Rol NHG bij wetenschappelijk onderzoek

Als wetenschappelijke vereniging is het onze taak om de wetenschappelijke kennis vanuit een onafhankelijke rol te beoordelen. Het NHG is bij huisartsgeneeskundig onderzoek dan ook zeer terughoudend in het deelnemen aan een onderzoek als adviseur of projectgroeplid. Het NHG doet dus zelf geen huisartsgeneeskundig onderzoek.

Het NHG voert wel onderzoeken uit om de kwaliteit van de eigen producten te verbeteren. Bijvoorbeeld onderzoek naar methodiek voor richtlijnontwikkeling of naar de impact van eigen producten.

Wil je een onderzoeksaanvraag doen bij het NHG?

Het NHG kan een letter of support afgeven voor onderzoeksaanvragen. Met deze letter of support benadrukt het NHG dat we het onderzoek van meerwaarde vinden voor de huisartsgeneeskunde. Het NHG heeft geen rol in de uitvoering van het onderzoek.

Voorwaarden voor het afgeven van een letter of support zijn:

  • Voldoende huisartsgeneeskundige relevantie.
  • Onderzoek adresseert 1 of meerdere kennislacunes uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde.
  • Betrokkenheid van minimaal 1 vakgroep huisartsgeneeskunde en/of het Nivel.
  • Vraag een letter of support op tijd aan (minimaal 3 weken voor indiening) bij het Contactcentrum.

Overzicht kennislacunes en huisartsgeneeskundig onderzoek

Het NHG houdt samen met de werkgroep Research van het Universitair Netwerk Huisartsgeneeskunde (UNH-R) het overzicht van kennislacunes en huisartsgeneeskundig onderzoek up-to-date. Bij een herziene of nieuwe NHG-standaard wordt het overzicht van kennislacunes bijgewerkt door de werkgroep die betrokken is bij de totstandkoming hiervan.

Het NHG heeft hiervoor een Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde ontwikkeld. De agenda bevat geprioriteerde kennislacunes en ondersteunt onderzoekers en subsidieverstrekkers om te bepalen aan welke huisartsgeneeskundige kennis de meeste behoefte is.

De afdelingen huisartsgeneeskunde houden het overzicht van lopend huisartsgeneeskundig onderzoek bij met ondersteuning vanuit het NHG.

Kennisagenda COVID-19

In 2021 hebben wij een Kennisagenda COVID-19 ontwikkeld. Hier wordt inzichtelijk gemaakt waar behoefte aan is om de huisartsgeneeskundige zorg te verbeteren voor patiënten met (langdurige klachten na) COVID-19.

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO)

Ben je huisarts en wil je onderzoek uitvoeren? Dan kun je begeleiding aanvragen bij de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) .