Doelgroep 

De aanbevelingen zijn bedoeld voor huisartsen en medewerkers van zorggroepen die betrokken zijn bij vraagstukken rond ICT en ketenzorg. Verder helpt het beleidsmakers en leveranciers om hun eigen visie op ketenzorg en ICT verder aan te scherpen. 

Status implementatie aanbevelingen & ontwikkelingen   

Deze notitie is opgesteld in 2014. Sindsdien is er veel veranderd in de eerstelijnszorg. Bepaalde thematiek bij de ondersteuning van multidisciplinaire samenwerking blijft echter hetzelfde. Diverse elementen van de notitie Huisarts, ketenzorg en ICT zijn daarom nog steeds relevant.

Inhoud van deze notitie 

Deze notitie beschrijft de huidige situatie rond de ketenzorg, welke functies er voor goede ketenzorg ICT noodzakelijk zijn en op welke niveaus afspraken en standaarden nodig zijn.  

Tegen deze achtergrond komen beschikbare en toekomstige ICT-mogelijkheden aan de orde. Ook gaat de notitie in op informatiebeveiliging en het waarborgen van patiëntenrechten.  

Ook interessant?

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over ICT en ketenzorg?
Stuur een e-mail naar contactcentrum@nhg.org