Richtlijnen voor samenwerking  

De Landelijke Eerstelijns Afspraak Laboratoriumdiagnostiek geeft richtlijnen voor de meest aangevraagde laboratoriumonderzoeken en de samenwerking tussen huisartsen, klinisch chemici en artsen-microbioloog. Per aandoening en laboratoriumbepaling wordt informatie gegeven over indicatie voor aanvragen, achtergronden van de bepaling (o.a. testeigenschappen en verstorende factoren), referentie- en afkapwaarden en beleid bij afwijkende uitslagen. 

Gebaseerd op Standaarden en andere richtlijnen 

De LESA is grotendeels gebaseerd op NHG-Standaarden en, indien deze niet beschikbaar zijn, andere algemeen geaccepteerde richtlijnen. 

Onderdeel Wijzigingen 
Overgevoeligheid Er wordt niet meer standaard onderzoek gedaan naar inhalatieallergenen bij kinderen met een vermoeden op astma, maar alleen: 
bij kinderen < 6 jaar in de diagnostische fase als er twijfel is over het in te stellen beleid 
bij kinderen ≥ 6 jaar ter overweging in debeleidsfase: 
– als de aanwijzingen voor een allergische oorzaak anamnestisch onduidelijk zijn
– als het kind ondanks behandeling met inhalatiecorticosteroïden onvoldoende astmacontrole houdt