Onvoldoende bewijs van effectiviteit  

Voor de meeste digitale toepassingen is er nog onvoldoende bewijs van effectiviteit als het gaat om:  

  • kwaliteit van zorg 
  • patiënttevredenheid en 
  • tijd- en kostenbesparing  

Mede daardoor zijn er nauwelijks aanbevelingen opgenomen in de richtlijnen en (zorg)standaarden. Door de toename van digitale zorg (onder andere door de coronapandemie) is hier steeds meer behoefte aan.  

Start project ‘Digitale zorg op afstand in Diabetes richtlijnen’ 

Het NHG is in februari 2022 gestart met het project ‘Digitale zorg op afstand in Diabetes richtlijnen’ (DiDia-project). In het DiDia-project onderzoeken we of en hoe zorg op afstand goed kan worden ingezet bij diabetespatiënten. 

Waarom diabeteszorg?  

Zorg op afstand lijkt vooral voor diabeteszorg aantrekkelijk, omdat diabetespatiënten veel zelfmetingen doen en hun zorg voor een groot deel planbaar is.  

Doel van dit project  

Het doel is om concrete aanbevelingen over effectieve diabeteszorg op afstand op te nemen in de NHG-Richtlijn, in de tweedelijns-richtlijnen en in de (zorg)standaarden. Daarbij onderzoeken we hoe de opgedane ervaringen met digitale zorg het best kunnen worden gebruikt en welke aanbevelingen geschikt zijn voor medisch-inhoudelijke richtlijnen.

November 2021

Het DiDia-project is gehonoreerd door ZonMw.

Februari 2022

Kick off met alle partners.

September 2022

Invitational Conference waar opgehaalde bevindingen uit literatuuronderzoek, praktijkervaringen uit focusgroepen, resultaten van data-analyse en de knelpunteninventarisatie gedeeld en besproken zijn.

Mei 2023

Interne consultatieronde over uitgewerkte aanbeveling.

Juni 2023

Presentatie van de belangrijkste bevindingen tijdens de Wonca in Brussel en bij het DiHAG

De 6 belangrijkste bevindingen

  1. De zorg voor diabetespatiënten leent zich goed voor digitale zorg; diabetes is een chronische aandoening met veelvuldig contact en de zorgvraag is meestal niet acuut van aard. 
  2. Literatuuronderzoek laat zien dat digitale zorg tot een significante afname in HbA1c kan leiden. Op bloeddruk, gewicht/BMI en cholesterol zien we geen negatieve effecten. 
  3. Aangeraden wordt om per zorgfase (diagnostiek, behandeling en controle) na te gaan waar digitale zorg kan worden ingezet. 
  4. Bespreek de behoefte van de patiënt en betrek het hele huisartsenteam erbij. 
  5. De tussentijdse controle komt het meest in aanmerking voor digitale zorg op afstand. 
  6. Zorgverleners geven aan dat ze patiënten minstens eens per jaar fysiek willen zien.  

Wat doen we met deze bevindingen?  

De opgedane kennis hebben we gebruikt om een aanbeveling te formuleren. Volgens de gebruikelijke methode is de uitgangsvraag uitgewerkt door de bestaande werkgroep van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2. Momenteel vindt de externe consultatieronde van de herziene NHG-standaard Diabetes mellitus type 2 plaats. Hierna wordt in het voorjaar van 2024 de uitspraak van de Autorisatie Commissie verwacht. 

Vervolgens worden de resultaten van het DiDia-project verwerkt in de landelijke richtlijnen en voor patiënten op Thuisarts.nl. Het invoeren van de aanbevelingen wordt onder de aandacht gebracht onder de doelgroep.

Ook wordt over de opgedane kennis van het DiDia-project een wetenschappelijk artikel geschreven.

Opname in tweedelijns richtlijnen en Diabetesstandaard   

Het Kennisinstituut van de Medisch Specialisten zorgt er samen met de NIV voor dat er aanbevelingen worden opgenomen in de tweedelijns richtlijnen. De Nederlandse Diabetesfederatie voert de aanbevelingen vervolgens door in de Diabetesstandaard. 

Alle organisaties rond diabeteszorg zijn betrokken  

We werken samen met 6 partners: Diabetesvereniging Nederland, Kennisinstituut van de Federatie Medische Specialisten, National eHealth Living Lab, Nederlandse Diabetesfederatie, Nederlandse Internisten Vereniging en Patiëntenfederatie Nederland. 

ZonMw draagt zorg voor de financiering. 

Meer weten?  

DiDia is 1 van de 7 projecten van het ZonMw-programma ‘Zorg op Afstand’, dat in opdracht van het ministerie van VWS en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) tot stand is gekomen.   

Meer informatie over het DiDia project is te vinden via de website van ZonMw