Cover Meerjarenbeleidsplan van het NHG

Ons jaarplan volgt uit het Meerjarenbeleidsplan

Met het NHG Meerjarenbeleidsplan 2023-2027 ‘Verschil maken onder druk’ verankeren we onze sterke positie binnen de eerstelijnszorg. De doelstellingen voor komend jaar zijn gebaseerd op de 4 pijlers:

  • Wetenschappelijk fundament
  • Kwalitatief hoogstaande vakuitoefening
  • Toekomstgerichtheid
  • Genootschap

2024 op hoofdlijnen

We beschrijven hieronder per pijler welke activiteiten het NHG in 2024 gaat ontplooien en hoe we dat monitoren en evalueren. Meer vind je in ons jaarplan 2024.

In 2024 publiceren we 15 NHG-Richtlijnen met stappenplannen en behandeladviezen. (Zie verder pagina 5 van het jaarplan).

We herzien de Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde, onze visie op farmacotherapie in de huisartsenzorg, ontwikkelen een visie op oncologie, palliatieve zorg en digitale zorg en leveren de Toekomstvisie NHG/LHV/InEen op. (Zie verder pagina 6 van het jaarplan).

We zorgen voor behoud van onze sterke financiële positie en versterken onze strategische positie. We werken samen met diverse partners in richtlijnen, leveren de schrijfwijzer Diversiteit & Inclusie op en moderniseren ons HR-beleid. (Zie verder pagina 8 van het jaarplan).

We gaan onder andere meer leden werven en binden (vooral onder starters), een duidelijke waardepropositie en een passend contributiemodel ontwikkelen en organiseren het NHG-Congres. (Zie verder pagina 8 van het jaarplan).

We zijn van plan om de samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie te intensiveren, in lijn met de afspraken uit het IntegraalZorg Akkoord. (Zie verder pagina 11 van het jaarplan).

De contentstrategie die in 2023 is herzien wordt geïmplementeerd. We willen ernaar toewerken dat in 2024 het aantal farmaceutische advertenties gehalveerd is, als opmaat naar een volledige wering in 2025. (Zie verder pagina 13 van het jaarplan).

Wat hebben we in 2023 gedaan?

Bekijk de highlights in deze infographic Facts & figures 2023 .

Toelichting op het Meerjarenbeleidsplan 2023-2027

Met het NHG Meerjarenbeleidsplan 2023-2027 ‘Verschil maken onder druk’ verankeren we onze sterke positie binnen de eerstelijnszorg. De toegevoegde waarde hiervan is ook vandaag de dag onverminderd groot.

Met het meerjarenbeleidsplan willen we eraan bijdragen dat huisartsen samen met hun team de best mogelijke zorg kunnen bieden aan hun patiënten in alle levensfasen. Vier pijlers als fundament zetten de lijnen uit voor kwalitatief hoogstaande huisartsgeneeskunde.

Het NHG meerjarenbeleidsplan is samengesteld voor en door huisartsen. Het borgt de functie van het NHG naar de toekomst toe. In de jaarplannen wordt de focus nader uitgewerkt.

Drie thema’s krijgen extra aandacht, omdat het vraagstukken zijn waarvan het bestuur, leden en medewerkers vinden dat die extra aandacht van het NHG verdienen. Dit zijn Duurzaamheid, Verschil maken onder druk en Digitaal ondersteunende huisartsenzorg. Zeven huisartsen vertellen wat zij van het NHG verwachten in de periode 2023-2027.

Wilt u een hardcopy van het Meerjarenbeleidsplan?

U kunt er een opvragen via info@nhg.org. Vermeld daarbij uw naam, adresgegevens en lidmaatschapsnummer.