Wij doen ons werk onafhankelijk. Overheden, farmaceuten en anderen hebben geen invloed op ons. Door de gezamenlijkheid stellen – wij huisartsen – de kaders en normen voor de huisartsenzorg.

Als NHG-lid heeft u inspraak en invloed

Jaarlijks organiseert het NHG 2 algemene ledenvergaderingen (ALV), in juni en in december. Tijdens de ALV legt de organisatie besluiten voor ter goedkeuring. NHG-leden ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan de ALV.   

NHG-Verenigingsraad

De Verenigingsraad (VR) vertegenwoordigt de NHG-leden. De VR bestaat uit 12 tot 25 leden van het NHG en en een adviseur vanuit de Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen (LOVAH). Adviseurs worden aangesteld wanneer op een bepaald terrein een lacune bestaat en de inbreng van een adviseur duidelijk meerwaarde heeft. Vanuit het NHG is de bestuurssecretaris als ambtelijk secretaris aan de Verenigingsraad toegevoegd. 

Taken NHG-Verenigingsraad

De VR heeft een aantal taken en bevoegdheden.

  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de RvB op hoofdlijnen over het te voeren inhoudelijk beleid van het NHG. De Verenigingsraad wordt daartoe door de RvB stelselmatig betrokken bij beleidsvoorbereiding.
  • Het signaleren van ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde en gezondheidszorg in een breder maatschappelijk kader.
  • Instemmingsrecht met het meerjarig beleidsplan en het jaarplan en wijzigingen daarin.

De VR geeft met het jaarverslag 2022 inzicht in zijn werkzaamheden en legt hiermee verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering.  

Maak kennis met de VR-leden

Contact met de NHG-Verenigingsraad

Heeft u als NHG-lid een idee, suggestie of een opmerking
die je wil delen met de Verenigingsraad?

Stuur een mail naar verenigingsraad@nhg.org.