Missie NHG

De missie van het NHG is bij de oprichting in 1956 geformuleerd: 

Het NHG is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, die als doel heeft een wetenschappelijk gefundeerde uitoefening van de huisartsgeneeskunde in de praktijk te bevorderen. 

Visie NHG 

Het NHG hanteert voor haar visie 4 uitgangspunten: 

  1. Wij zorgen ervoor dat de huisarts over de meest actuele huisartsgeneeskundige kennis kan beschikken om de beste zorg voor de patiënten te leveren
  2. Wij helpen de huisarts om inhoudelijke standpunten in te nemen door actief in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de huisartsenzorg. 
  3. Wij bieden de huisarts de optimale ondersteuning voor het toepassen van kennis en vaardigheden in de praktijk en zoeken steeds naar mogelijkheden om deze te verbeteren. Dit doen we door onze producten en diensten te evalueren en nieuwe te ontwikkelen. 
  4. Wij zijn een lerende organisatie. Het NHG past zich voortdurend aan de veranderende behoeften van de leden aan. 

Al onze werkzaamheden zijn in lijn met de Toekomstvisie Huisartsenzorg.

Organisatiestructuur

  • Algemene Ledenvergadering (ALV): toegang tot de ALV hebben de NHG-leden, de leden van de RvB en de leden van de RvT. 
  • Raad van Toezicht (RvT):  de RvT bestaat uit 3 tot 5 personen. De ALV besluit op voorstel/voordracht van de RvT over de samenstelling van de RvT. De RvT houdt toezicht op het beleid van de RvB en op de algemene gang van zaken in het NHG, en staat de RvB met raad ter zijde. 
  • Raad van Bestuur (RvB):  bestuurt de vereniging.
  • Verenigingsraad: bestaat uit 12 tot 25 leden van het NHG. De ALV besluit, op voorstel/voordracht van de RvB met instemming van de Verenigingsraad, over de samenstelling van de Verenigingsraad. De Verenigingsraad geeft de RvB gevraagd en ongevraagd advies op hoofdlijnen over het te voeren inhoudelijk beleid van het NHG. 

Meerjarenbeleidsplan 2023-2025 

In 2022 zijn we gestart met een traject dat leidt tot een nieuw Meerjarenbeleidsplan 2023-2025 waarmee de koers van het NHG voor de langere termijn wordt bepaald.

Jaarplan 2023

De plannen voor 2023 zijn vastgelegd in het NHG-jaarplan 2023. Daarin ligt de focus vooral op continuering van de activiteiten van het NHG, in afwachting van een eventuele inhoudelijke bijstelling vanuit het Meerjarenbeleidsplan.  

Werken bij het NHG

Werken bij het NHG betekent werken bij een maatschappelijk betrokken organisatie met aanzien binnen de beroepsgroep.