Belangrijkste aandachtspunten

 • De NHG-Standaard COVID-19 is een reguliere richtlijn geworden in plaats van een levende richtlijn. 
 • De paragraaf Risicogroepen is aangepast naar patiënten die door leeftijd of comorbiditeit een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van COVID-19 en patiënten met een ernstig verminderde afweer waardoor vaccinatie onvoldoende werkzaam kan zijn.  
 • De aanbeveling voor inhalatiecorticosteroïden is gewijzigd; inhalatiecorticosteroïden als behandeling van COVID-19 bevelen we niet meer aan. 

Levende richtlijn

De standaard COVID-19 was vanaf de publicatie in juli 2021 een ‘levende richtlijn’; het NHG monitorde de ontwikkelingen over COVID-19 om bij een relevante nieuwe ontwikkeling de standaard meteen te herzien. Zo’n levende richtlijn sluit aan bij de wens van huisartsen om bij snelle ontwikkelingen een actuele richtlijn te hebben. Inmiddels zijn we in een endemische fase terechtgekomen, waarin COVID-19 een minder grote impact heeft op de gezondheidszorg.

Daarnaast is de verwachting dat nieuw onderzoek de huidige aanbevelingen niet snel meer zullen doen wijzigingen. Na het actief starten met een levende richtlijn, besloot het NHG hier ook weer actief mee te stoppen. De standaard COVID-19 is nu een reguliere richtlijn geworden.

Risicogroepen en inhalatiecorticosteroïden

De paragraaf ‘Risicogroepen’ is volledig herzien. Patiënten die een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop zijn onder te verdelen in patiënten die op basis van leeftijd en/of comorbiditeit een hoger risico hebben en patiënten met een ernstig verminderde afweer die geen of onvoldoende respons laten zien op vaccinatie. De laatst genoemde groep is bovendien relevant omdat bij deze patiënten het antivirale middel nirmatrelvir/ritonavir overwogen kan worden.

Nieuw onderzoek leidde tot een aanpassing van de aanbeveling over inhalatiecorticosteroïden: inhalatiecorticosteroïden worden niet meer aanbevolen voor de behandeling van COVID-19.

Overige actualisaties

De standaard is aangepast aan de huidige situatie. Zo is de paragraaf over de meldingsplicht verwijderd, omdat deze sinds 1 juli 2023 is komen te vervallen. Daarnaast zijn er andere onderdelen van de standaard verwijderd die in deze fase niet meer passend of van toegevoegde waarde zijn.

In de aanbeveling over diagnostiek naar een acute infectie van COVID-19 is toegevoegd dat diagnostiek alleen geïndiceerd is als het consequenties heeft voor het beleid. Bijvoorbeeld bij een mogelijke indicatie voor nirmatrelvir/ritonavir bij een patiënt met een ernstig verminderde afweer.

Andere NHG-producten

Naast de NHG-Standaard hebben we ook andere NHG-producten ontwikkeld of gewijzigd:

Na het maken van deze e-learning weet u dat antivirale behandeling met nirmatrelvir/ritonavir te overwegen is bij een specifieke groep patiënten met een sterk verhoogd risico op een ernstig beloop. Accreditatie: 1,5 punt.

Er zijn FTO-modules over COVID-19 over de onderwerpen:

 • Behandeling in eerste en tweede lijn
 • Medicatie en supplementen
 • Omgaan met afwijkende standpunten

Bij de bespreking van de nieuwsitems van januari 2024 wordt er aandacht besteed aan de herziene NHG-Standaard Covid. Dus niet als aparte stand-alone podcast, maar als onderdeel van de nieuwsitems.  

Huidige kennislacunes (zie Lacunes & onderzoeken | NHG-Richtlijnen ) die kunnen vervallen:  

 • Diagnostiek naar COVID-19. 
 • Effectiviteit tromboseprofylaxe bij COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. 
 • Geschiktheid van saturatiemeter voor gebruik in de huisartsenpraktijk en voor gebruik door de patiënt 
 • Incidentie bacteriële co-/superinfecties bij patiënten met een COVID-19-pneumonie in de eerste lijn. 
 • Is thuismonitoring van saturatie zinvol en veilig? 

Kennislacunes die aangepast zijn: 

 • (Vroeg)behandeling COVID-19 
 • Klinisch aanwijzingen voor ‘stille hypoxemie’  

De Thuisarts-tekst Ik heb corona is vernieuwd zodat die aansluit bij de nieuwe NHG-Standaard. Belangrijkste wijziging is de toevoeging van een aantal risicofactoren.