Aanleiding

Bij de zorg voor kwetsbare ouderen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken. Samenwerking is cruciaal. Het spreken van dezelfde taal ook. Toch zien we dat er, juist bij de ouderenzorg, veel verwarring bestaat over terminologie en begrippen. Daarvoor is onderstaand begrippenkader.

Te gebruiken begrippen

Te gebruiken termenNiet te gebruiken termenToelichting

Advance Care Planning (ACP)Zie Proactieve zorgplanning
ACP
Te gebruiken termenNiet te gebruiken termenToelichting
Behandelgrens Een behandelgrens is een gezamenlijk besluit tussen zorgverlener en de patiënt over de wenselijkheid van het uitvoeren van een behandeling in spoedsituaties (zoals een reanimatie) voordat die situatie zich voordoet. 
BehandelaanwijzingZie Behandelgrens
Behandelwensen Dit zijn wensen over het levenseinde, bijvoorbeeld wensen over de plek van sterven, over al dan niet ziekenhuisopname, maar ook wensen over vertegenwoordiging van de patiënt in geval van wilsonbekwaamheid.
Behandelwensenverslag (SOEP-)verslag van gesprek over behandelwensen
Betrokkene Zorgverlener of niet-zorgverlener (zie ook Contactpersoon), die een actieve rol heeft in de zorg van de patiënt.
Betrokken zorgverlener (zie ook betrokken praktijkmedewerker en betrokken externe zorgverlener) Zorgverlener, die een actieve rol heeft in de zorg van de patiënt.
Betrokken contactpersoonCliëntondersteunerIemand die geen zorgverlener is voor de patiënt maar wel een actieve rol heeft in de zorg voor de patiënt. Zie ook: Contactpersoon
Betrokken praktijkmedewerker Zorgverlener uit de eigen praktijk/organisatie die meer dan andere praktijkmedewerkers bij de zorg voor een specifieke patiënt is betrokken, bijvoorbeeld een specifieke huisarts of praktijkondersteuner. 
Betrokken externe zorgverlener Zorgverlener van buiten de eigen praktijk/organisatie die een duidelijke rol heeft bij de behandeling van een specifieke patiënt.
Te gebruiken termenNiet te gebruiken termenToelichting
Casemanagement Casemanagement bestaat uit:Zorgcoördinatie Monitoring en ondersteuning van de patiëntMonitoring en ondersteuning van de mantelzorgerCasemanagement wordt uitgevoerd door een vaste zorgverlener.
 CliëntondersteunerZie Betrokken contactpersoon
Contactpersoon Iemand die geen zorgverlener is voor de patiënt en met wie de zorgverlener wel contact op kan nemen rondom de zorgverlening.
Er zijn verschillende soorten contactpersonen: Bij de zorg betrokken contactpersonen, ook wel mantelzorgers genoemd (bijvoorbeeld vriend die altijd meegaat bij ziekenhuisbezoek)Vertegenwoordigers (zie ook Vertegenwoordiger)Overige contactpersonen (bijvoorbeeld een sleutelhouder)
Te gebruiken termenNiet te gebruiken termen Toelichting

Functioneel overlegZie MDO
 Gestructureerd periodiek overleg (GPO)Zie MDO
 GPOZie MDO
Te gebruiken termenNiet te gebruiken termen Toelichting
 Gestructureerd periodiek overleg (GPO)Zie MDO
 GPOZie MDO
Te gebruiken termenNiet te gebruiken termenToelichting
Individueel zorgplan (IZP) Een IZP is het geheel aan doelen, zorgafspraken, betrokkenen en voor het zorgplan relevante episodes, afgestemd op de patiënt en in patiëntvriendelijke bewoordingen. Er is één generiek IZP per patiënt, ongeacht het aantal aandoeningen of zorgvragen.  IZP is niet hetzelfde als een multidisciplinair plan (MDP), dat de afspraken tussen verschillende zorgverleners bevat. 
IZP Zie Individueel zorgplan
Te gebruiken termenNiet te gebruiken termenToelichting

Kernteam
Zie ook betrokken praktijkmedewerker, betrokken externe zorgverlener en zorgnetwerk. Een kernteam is een kleine selectie van zorgverleners uit het zorgnetwerk. 
Te gebruiken termenNiet te gebruiken termenToelichting
Mantelzorger Zie Contactpersoon
MDO Zie Multidisciplinair overleg
MDO-verslag Een MDO-verslag is een tekstueel verslag van een MDO. Een MDO-verslag bevat informatie over het multidisciplinaire plan (zie multidisciplinair plan), maar schetst daarnaast de patiëntsituatie en eventueel de discussie die tijdens het MDO gevoerd is.  Een MDO-verslag kan als tekstuele brief toegevoegd worden aan het dossierdeel Correspondentie in het HIS.
Multidisciplinair overleg (MDP) Een multidisciplinair overleg (MDO) is een overleg tussen meerdere zorgverleners over een specifieke patiënt. Minimaal twee disciplines moeten aanwezig zijn om van een multidisciplinair overleg te kunnen spreken.  
MDP Zie Multidisciplinair plan
Te gebruiken termenNiet te gebruiken termenToelichting
Proactieve zorgplanningAdvance Care Planning (ACP)Proactieve zorgplanning is het bespreken (en vastleggen) van de wensen en behoeften van patiënten en hun naasten over de toekomst. Dat kunnen onder andere wensen zijn over het levenseinde, bijvoorbeeld wensen over de plek van sterven. Het betreft echter ook andere wensen, bijvoorbeeld wensen over al dan niet ziekenhuisopname, of wensen over vertegenwoordiging van de patiënt in geval van wilsonbekwaamheid.
Te gebruiken termenNiet te gebruiken termenToelichting
Schriftelijke wilsverklaring Beschrijving van de behandelwensen door de patiënt zelf. De huisarts kan deze als correspondentie toevoegen aan het dossier. Wilsverklaringen zijn nog onder te verdelen in:behandelverbodeuthanasieverklaringvolmacht 
Te gebruiken termenNiet te gebruiken termenToelichting
Vertegenwoordiger Betrokken contactpersoon die in het geval van wilsonbekwaamheid beslissingen namens de patiënt neemt.  Vertegenwoordigers zijn altijd bij de zorg betrokken Niet alle bij de zorg betrokken contactpersonen zijn echter vertegenwoordiger.  We onderscheiden vertegenwoordigers voor minderjarigen van vertegenwoordigers voor meerderjarigen.  Zie ook Betrokken contactpersoon
Te gebruiken termenNiet te gebruiken termenToelichting

Wilsbeschikking
Zie Schriftelijke wilsverklaringZie BehandelgrenzenZie Behandelwensen
WilsverklaringZie Schriftelijke wilsverklaring
Te gebruiken termenNiet te gebruiken termenToelichting
Zorgcoördinatie Zorgcoördinatie is het hebben van de verantwoordelijkheid voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van een multidisciplinair zorgplan. Dit houdt in: het plannen en voorbereiden van multidisciplinair overleg (zie ook MDO), het vastleggen en uitwisselen van gemaakte afspraken, evaluatie van deze afspraken en het onderhouden van contact met betrokken zorgverleners (zie Betrokken zorgverlener) of contactpersonen (zie Contactpersoon) en patiënt zelf. 
Zorgcoördinator Een zorgcoördinator neemt de zorgcoördinatie op zich. De zorgcoördinator is een zorgverlener. De casemanager neemt de taak van zorgcoördinator op zich (zie Casemanager). 
Zorgnetwerk  Het zorgnetwerk van een patiënt is het geheel aan personen die bij de zorg voor deze specifieke patiënt zijn betrokken. Personen die deel uit kunnen maken van het zorgnetwerk zijn:personen uit de privésfeer (zie ook contactpersoon) zorgverleners van binnen de huisartsenpraktijk (zie ook betrokken praktijkmedewerker)zorgverleners van buiten de huisartsenpraktijk (zie ook externe zorgverlener) 
 ZorgplanZie Individueel zorgplanZie Multidisciplinair plan