Eén van de doelen van dit optimalisatietraject is te bezien of er alternatieven mogelijk zijn, die het huidige stelsel kunnen verbeteren. Een meldplicht voor artsen om betreffende patiënten te melden bij het CBR, was één van de opties die breed werd verkend.  In goed overleg met het ministerie van I&W wordt nu een informatierol voor artsen uitgewerkt. 

Lees de kamerbrief met voorgestelde verbeteringen van het stelsel medische rijgeschiktheid na inbreng van KNMG, FMS, LHV en NHG.

Op hoofdlijnen de voorgestelde wijzigingen die verder worden uitgewerkt:

Verantwoordelijkheid blijft bij de rijbewijshouder

Rijbewijshouders zijn zelf verplicht om een melding te doen bij het CBR om hun rijgeschiktheid te laten testen als zij twijfelen over hun gezondheid en het effect hiervan op hun rijgeschiktheid. In de toekomst worden rijbewijshouders wettelijk verplicht zich bij het CBR te melden middels een gezondheidsverklaring na de diagnose van één van de meest risicovolle aandoeningen voor de verkeersveiligheid. Deze wettelijke bepaling en voor welke aandoeningen deze gaat gelden, wordt de komende tijd door het ministerie van I&W nog nader uitgewerkt. Zij zullen daar ook medisch-inhoudelijke deskundigen bij betrekken.

Informatierol voor artsen

Artsen krijgen geen uitlegplicht over de relatie tussen aandoeningen en rijgeschiktheid, maar hebben daarin een informatierol. De arts kent de medische situatie van de patiënt het beste en kan de patiënt informeren over de wettelijke meldplicht.

Een laagdrempelige 75+ screening

Er komt een laagdrempelige 75+ screening van rijbewijshouders op cognitie, motoriek en visus. Er wordt nog onderzocht of er naast artsen ook andere BIG-geregistreerde zorgprofessionals dan nu de screening kunnen uitvoeren. Het CBR besluit dan over de rijgeschiktheid of verwijst zo nodig door voor een aanvullend onderzoek door een medisch specialist. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat de 75+ keuring laagdrempeliger wordt en de prijs-kwaliteit verhouding verbetert. Wij zullen kritisch kijken naar die laagdrempeligheid en tijdsinvestering voor artsen.  

Bewustwording vergroten bij verlenging rijbewijs

Er wordt een moment van bewustwording gecreëerd voorafgaand aan en tijdens het verlengen van het rijbewijs in het gemeentehuis. De rijbewijshouder weet dan wat de regels zijn rondom medische rijgeschiktheid. Nu wordt er op het moment van het verlengen zelf in het gemeentehuis nog niet gewezen op medische rijgeschiktheid. Het doel is dat meer rijbewijshouders bekend raken met de regels rondom medische rijgeschiktheid. Wij ondersteunen de gedachte dat verlenging van het rijbewijs een goed moment is om te vragen naar eventuele veranderingen in de gezondheid. 

Verbeteren proces voor melden door naasten

Als arts hoor je vaak van directe familieleden of vrienden van een patiënt dat zij zich zorgen maken over de rijgeschiktheid van jouw patiënt. Het ministerie van I&W gaat samen met het CBR verkennen of en hoe het proces kan worden verbeterd voor naasten om zich te melden bij het CBR als er ernstige zorgen zijn over de rijgeschiktheid van een direct familielid. Ook willen zij kijken of zij meer handelingsperspectieven kunnen geven hoe naasten zelf in gesprek kunnen gaan met het familielid wanneer zij zich zorgen maken om de rijgeschiktheid.  

Bevorderen bewustwording medische rijgeschiktheid

Om de bewustwording over medische rijgeschiktheid in het algemeen te bevorderen, komt er publiekscommunicatie gericht op rijbewijshouders met een aandoening of medicijngebruik die van invloed kan zijn op de rijgeschiktheid. In de publiekscommunicatie zal ook aandacht worden besteed aan de nieuwe maatregelen die de minister in zijn kamerbrief heeft voorgesteld.  

 De voorstellen worden besproken in het commissiedebat van I&W over Verkeersveiligheid en wegen op 6 december 2022.