U bent hier

Delegeren van medische handelingen

U kunt als huisarts medische handelingen aan andere medewerkers in de huisartsenpraktijk delegeren. Een aantal belangrijke voordelen van taakdelegatie zijn tijdswinst voor de huisarts en meer systematiek in de uitvoer van taken.

Het is belangrijk dat het delegeren van medische handelingen zorgvuldig gebeurt. U kunt dit doen door: 

  • de praktijkmedewerkers specifieke kennis en vaardigheden bij te brengen;
  • heldere protocollen te hanteren; en
  • geregeld te controleren of de medewerkers bekwaam zijn en de protocollen juist toepassen.

Deze werkwijze komen de kwaliteit en patiëntveiligheid van de zorgverlening in uw praktijk ten goede.

 

Op deze pagina:

 

Hoe delegeer ik medische handelingen?

Maak met uw medewerkers allereerst afspraken over ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. U kunt daarvoor deze voorbeeldwerkafspraak 'Delegeren van medische handelingen' gebruiken:

> Download de voorbeeldwerkafspraak Delegeren van medische handelingen (PDF)

In de dagelijkse praktijk delegeert u veel taken naar de doktersassistente en praktijkondersteuner/-verpleegkundige. Denk hierbij aan triage, oren uitspuiten en injecties geven. Dit mag, mits ze dat op basis van hun functie mogen en voldoende vaardig zijn en blijven.

Spreek met uw medewerkers een helder protocol (zie 'Protocol en werkafspraak' in de rechterkolom) af ter ondersteuning van de gedelegeerde handeling.

Naar boven ↑

Wat zijn de (wettelijke) eisen?

De beroepsuitoefening in de gezondheidszorg is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Het uitgangspunt is dat iedereen in de gezondheidszorg mag werken. Aan bepaalde handelingen, die risico’s voor de patiënt met zich meebrengen (voorbehouden handelingen), zijn nadere eisen gesteld. Een uitwerking van de consequenties voor praktijkmedewerkers vindt u in het document Voorbehouden handelingen (PDF).

Uitgebreide informatie over wet- en regelgeving die van belang is bij het delegeren van taken vindt u op de sites van de LHV en de KNMG (zie Wet BIG en Wkkgz).

Naar boven ↑

Wat zijn de randvoorwaarden?

Aan het delegeren van medische handelingen zijn een aantal randvoorwaarden verbonden.

 

 Naar boven ↑

Hoe maak ik een protocol?

Het NHG heeft een algemeen voorbeeldprotocol voor een huisartsenvoorziening (PDF), dat u kunt gebruiken als format voor het opstellen van een specifiek protocol voor een gedelegeerde medische handeling binnen uw huisartsenvoorziening.

In dit algemene voorbeeldprotocol staat uitgelegd waar een protocol aan moet voldoen.

 

Voldoen aan eis praktijkcertificering

Om te kunnen voldoen aan de eisen van een certificeringssysteem kan een eis zijn dat voor bepaalde handelingen een protocol aanwezig is. Het algemeen voorbeeldprotocol (PDF) kan, na aanpassing voor de eigen praktijksituatie, voor dat doeleinde worden gebruikt.

Naar boven ↑