Publicatiedatum: januari 2023

Inleiding: nieuwe ICPC-code chronische pijn

Sinds begin 2022 bestaat voor chronische pijn een ICPC-code, namelijk A01.01 Chronische pijn. Deze code is toegevoegd om de registratie en implementatie van het beleid bij chronische pijn in de NHG-Standaard Pijn te bevorderen.

Wat is chronische pijn?

Chronische pijn is een persisterend, multifactorieel gezondheidsprobleem waarbij lichamelijke, psychische en sociale factoren in verschillende mate en in wisselende onderlinge samenhang bijdragen aan pijnbeleving, pijngedrag, ervaren beperkingen in het dagelijks functioneren en ervaren vermindering van de kwaliteit van leven. Er is geen afkappunt op basis van de tijdsduur van de pijn.

Het verschil met acute pijn is dat het verband met de weefselschade en pijn als alarmsignaal minder sterk wordt (maar deze hoeft niet afwezig te zijn) en psychische en sociale factoren een grotere rol spelen. Pijn bij een chronische onderliggende aandoening wordt ook als chronische pijn beschouwd (bijvoorbeeld bij artrose of reumatoïde artritis).

Bij chronische pijn is een beleid noodzakelijk dat niet alleen op de veroorzakende aandoening is gericht, maar ook op psychosociale factoren die van invloed zijn op de klachten.

Hoe registreer je pijn?

Acute pijn

Registreer acute nociceptieve of neuropathische pijn met een passende ICPC-klasse op het niveau van true level of understanding: leg de diagnose vast als deze duidelijk is (bijvoorbeeld H71 – Otitis media acuta/ myringitis). Leg, als de diagnose nog niet zeker is, een klachtcode vast (bijvoorbeeld H01 – Oorpijn).

Chronische pijn

Acute pijn evolueert naar chronische pijn: episode wijzigen

Wijzig als een acute pijnklacht naar chronische pijn evolueert de omschrijving en de ICPC-code van de bestaande episode.

Voorbeeld

L03 Lage rugpijn zonder uitstraling met als omschrijving ‘lage rugpijn na verhuizing’ wordt A01.01 Chronische pijn met als omschrijving ‘chronische lage rugpijn’.

Ook als de acute pijnklacht gebaseerd is op een duidelijke diagnose, gaat u op deze manier te werk.

Voorbeeld

L72 Fractuur radius/ulna met als omschrijving ‘gebroken pols na val bij voetbal’ wordt A01.01 Chronische pijn met als omschrijving ‘chronische pijn na gebroken pols’.

Chronische onderliggende aandoening met pijn: nieuwe episode

Maak bij chronische onderliggende aandoeningen met pijn, zoals reumatoïde artritis, een nieuwe episode met ICPC A01.01 aan naast de episode van de aandoening, als de pijn een eigen behandeltraject vraagt. Dit is het geval als de invloed van psychosociale factoren op de pijnbeleving, pijngedrag en ervaren beperkingen substantieel is.

Beschrijf in de episodenaam het probleem in uw eigen bewoordingen. Noteer in deze episode de diagnostiek en het beleid die betrekking hebben op de chronische pijn. Denk aan de klachtenexploratie met SCEGS, uitslagen van het lichamelijk en aanvullend onderzoek, het met de patiënt besproken biopsychosociale beleid.

Voorbeeld

Maak naast episode L88.1 Reumatoïde artritis episode A01.01 Chronische pijn aan met omschrijving ‘chronische pijn bij reumatoïde artritis’.

Als de invloed van psychosociale factoren beperkt is en er geen eigen behandeltraject nodig is, volstaat het om het beleid binnen de episode van de chronische aandoening te registeren en is een aparte episode met ICPC A01.01 niet nodig.

Episodelijst

Om overzicht in de episodelijst te krijgen en te houden kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

  •  Attentiewaarde: de episode Chronische pijn komt in aanmerking voor een attentiewaarde, omdat het probleem van blijvend belang kan zijn voor de gezondheid van de patiënt. De kans dat een nieuwe pijnklacht chronisch wordt is bijvoorbeeld groter, ook vanwege het chronische karakter van de pijn.
  • Afsluiten episode: sluit de episode van de onder- liggende aandoening alleen af wanneer dit gezondheidsprobleem geen zorg meer behoeft. Een afgesloten episode met attentiewaarde blijft in beeld op de episodelijst, omdat een dergelijke episode relevant blijft voor het handelen in het heden.
  • Samenvoegen: voeg episodes die (bij nader inzien) chronische pijn betreffen samen.
  • Beschrijf in de episodenaam het probleem in uw eigen bewoordingen.

Beleid

De episode Chronische pijn kan in het veld Beleid worden aangevuld met informatie over het behandelingsdoel voor de lange termijn. Noteer in dit veld bijvoorbeeld: ‘Focus op verminderen van catastroferen en stimuleren van lichaamsbeweging. Bij voorkeur geen pijnmedicatie, hooguit maximaal 1 week paracetamol. Geen opioïden meer voorschrijven’.

Een vastgelegd beleid hoort bij 1 episode. Het lange- termijnbeleid is niet hetzelfde als wat in de P-regel wordt genoteerd. In een P-regel wordt een aan het moment gebonden plan vastgelegd. Bijvoorbeeld: ‘Morfine volgens afbouwschema afbouwen naar 2 dd 5 mg, controle over 2 weken’ of ‘Verwijzing naar fysiotherapeut’.

Nog niet elk HIS biedt de mogelijkheid om Beleid te registreren.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen of suggesties voor verbetering van de registratieadviezen?
Stuur een e-mail naar contactcentrum@nhg.org