Vanuit het programma Met spoed beschikbaar zijn gebruikerswensen van zorgverleners naar voren gekomen. Deze wensen hebben zo veel mogelijk een plek gekregen in de nieuwe versie van de Richtlijn. Dit landelijke programma is in 2020 gestart met als doel de gegevensuitwisseling zoals omschreven in de richtlijn te implementeren. Naast dat het technisch mogelijk wordt gemaakt om alle berichten uit te wisselen, zorgt het programma ervoor dat zorgverleners ze ook daadwerkelijk gebruiken.

Wat is nieuw?

Zo beschrijft de nieuwe versie van de Richtlijn dat het van belang is dat behandelgrenzen (bijvoorbeeld wel of niet reanimeren) worden uitgewisseld in de spoedzorgketen. Vaak legt de huisarts dat vast in het patiëntendossier. Voor andere zorgverleners, denk aan ambulancemedewerkers of de SEH, is dat noodzakelijk om in een acute situatie te weten.

Nieuwe verwijzingen

Daarnaast zijn er ook compleet nieuwe berichten opgenomen in de Richtlijn, namelijk een verwijzing van de ambulance naar de huisarts of de huisartsenpost. De ambulancezorgprofessional stuurt deze verwijzing na onderzoek en/of behandeling wanneer follow-up door de huisarts noodzakelijk is.

Rolverdeling

Ook beschrijft de richtlijn voor het eerst welke rol andere vaste artsen generalistische zorg, zoals de arts verstandelijk gehandicapten en specialist ouderengeneeskunde, spelen bij de gegevensuitwisseling in de acutezorgketen.

Informatisering huisartsenzorg door NHG

Als grondlegger van eenduidige registratie en uitwisseling van patiëntgegevens in de huisartsenzorg is het NHG uw betrouwbare partner. Met de onafhankelijke ontwikkeling van communicatierichtlijnen en werkbare oplossingen dragen wij bij aan de continuïteit van goede en veilige zorg. Zo kunt u zich richten op de optimale zorg voor uw patiënten.