Het NHG biedt de volgende lidmaatschapsvormen.:

Regulier lidmaatschap

het reguliere NHG-lidmaatschap is uitsluitend voor praktiserende en niet-praktiserende huisartsen met BIG-registratie. Niet-praktiserende huisartsen kunnen ook kiezen voor het ‘Overig lidmaatschap’.  In bijzondere gevallen kan het NHG-bestuur een huisarts van wie de registratie verlopen is, als regulier NHG-lid toelaten. 

Partner-lidmaatschap

voor geregistreerde huisartsen die levenspartner zijn (gemeenschappelijk huishouden) van een geregistreerde en praktiserend huisarts-lid. Slechts een van beide partners kan kiezen voor het partner-lidmaatschap. Een abonnement op H&W maakt geen deel uit van het partner-lidmaatschap. Partner-lidmaatschap is niet beschikbaar voor praktijkpartners. 

Lidmaatschap voor huisartsen in opleiding (aios) 

Aios in dienst van de SBOH, krijgen via de SBOH het lidmaatschap als onderdeel van hun dienstverband. Bent u niet in dienst van de SBOH maar wel in opleiding tot huisarts. Ook dan kan je lid worden van het NHG en betaal je een klein bedrag.  

Het aios-lidmaatschap eindigt met uw afstuderen, waarna wij u zullen vragen of u uw lidmaatschap wilt omzetten naar een regulier lidmaatschap. Daarvoor doen wij u een speciale aanbieding. 

Uiteraard kunt u ook op eigen initiatief uw aios-lidmaatschap omzetten. Ook dan geldt een speciaal startersaanbod.  

Starters lidmaatschap  

Ook als beginnend huisarts is een lidmaatschap van het NHG onmisbaar. Je komt in aanmerking voor het starterstarief als je binnen 1 jaar na afstuderen lid wordt van het NHG. Voorwaarden voor het starterstarief: 

 • Het starterstarief bedraagt € 299,- voor een volledig kalenderjaar. De contributie voor het jaar waarin je lid wordt, wordt naar rato berekend. Het daaropvolgende volledige kalenderjaar betaal je € 299,-. Stel je wordt lid in mei 2022, dan geldt het starterstarief tot eind 2023. Het lidmaatschap wordt vervolgens automatisch omgezet naar een regulier lidmaatschap. De contributie van je lidmaatschap wordt dan berekend op basis van je jaarlijkse bruto-inkomsten. Zie de voorwaarden van het reguliere lidmaatschap hierboven en lees meer over de reguliere lidmaatschapskosten. 
 • Lidmaatschap bij het NHG is per kalenderjaar (1 januari t/m 31 december). 
 • Alleen huisartsen met een BIG-registratie komen in aanmerking voor het starterstarief. 
 • De contributie van het NHG-lidmaatschap is fiscaal aftrekbaar. 
 • Betaling van het NHG-lidmaatschap gaat per automatische incasso. De incasso van een al lopend kalenderjaar vindt plaats enkele weken na aanmelding. De incasso van het volle kalenderjaar vindt plaats in het eerste kwartaal van dat desbetreffende jaar. Van beide incasso’s krijg je een factuur per e-mail. De incasso’s worden afgeschreven van het door jou opgegeven IBAN-nummer. 

Lidmaatschap niet-praktiserend / rustend huisarts  

Lidmaatschap bedoeld voor: 

 • Huisartsen die niet meer praktiseren, maar van wie de registratie nog niet verlopen is (zij kunnen óók kiezen voor het reguliere lidmaatschap).  
 • Rustende huisartsen en ex-huisartsen (alleen vanuit een reeds bestaand NHG-lidmaatschap). 
 • Huisartsen en huisartsen in opleiding in het buitenland (vanwege het ontbreken van een BIG-registratie). 
 • Natuurlijke personen die het NHG-bestuur als zodanig toelaat. 

Buitengewoon lidmaatschap 

Natuurlijke personen die niet in aanmerking komen voor het een andere vorm van het NHG-lidmaatschap, maar die wel een beroepsmatige binding of affiniteit met het NHG hebben.  

Lidmaatschap vrijgesteld van contributie 

In de volgende gevallen is het lidmaatschap vrijgesteld van contributie: 

 • NHG-leden die 40 jaar of langer aaneengesloten lid zijn 
 • Leden van verdienste (zie hiervoor de NHG-statuten (pdf)

In alle gevallen besluit het NHG-bestuur of een overig lid als zodanig wordt toegelaten. 

Opzeggen of wijzigen lidmaatschap 

Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk vóór 1 december van het volgende verenigingsjaar. Een verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Hoewel het lidmaatschap in principe voor een jaar is, is het in uitzonderlijke gevallen (overlijden, emigratie, stoppen met praktiseren) mogelijk om het lidmaatschap tussentijds te beëindigen. U heeft dan recht op restitutie. 

Wilt u uw lidmaatschap aanpassen of wijzigen? Neem dan schriftelijk contact op met Ledenservice via contactcentrum@nhg.org of bel met 088-5065500. 

Overige informatie over het lidmaatschap 

Leden gaan akkoord met het doorgeven van hun persoonsgegevens aan het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). 

Oók praktijkondersteuners profiteren van enkele voordelen van uw NHG-lidmaatschap via het poh-account. Jaarlijks vragen wij u daarom te controleren of het aan u gekoppelde poh-account correct is. Zonder uw bevestiging deactiveren wij het poh-account.