarmee ook verantwoordelijk voor de bijbehorende controles.
  • De huisarts neemt de zorg alleen over als hij zich daartoe voldoende bekwaam acht en herhaalt alleen gespecialiseerde (ggz-)medicatie voor stabiele patiënten.
  • Er dient een overdracht aanwezig te zijn en de mogelijkheid om laagdrempelig te overleggen of om terug te verwijzen. Zie voor meer informatie het NHG-Standpunt Herhalen specialistische medicatie.

Meer informatie

Meer informatie over ondersteuning voor de huisarts bij medicamenteuze behandeling vindt u bij Farmacotherapie en Kwaliteit in de huisartsenpraktijk.