De NHG-Standaard SOLK kan worden geraadpleegd als bij klachten geen duidelijke, lichamelijke oorzaak is aan te wijzen. Zoals alle NHG-Standaarden is ook de standaard SOLK gebaseerd op wetenschappelijke informatie. Vanuit de gedachte dat de zorg zo veel mogelijk moet aansluiten op het individu, wordt in de NHG-Standaard SOLK gewezen op culturele factoren die een rol kunnen spelen bij het ervaren van klachten. 

In de vorige versie van de standaard werd daar terminologie voor gebruikt die generaliserend en stigmatiserend was. Er werden bijvoorbeeld uitspraken gedaan over mensen met een niet-westerse achtergrond en de invloed van cultuur daarop, met de bedoeling om voldoende oog te hebben voor diversiteit.  

Het NHG streeft naar actuele teksten gebaseerd op actuele wetenschap en inzichten. Daarbij hechten we belang aan de juiste terminologie. Daarom is in november gestart met een inventarisatie van stereotyperende teksten in NHG-standaarden. Inmiddels is de standaard SOLK hierop aangepast