Belangrijkste aandachtspunten

  • Het beleid bij niet-motorische symptomen is geactualiseerd en uitgebreid. 
  • Er is informatie toegevoegd over spoedeisende complicaties, waaronder het maligne levodopa-onttrekkingssyndroom. 
  • De informatie over het beleid bij patiënten met de ziekte van Parkinson in de terminale fase is uitgebreid. 

Rol van de huisarts

Nadat een neuroloog de diagnose ziekte van Parkinson heeft gesteld, berusten de zorgverlening en de coördinerende rol vooral bij de neuroloog en parkinson verpleegkundige. De huisarts kan een rol hebben bij:  

  • signaleren van bijwerkingen of veranderingen in effectiviteit of gebruik van medicatie. Dit kan aanleiding zijn om (vervroegd) de neuroloog te consulteren. 
  • herkennen en eventuele behandeling van (niet-motorische) symptomen of aandoeningen die gerelateerd zijn aan de ziekte van Parkinson. 
  • intensiveren en coördineren van zorg in de terminale fase.  
  • signaleren van psychosociale problemen bij de patiënt en/of diens partner/mantelzorger. 

Spoedeisende complicaties

Veelvoorkomende complicaties bij patiënten met de ziekte van Parkinson zijn vallen − bijvoorbeeld ten gevolge van balansstoornissen of orthostatische hypotensie – of een aspiratiepneumonie ten gevolge van slikproblemen. Daarnaast zijn er enkele minder bekende, maar potentieel ernstige, complicaties, waarbij directe verwijzing naar de neuroloog is aangewezen, zoals het maligne levodopa onttrekkingssyndroom, serotoninesyndroom en neuropsychiatrische complicaties.

Terminale fase

De rol van de huisarts wordt meestal groter in de terminale fase van patiënten in de thuissituatie. Dit betekent vaak dat de huisarts de coördinatie van de zorg van de neuroloog overneemt en de neuroloog op consultatiebasis betrokken blijft. Ook kan consultatie van een specialist ouderengeneeskunde of regionaal palliatief team zinvol zijn. In de standaard is een tabel toegevoegd met adviezen ten aanzien van de medicamenteuze behandeling van symptomen in de stervensfase.

Andere NHG-producten

Naast de NHG-Standaard hebben we ook andere NHG-producten ontwikkeld of gewijzigd:

Je zult als huisarts niet heel vaak een patiënt met de ziekte van Parkinson zien in de praktijk. Hierdoor heb je misschien niet direct de kennis hierover paraat. Ook voor de patiënt zijn de vroege symptomen lastig te herkennen. In deze e-learning leer je meer over de symptomen, diagnose en behandeling van de ziekte van Parkinson.. Accreditatie: 1,5 punt.

Er is een FTO-module over parkinsonisme en de ziekte van Parkinson. De casuïstiek gaat dieper in op de medicatie en behandeling van deze ziekte.

Er is 1 kennislacune behorende bij dit onderwerp.

De teksten op Thuisarts.nl zijn aangepast in lijn met de nieuwe standaard. Zo is er een nieuwe tekst over omgaan met de ziekte. Ook is er een nieuwe tekst voor partners. In elke tekst is aandacht voor spoedeisende situaties onder het kopje Wanneer bellen. 

Alle nieuwe en geactualiseerde teksten zijn in begrijpelijke taal geschreven. Ze zijn te vinden onder het onderwerp Ziekte van Parkinson