De vergoeding geldt alleen voor volwassenen met een Body Mass Index (BMI) van 35 of hoger die al deelnemen aan de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Voor mensen met een BMI tussen 35 en 40 geldt verder dat zij 1 van 3 bijkomende ziektes moeten hebben: een hart- of vaatziekte, slaapapneu of artrose. Zie ook het advies van het Zorginstituut.

Plaatsbepaling van liraglutide verder uitgewerkt

Momenteel worden de Multidisciplinaire richtlijn Obesitas en de bijbehorende Zorgstandaard herzien. Het NHG is daarbij betrokken. Parallel aan dit traject start het NHG met een werkgroep, om de plaatsbepaling van liraglutide bij de behandeling van obesitas in de huisartsenpraktijk verder uit te werken. Dit betreft een snelle procedure als onderdeel van de herziening van de NHG-Standaard Obesitas. In de tussenliggende periode geldt de huidige NHG-Standaard Obesitas. Over de verwachte publicatiedata kan het NHG nog geen informatie geven, omdat het een complex vraagstuk betreft met zowel medisch-inhoudelijke als organisatieaspecten.

Toch alvast liraglutide voorschrijven?

Huisartsen die in de tussenliggende periode toch vast liraglutide aan de door ZINL benoemde patiëntengroep willen voorschrijven, kunnen voor de antwoorden op praktische vragen over de regelgeving rond de GLI kijken op de website van PON en ZN.

Let dan op de volgende aandachtspunten

  • De inzet van liraglutide (Saxenda®) kan per 1 juli 2022 alleen overwogen worden indien een erkende GLI niet succesvol is na één jaar behandeling. Zie voor het succescriterium GLI op basis van het gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) de Zorgstandaard Obesitas (pagina 28 en 34).
  • Op dit moment zijn er vier erkende GLI programma’s die vergoed worden vanuit de basisverzekering. Zie de RIVM website voor de actuele stand van zaken.
  • Voor (nieuwe) personen die vanaf 1 juli 2022 dit medicijn krijgen voorgeschreven, geldt de aangepaste vergoedingsvoorwaarde zoals boven beschreven. Maak daarvoor gebruik van de artsenverklaring.
  • De behandeling met Liraglutide dient te worden gestaakt indien na 3 maanden gebruik van de onderhoudsdosering het aanvankelijke gewicht niet met ten minste 5% is afgenomen.
  • Het gebruik van liraglutide (Saxenda®) mag worden gecontinueerd als het betreffende GLI programma is afgerond na 2 jaar. De voorschrijver bekijkt per 24 maanden of voortzetting van de behandeling met dit medicijn nog nodig is of dat bijvoorbeeld de dosering lager kan worden.