U bent hier

NHG-Standaard Acuut coronair syndroom herzien

29 maart, 2022

De NHG-Standaard Acuut coronair syndroom is herzien. De incidentie van een acuut myocardinfarct is licht gestegen door de vergrijzing en het gebruik van een gevoeligere cardiale schademarker (hs Trop) in de tweedelijn. Deze is helaas nog niet beschikbaar als sneltest in de huisartsenpraktijk, evenals een bruikbare diagnostische voorspelregel.

Klachtenpatroon

De NHG-Standaard Acuut coronair syndroom (ACS) omschrijft het leidende symptoom van ACS als drukkende, scheurende pijn retrosternaal of een bandgevoel. Het klachtenpatroon verandert met het ouder worden, boven de leeftijd van 75 jaar is pijn op de borst in de helft van de gevallen niet aanwezig. Andere acuut ontstane klachten (kortademigheid, pijn in de arm/schouder, misselijkheid of braken) spelen dan een rol.

Man-vrouw verschillen

Pathofysiologisch zijn er vooral veel overeenkomsten tussen mannen en vrouwen, hoewel er enkele markante verschillen zijn. Verschillen in klachtenpatroon zijn vooral gebaseerd op leeftijd (zie ’klachtenpatroon’). Vrouwen kunnen hun klachten wel anders presenteren. Uit onderzoek blijkt dat dit in de praktijk niet leidt tot vertraging bij triage op de huisartsenpost of vertraging voor spoedinterventie (PCI).

Etniciteit

Verschillen tussen etnische minderheden voor een acuut myocardinfarct (AMI) worden vooral veroorzaakt door meer (of op jongere leeftijd bestaande) traditionele risicofactoren.

Aangepaste patiënteninformatie op Thuisarts.nl

De Thuisartsteksten over Acuut coronair syndroom zijn aangepast op basis van de herziene standaard. De titel 'Hartinfarct' is gewijzigd in 'Hartaanval'.

Er zijn drie herziene teksten over Hartaanval:

Nieuwe NHG E-learning over ACS

Hart- en vaatziekten behoren tot de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. Wel neemt de sterfte af: in 2019 stierven in Nederland 4899 personen door een AMI (58% man) ten opzichte van 6823 sterfgevallen in 2010. Deze afname is onder andere het gevolg van minder (mee)roken, betere voeding en een verbeterde behandeling. Door het volgen van de e-learning kent u het beleid bij het vermoeden van een ACS, leert u de samenwerkingsafspraken en welke (medicamenteuze) adviezen u geeft in de periode na een ACS.

NHG-Instructiefilms

Er zijn 2 instructiefilms waarnaar verwezen wordt in de e-learning:
Zuurstoftoediening (al bestaande instructiefilm) en Intraveneuze (IV) canule inbrengen (nieuwe instructiefilm).

Kennislacunes

Bekijk ook de Kennislacunes over Acuut coronair syndroom.

H&W podcast

Vanaf 5 april is de H&W-podcast Acuut coronair syndroom beschikbaar.