Registratieperiode

Registratie vindt plaats voor een periode van maximaal 5 jaar. Als jouw registratieperiode eindigt, kun je je herregistreren bij de RGS.  

Doel herregistratie

Het doel van herregistreren is het beschikken over voldoende deskundigheid in het huisartsenvak en het bevorderen van de kwaliteit van zorg. 

Evaluatie visitatieprogramma uitgelegd
Meer over de kracht van het evaluatieprogramma voor huisartsen.

Toelichting herregistratie-eisen

De herregistratie-eisen zijn onder andere gericht op:  

  • jouw werk als huisarts 
  • deskundigheidsbevordering 
  • evaluatie individueel functioneren (visitatie) en  
  • evaluatie in een groep (dit is externe kwaliteitsevaluatie door middel van Intercollegiale Toetsgroepen) 

Werkzaamheden als huisarts

Als huisarts verricht je gemiddeld ten minste 16 uur per week werkzaamheden in een huisartsenpraktijk. Op de website van de KNMG lees je wat onder deze werkzaamheden kan vallen. (Huisartsen | KNMG  )

Bijzondere groepen:

Let op, als je als huisarts buiten de huisartsenpraktijk werk doet voor bijzondere patiëntengroepen, kan dit gevolgen hebben voor de herregistratie. Werkzaamheden voor een aantal bevolkingsgroepen tellen alleen mee als je daarnaast gemiddeld minimaal 8 uur per week over vijf jaar in de dagelijkse huisartspraktijk als huisarts hebt gewerkt. Deze groepen zijn asielzoekers, psychiatrische patiënten, gedetineerden, militairen, verstandelijk gehandicapten, ouderen die verblijven in een instelling die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz-instelling) en dak- en thuislozen.

Neem voor vragen tijdig contact op met de KNMG/RGS via herregistratie@fed.knmg.nl

Evaluatie individueel functioneren en evaluatie in een groep

We lichten de herregistratie-eisen evaluatie individueel functioneren (visitatie) en evaluatie in een groep verder toe.

Alle (overige) herregistratie-eisen voor huisartsen vind je verder op de website van de KNMG.