Jaarverslagen

Tijdens de vergadering werden de jaarverslagen van de Vereniging NHG, de Raad van Toezicht en de Verenigingsraad over 2021 besproken. Ook stond het sociaal jaarverslag 2021 op de agenda.

Benoemingen

Door de ALV zijn de volgende benoemingen goedgekeurd:

Raad van Advies H&W

  • Pim Keurlings
  • Stan van Pelt

Redactiecommissie H&W

  • Lisanne Stolwijk

Autorisatiecommissie

  • Madeleine Bruins Slot, op voordracht van het NHG
  • Nynke Scherpbier, op voordracht van het UNH
  • Isa Houwink op voordracht van het UNH

NHG-Verenigingsraad (herbenoeming)

  • Heike Heineman

Het NHG bedankt alle aftredende commissieleden voor al hun inzet de afgelopen jaren en wenst alle nieuwe commissieleden heel veel succes toe voor de komende periode(n).

Agendastukken

Wilt u alle agendastukken van de afgelopen vergadering nog een nalezen? U vindt ze op onze website, inloggen is noodzakelijk.

Voor in uw agenda: ALV 15 december

De volgende Algemene Ledenvergadering vindt plaats op donderdag 15 december. Als de omstandigheden het toelaten wordt dit een fysieke bijeenkomst. U wordt dan bijgepraat over het NHG-Jaarplan 2023 en het nieuw op te stellen meerjarenbeleidsplan. U ontvangt te zijner tijd een persoonlijke uitnodiging.