Missie NHG

Doordat we een genootschap vormen, nemen we als beroepsgroep zelf de verantwoordelijkheid en regie bij het invullen van onze missie. 

De missie van het NHG is bij de oprichting in 1956 geformuleerd:

De missie van het NHG is het bevorderen van een wetenschappelijk gefundeerde en kwalitatief hoogstaande uitoefening van de huisartsgeneeskunde. 

Visie NHG 

Het NHG hanteert voor haar visie 4 uitgangspunten: 

  1. Wij zorgen ervoor dat de huisarts over de meest actuele huisartsgeneeskundige kennis kan beschikken om de beste zorg voor de patiënten te leveren
  2. Wij helpen de huisarts om inhoudelijke standpunten in te nemen door actief in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de huisartsenzorg. 
  3. Wij bieden de huisarts de optimale ondersteuning voor het toepassen van kennis en vaardigheden in de praktijk en zoeken steeds naar mogelijkheden om deze te verbeteren. Dit doen we door onze producten en diensten te evalueren en nieuwe te ontwikkelen. 
  4. Wij zijn een lerende organisatie. Het NHG past zich voortdurend aan de veranderende behoeften van de leden aan. 

Al onze werkzaamheden zijn in lijn met de Toekomstvisie Huisartsenzorg.

Organisatiestructuur van het NHG

Het NHG kent een aantal statutaire organen

  • Algemene Ledenvergadering (ALV), onder voorzitterschap van de voorzitter RvT.
  • Raad van Toezicht (RvT), bestaande uit 5 personen die toezicht houden op het beleid en de algemene gang van zaken binnen het NHG
  • Raad van Bestuur (RvB), stelt de missie, ambities, strategie, waarden en normen van het NHG vast en geeft samen met de clusterhoofden dagelijks leiding aan de bureauorganisatie van het NHG
  • Verenigingsraad, bestaande uit 12 tot 25 huisartsen die ook NHG-lid zijn die de RvB gevraagd en ongevraagd advies geven op hoofdlijnen over het te voeren inhoudelijk beleid van het NHG.

Werken bij het NHG

Werken bij het NHG betekent werken bij een maatschappelijk betrokken organisatie met aanzien binnen de beroepsgroep.