Vanuit NHG, LHV en KNMP is meermaals zwaarwegende kritiek geuit op de plannen om kosten te besparen door het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) te moderniseren. De lasten én kosten van deze herberekening komen namelijk bij zorgverleners en patiënten te liggen.

Op 17 mei 2023 heeft de minister aangegeven definitief af te zien van de voorgenomen herziening die per januari 2024 in werking had moeten treden. De minister gaat in de komende tijd op zoek naar een wijze waarop het GVS zo ingezet kan worden, dat het effectief bijdraagt aan een toekomstbestendige vergoeding van extramurale geneesmiddelen. Hierbij zullen de veldpartijen wederom betrokken worden. 

Actuele ontwikkelingen

  • 17 mei 2023: de minister heeft de Kamer geïnformeerd definitief af te zien van de voorgenomen herberekening van het GVS. NHG en LHV hebben meermaals gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van deze herziening voor patiënten en huisartsen en zijn blij dat minister Kuipers heeft geluisterd. Lees meer > 
  • 17 maart 2023: zorgen over geneesmiddelenbeleid VWS. Huisartsen, apothekers en medisch specialisten maken zich door het toenemende tekort grote zorgen over de farmaceutische zorg aan patiënten. Met deze brief vragen we, in aanloop naar het debat, aandacht voor 2 punten, namelijk het geven van prioriteit aan het gezamenlijk treffen van maatregelen voor geneesmiddelenproductie in Nederland en Europa en het opnieuw met de veldpartijen in gesprek gaan om te komen tot nieuwe criteria voor de clusterindeling binnen het geneesmiddelenvergoedingssysteem.
  • 29 september 2022: modernisering GVS uitgesteld tot 1 januari 2024. De minister erkent dat de invoering van dit systeem grote risico’s voor patiënten, extra zorgkosten en meer werk voor de huisarts met zich mee zal brengen. Extra tijd  is nodig om de mogelijke gevolgen van dit plan voor onder andere patiënten en huisartsen nader te onderzoeken. 
  • Op 15 augustus 2022 is aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) de Wijziging van de Regeling zorgverzekering (Rzv) in verband met de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) voorgelegd. Zij oordelen dat het ontbreekt aan onderbouwing van de extra kosten en regeldruk. Lees hier het volledige advies van het ATR.
  • 7 juli 2022: herberekening GVS toch in werking in 2023 ondanks kritiek vanuit NHG, LHV en KNMP. Donderdag 7 juli was er het afrondende tweeminutendebat over de GVS-herberekening. Steun voor de bezwaren was er vanuit diverse partijen, maar de moties kregen geen meerderheid van de Tweede Kamer.
  • Juni 2021: huisartsen, specialisten en apothekers waarschuwen minister Kuipers (VWS) en de Tweede Kamer zoals eerder in december 2020 voor grote en kritische risico’s in de geplande herberekening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).  In een gezamenlijke brief richting het Kamerdebat over het geneesmiddelenbeleid van donderdag 9 juni 2022 zijn de zwaarwegende bezwaren en risico’s nogmaals geuit.

De belangrijkste bezwaren op een rij

  • De patiënt moet meer bijbetalen aan noodzakelijke geneesmiddelen 
  • Om bijbetaling door patiënten te voorkomen zal de huisarts in een aantal gevallen gedwongen moeten afwijken van NHG-richtlijnen. 
  • Wisselen van geneesmiddelen brengt veel onrust met zich mee en daarmee risico op medicatiefouten. De Leidraad Verantwoord Wisselen komt dan ook onder druk te staan door de herberekening van het GVS. 
  • de herijking van tarieven leidt tot hogere zorgkosten en meer werk voor huisartsen door extra consulten, bloedonderzoek etcetera. 

Gedwongen bijbetalen of ander geneesmiddel 

Door af te zien van uitbreiding van Medische Noodzaak (MN) naar het GVS zullen patiënten gedwongen worden bij te betalen of over te gaan naar een ander geneesmiddel of andere -groep. Huisartsen worden gedwongen af te wijken van hun eigen richtlijnen.  

Omdat we solidariteit in de zorg belangrijk vinden kiezen we in NHG-richtlijnen bij gelijke effectiviteit en veiligheid voor geneesmiddelen met de laagste kosten. Het GVS plaatst in een aantal gevallen echter ook niet-gelijkwaardige geneesmiddelen in een cluster. Ook in die clusters met niet-gelijkwaardige geneesmiddelen verwacht VWS een besparing te halen. 

Geen modernisering maar herijking van tarieven 

Door de voorgestelde modernisering wordt een ongekend groot aantal patiënten geconfronteerd met het moeten wisselen van één of meerdere geneesmiddelen. Het wisselen van een geneesmiddel vereist zorgvuldige begeleiding en vraagt tijd en aandacht.  

Denk hierbij aan extra monitoring van bijwerkingen en bloedonderzoeken bij wisselen van bloedverdunners. De gevolgen van wisselen gaan veel onrust geven bij patiënten en zorgverleners. In het plan van de minister zien wij geen modernisering maar een herijking van tarieven. 

Wat willen wij als NHG, LHV en KNMP?  

Beroepsrichtlijnen moeten leidend zijn. In NHG-richtlijnen wordt bij gelijkwaardige geneesmiddelkeuzen gekozen voor de variant met de laagste kosten. Op die manier zijn besparingen mogelijk met aanzienlijk minder administratieve lasten, betere medicatieveiligheid én meer draagvlak.