Missie NHG

De missie van het NHG is bij de oprichting in 1956 geformuleerd: 

De missie van het NHG is het bevorderen van een wetenschappelijk gefundeerde en kwalitatief hoogstaande uitoefening van de huisartsgeneeskunde.​ 

Visie NHG 

Het NHG hanteert voor haar visie 4 uitgangspunten: 

 1. Wij zorgen ervoor dat de huisarts over de meest actuele huisartsgeneeskundige kennis kan beschikken om de beste zorg voor de patiënten te leveren
 2. Wij helpen de huisarts om inhoudelijke standpunten in te nemen door actief in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de huisartsenzorg. 
 3. Wij bieden de huisarts de optimale ondersteuning voor het toepassen van kennis en vaardigheden in de praktijk en zoeken steeds naar mogelijkheden om deze te verbeteren. Dit doen we door onze producten en diensten te evalueren en nieuwe te ontwikkelen. 
 4. Wij zijn een lerende organisatie. Het NHG past zich voortdurend aan de veranderende behoeften van de leden aan. 

Al onze werkzaamheden zijn in lijn met de Toekomstvisie Huisartsenzorg.

Organisatiestructuur van het NHG

 • Algemene Ledenvergadering (ALV)

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste besluitvormende orgaan van het NHG. Toegang tot de ALV hebben de NHG-leden, de leden van de RvB en de leden van de RvT. De ALV komt twee keer per jaar bij elkaar. In het voorjaar stellen de leden de diverse jaarverslagen en de jaarrekening vast en in het najaar het NHG-Jaarplan voor het komende kalenderjaar plus de bijbehorende begroting. 

 • Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit 5 personen. De RvT houdt toezicht op het beleid van de RvB en op de algemene gang van zaken binnen het NHG. De RvT staat de RvB met raad ter zijde. De voorzitter van de RvT is ook de voorzitter van de Algemene Ledenvergadering. De ALV besluit op voorstel/voordracht van de RvT over de samenstelling van de RvT. 

De RvT van het NHG wordt gevormd door mevrouw prof. dr. H. van der Horst (voorzitter), prof. dr. P. Groenewegen, drs. W. Veerman, mevrouw dr. M. de Vries en drs. R.J.X. Wanders. 

 • Raad van Bestuur (RvB)

De Raad van Bestuur (RvB) van het NHG stelt de missie, ambities, strategie, waarden en normen van het NHG vast. De RvB geeft samen met het managementteam (MT) dagelijks leiding aan de bureauorganisatie van het NHG. De RvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de prestaties van het NHG. 

De RvB van het NHG wordt gevormd door de heer drs. H. Scheppink MCM. 

 • Verenigingsraad (VR)

De Verenigingsraad (VR) bestaat uit 12 tot 25 huisartsen die tevens lid zijn van het NHG. De Verenigingsraad geeft de RvB gevraagd en ongevraagd advies op hoofdlijnen over het te voeren inhoudelijk beleid van het NHG.

De ALV besluit, op voorstel/voordracht van de RvB met instemming van de Verenigingsraad, over de samenstelling van de Verenigingsraad.

Commissies en werkgroepen  

 • NHG-Adviesraad Standaarden (NAS)

De NAS maakt zich sterk voor een krachtig accent binnen het NHG op de ontwikkeling van praktisch bruikbare en goed onderbouwde huisartsgeneeskundige richtlijnen. De NAS is het adviesorgaan van de afdeling Richtlijnontwikkeling & Wetenschap (R&W) van het NHG-bureau. 

 • Autorisatiecommissie (AC)

De AC beoordeelt de wetenschappelijke onderbouwing en de uitvoerbaarheid van het beleid zoals wordt voorgesteld in een conceptrichtlijn. 

 • Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO)

De Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) wil huisartsen stimuleren en begeleiden bij het beoordelen, opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. 

 • NHG-werkgroep Vrouwen en Huisartsgeneeskunde:

Het faciliteren en stimuleren van de doorstroming van vrouwelijke huisartsen naar beleidsfuncties en naar topfuncties binnen de universiteit, te faciliteren en te stimuleren. Daarnaast vraagt de werkgroep aandacht voor genderaspecten binnen het NHG-beleid, bij wetenschappelijk onderzoek en in opleidingen tot huisarts, voor seksespecifieke geneeskunde en voor de gevolgen van het toenemende aantal vrouwelijke huisartsen. 

 • NHG-Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde

Het verder in kaart brengen van de geschiedenis van de huisartsgeneeskunde en een goede archivering van documentatie inzake de huisartsgeneeskunde. 

Meerjarenbeleidsplan 2023-2027

Met het NHG Meerjarenbeleidsplan 2023-2027 ‘Verschil maken onder druk’ verankeren we onze sterke positie binnen de eerstelijnszorg. Al 67 jaar is het onze missie om een wetenschappelijk gefundeerde en kwalitatief hoogstaande uitoefening van de huisartsgeneeskunde te bevorderen. De toegevoegde waarde hiervan is ook vandaag de dag onverminderd groot.

Met het nieuwe meerjarenbeleidsplan willen we eraan bijdragen dat huisartsen samen met hun team de best mogelijke zorg kunnen bieden aan hun patiënten in alle levensfasen. Vier pijlers als fundament zetten de lijnen uit voor kwalitatief hoogstaande huisartsgeneeskunde. Drie thema’s krijgen extra aandacht, omdat het vraagstukken zijn waarvan het bestuur, leden en medewerkers vinden dat die extra aandacht van het NHG verdienen. Zeven huisartsen vertellen wat zij van het NHG verwachten in de periode 2023-2027.

Het NHG meerjarenbeleidsplan is samengesteld voor en door huisartsen. Het borgt de functie van het NHG naar de toekomst toe. In de jaarplannen wordt de focus nader uitgewerkt.

Wilt u een hardcopy exemplaar van het NHG meerjarenbeleidsplan?

U kunt er een opvragen via info@nhg.org. Vermeld daarbij uw naam, adresgegevens en lidmaatschapsnummer.

Jaarplan 2024

De plannen voor 2024 zijn vastgelegd in het NHG-jaarplan 2024

Werken bij het NHG

Werken bij het NHG betekent werken bij een maatschappelijk betrokken organisatie met aanzien binnen de beroepsgroep.