Scope werkafspraken

De werkafspraken helpen om wisselingen van inhalatiemedicatie verantwoord te laten verlopen. De werkafspraken zijn een addendum bij de Leidraad verantwoord wisselen. De scope van de werkafspraken betreft wisselingen om niet-medische redenen van inhalatoren met dezelfde werkzame stof(fen) in equivalente dosering(en) en dezelfde inhalatorkenmerken zoals:

  • type (aerosol, poeder, softmist)
  • doseersysteem (multidose, capsule)
  • benodigde inhalatiekracht en -techniek (op basis van interne weerstand).

De betrokken partijen erkennen dat er naast deze kenmerken tussen inhalatoren meer verschillen kunnen bestaan. Over de klinische consequenties van deze verschillen is nog te weinig bekend om hier sluitende en inhoudelijk onderbouwde afspraken over te kunnen maken.

Belangrijkste werkafspraken op een rij

  • bij goed ingestelde patiënten is het streven van alle partijen om maximaal 1x per 4 jaar te wisselen van inhalator, tenzij de inhalator uit patent gaat of als er een tekort is
  • uitgesloten van de wisselingen zijn patiënten die door de wissel 2 verschillende inhalatoren naast elkaar zouden moeten gebruiken
  • bij een noodzakelijke wisseling krijgt de patiënt zorgvuldige en persoonlijke instructie van apotheker en/of voorschrijver, conform werkafspraak 5 en 6 in de algemene Leidraad [link algemene leidraad]
  • voor goede instructie is aanwezigheid van eenvoudige uitleg en/of filmpje ofafbeelding een vereiste, evenals mogelijkheid om te oefenen met een placebo-inhalator
  • betrokken partijen informeren elkaar over een voorgenomen wisseling voor een bestaande patiëntengroep.

Inhalatorentabellen NHG

Twijfelt u of een wissel (om niet-medische reden) voldoet aan de scope van de werkafspraken? U kunt dit eenvoudig nakijken in de overzichtstabellen met inhalatoren bij astma en COPD van het NHG.

Thuisarts.nl

 Compromis

Zoals al in een eerder nieuwsbericht gedeeld lagen de gezichtspunten van NHG, de LHV, NVALT, Longfonds, Patiëntenfederatie Nederland, KNMP en  Zorgverzekeraars Nederland ten aanzien van het verantwoord wisselen van inhalatiemedicatie begrijpelijkerwijs soms ver uiteen.

De werkafspraken zijn een compromis tussen alle betrokken partijen. Positief gevolg van het traject is dat de partijen met elkaar in gesprek zijn en elkaar ook in de toekomst weten te vinden.