Herziening bestaand standpunt: waarom?

Er bestond al een NHG-Standpunt Herhalen specialistische ggz-medicatie. Veel van de uitgangspunten daaruit bleken niet alleen van toepassing op psychiatrische medicatie, maar op alle specialistische geneesmiddelen. In samenwerking met LHV en FMS is het oude standpunt daarom aangepast naar een breder standpunt over specialistische medicatie.

In dit kader bedoelen we met ‘specialistische geneesmiddelen’: medicatie die de huisarts in de dagelijkse praktijk in de regel niet voorschrijft en waarvoor de huisarts naar de tweede lijn of bijvoorbeeld de gespecialiseerde ggz verwijst. Voorbeelden zijn antipsychotica, anti-epileptica, middelen bij inflammatoire darmziekten of orale oncolytica.

Het oude standpunt over ggz-medicatie komt hiermee te vervallen.

Overnemen door de huisarts 

U bent als huisarts niet verplicht om het voorschrijven van herhaalmedicatie van de specialist over te nemen, maar u kunt daar in bepaalde gevallen wel voor kiezen. Voorwaarde is dat u zichzelf voldoende bekwaam acht en de zorg in goed overleg met de specialist en de patiënt kunt overnemen. Als u naar eigen inschatting onvoldoende expertise heeft, bijvoorbeeld doordat de aantallen patiënten te klein zijn, of als er geen oproepsysteem is voor noodzakelijke (lab)controles, is het raadzaam het voorschrijven van de betreffende herhaalmedicatie te weigeren. In dat geval zult u de patiënt bij een verzoek om herhaalmedicatie moeten verwijzen naar de behandelend specialist. 

Randvoorwaarden en verantwoordelijkheden 

Het standpunt beschrijft onder welke omstandigheden de huisarts kan overwegen om specialistische medicatie te herhalen. Zo moet de aandoening van de patiënt stabiel zijn, er moet een duidelijke overdracht zijn, de huisarts moet expliciet akkoord gaan met de overname en er moet mogelijkheid zijn om laagdrempelig (en zo nodig met spoed) te overleggen met de specialist. En bovenal moet de patiënt akkoord gaan met overname van de behandeling door de huisarts. 

Huisartsen die recepten van de specialist herhalen, zijn verantwoordelijk voor de medicamenteuze behandeling en de daarbij behorende (lab)controles, inclusief oproepsysteem. Ook huisartsen die geen specialistische medicatie herhalen, moeten alert zijn op bijwerkingen en complicaties en zo nodig kunnen overleggen of verwijzen naar  de voorschrijver.

Extra voorzorgen bij psychiatrische middelen 

Voor een aantal geneesmiddelen uit de specialistische  ggz zijn extra voorzorgen nodig wanneer de huisarts de behandeling van de ggz overneemt. Extra voorzorgen zijn beschreven voor volwassen patiënten die lithium , clozapine of ADHD-middelen  gebruiken. Raadpleeg hiervoor de bijlagen bij het standpunt.