Voordelen van delegeren 

Het delegeren van medische handelingen zorgt voor meer tijdswinst, systematiek in uitvoer van taken en de mogelijkheid om extra service te bieden. Daarnaast kan het laagdrempelig werken.

Zorgvuldig delegeren  

U delegeert zorgvuldig medische handelingen door:  

  • de praktijkmedewerkers specifieke kennis en vaardigheden bij te brengen  
  • heldere protocollen te hanteren
  • geregeld te controleren of de medewerkers bekwaam zijn en de protocollen juist toepassen 

Deze werkwijze komt de kwaliteit en patiëntveiligheid van de zorgverlening in uw praktijk ten goede.

Voorbeeldwerkafspraken  

Gebruik deze voorbeeldwerkafspraak ‘Delegeren van medische handelingen om met praktijkmedewerkers afspraken te maken over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.  

Voorwaarden

In de dagelijkse praktijk delegeert u veel taken naar de doktersassistente en praktijkondersteuner/-verpleegkundige. Denk hierbij aan triage, oren uitspuiten en injecties geven. Dit mag, mits ze dat op basis van hun functie mogen en voldoende vaardig zijn en blijven. 

Wettelijke eisen

De beroepsuitoefening in de gezondheidszorg is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Het uitgangspunt is dat iedereen in de gezondheidszorg mag werken.   

Voorbehouden handelingen 

Aan bepaalde handelingen, die risico’s voor de patiënt met zich meebrengen (voorbehouden handelingen), zijn nadere eisen gesteld. Een uitwerking van de consequenties voor praktijkmedewerkers vindt u in het document Voorbehouden handelingen .

Meer over wet- en regelgeving

Uitgebreide informatie over wet- en regelgeving die van belang is bij het delegeren van taken vindt u op de websites van de LHV en de KNMG (zie Wet BIG en Wkkgz).

Wat zijn de randvoorwaarden?

Aan het delegeren van medische handelingen zijn een aantal randvoorwaarden verbonden:

Hoe maak ik een protocol?

Gebruik hiervoor het algemene voorbeeldprotocol voor een huisartsenvoorziening. Hiermee maakt u een specifiek protocol voor gedelegeerde medische handelingen binnen uw huisartsenvoorziening. Er wordt verder uitgelegd waar een specifiek protocol aan moet voldoen.

Voldoen aan eis praktijkcertificering

Om te kunnen voldoen aan de eisen van een certificeringssysteem, kan een eis zijn dat voor bepaalde handelingen een protocol aanwezig is. Het algemeen voorbeeldprotocol kunt u, na aanpassing voor de eigen praktijksituatie, voor dat doeleinde gebruiken

Ondersteuning