Uitgangspunt

Bij het opstellen van de kaart is zoveel mogelijk uitgegaan van de medicatie die de huisarts in zijn spoedtas heeft. Op deze manier ontvangt de huisarts praktische en toepasbare medicamenteuze adviezen.

Aanbevelingen uit NHG- en Pallialine-richtlijnen

Dit overzicht is gebaseerd op bestaande richtlijnen. Als primaire bron zijn bestaande NHG-Richtlijnen en specifiek de NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties gebruikt. In gevallen waarin de bestaande richtlijnen niet toereikend waren, is gekozen voor de richtlijnen van Pallialine die afgestemd zijn met het NHG.

Deze medicamenteuze adviezen zijn grotendeels gebaseerd op de inhoud van de visitetas van de huisarts zoals opgesteld door het NHG (versie 2019). Om de samenhang van dit document en de consistentie van de adviezen te waarborgen, zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. Dit overzicht wordt periodiek herzien.

Totstandkoming

Ivana van der Geest, destijds derdejaars aios, schreef voor haar opleidingsproject een praktijkverbeterplan met als onderwerp: ’Wat te doen bij een patiënt in palliatieve zorg die acute klachten heeft?’ Zij stapte met haar ideeën naar het NHG. In 2021 heeft het NHG de ontwikkeling van dit project overgenomen. Het overzicht is vastgesteld binnen het NHG-programma Spoedzorg (cluster Kwaliteit, Beleid en Implementatie) in nauwe samenwerking met het programma Richtlijnen, het programma Farmacotherapie en de expertgroep PalHag.

Samenstelling werkgroep

WerkgroeplidAffiliatie/instelling
Dr. Jip de JongClusterhoofd KBI, senior wetenschappelijk medewerker NHG, huisarts n.p.
Dr. Margriet BoumaProgrammaleider R&W, senior wetenschappelijk medewerker NHG, huisarts n.p.
Carolien HooymansWetenschappelijk medewerker NHG, ziekenhuisapotheker
Dr. Aria SanaProgrammaleider Spoedzorg NHG, huisarts
Dr. Ivana van der GeestHuisarts
Astrid KoddeKaderhuisarts palliatieve zorg, lid PalHAG bestuur

Bronnen per indicatie

  • Acute sedatie: Richtlijn Palliatieve Sedatie, versie 3.0, 2022;
  • Acute dyspneu: Pallialine Richtlijn Dyspneu in de palliatieve fase, 2015 en NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties, 2021;
  • Acute pijn: NHG-Standaard Pijn, 2021 en NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties, 2021;
  • Acuut braken: Pallialine Richtlijn Misselijkheid en Braken, 2014;
  • Acute onrust of agressie door bijvoorbeeld een delier: Pallialine Richtlijn Delier, 2010;
  • Acute angst/paniek: NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties, 2021;
  • Insult: NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties, 2021.