Basismaatregelen

Hoewel de 1.5 meter maatregel in de publieke ruimte is losgelaten als basismaatregel, wordt in de zorg aangeraden om, waar mogelijk, wel deze afstand te houden. Dit advies geldt zowel voor contacten tussen zorgverleners en patiënten, maar ook tussen zorgverleners onderling tijdens het werk en in de pauzes. Dit o.a. omdat het een groot probleem is voor de continuïteit van zorg als meerdere mensen van het team uitvallen door corona.

Andere basismaatregelen zijn:

  • 1.5 meter afstand houden, daar waar het werk dat toelaat.
  • Goede hand, hoest en snuit hygiëne.
  • Triage op klachten van patiënten.
  • Goede ventilatie.
  • Zorgmedewerkers blijven thuis bij klachten passend bij COVID-19, worden getest en komen niet (zonder BPM) werken.

Scheiden van patiëntenstromen

De adviezen aangaande patiëntenstromen zijn ongewijzigd. Het is aan de huisartsenpraktijk zelf om een afweging te maken of wordt vastgehouden aan het scheiden van patiëntenstromen of dat dit losgelaten wordt. Factoren die hierin kunnen meespelen zijn o.a. de inzet van (zelf)testen, mogelijkheid van opvolgen van de basismaatregelen, lokale infectiedruk etc.

Het NHG adviseert het volgende voor patiënten met bewezen COVID-19 of vermoeden van COVID-19 én hoesten:

  • Beoordeel patiënten met bewezen COVID-19 of met vermoeden van COVID-19 én hoesten, indien er een indicatie is voor een fysieke beoordeling, met volledige PBM (minimaal chirurgisch mondneusmasker IIR, oogbescherming, schort en handschoenen).
  • De patiënt draagt een chirurgisch mondneusmasker in wacht- en spreekkamer; 1,5 m afstand, waar het werk dat toelaat.
  • Beoordeel de patiënt tijdens een visite, tijdens een consult aan het einde van het spreekuur of roep de patiënt direct binnen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Voor zorgmedewerkers blijft nog steeds het preventief mondneusmaskergebruik aanbevolen.

  • Gebruik preventief een chirurgisch mondneusmasker IIR, in elk geval < 1,5 meter. Gebruik een mondneusmasker maximaal 3 uur aaneengesloten; verwissel het eerder als het nat is geworden.
  • Gebruik bij risicovolle handelingen* en bij procedures die een groot risico op druppelvorming/spatten naast een chirurgisch mondneusmasker type IIR tevens een beschermende bril of een face shield (bij voorkeur in combinatie met beschermend schort en wegwerphandschoenen).

Inzet zorgmedewerkers met klachten en/ of positieve test voor COVID-19

Met de huidige prevalentie van COVID-19 is de kans groot dat zorgmedewerkers ook besmet worden. Het blijft daarom belangrijk om bij klachten thuis te blijven, een zelftest te doen en in isolatie te gaan als de zelftest positief is. Bij een negatieve zelftest geldt nog steeds het advies om deze te laten bevestigen bij de GGD (of in ieder geval de volgende dag zelftest te herhalen). Tevens geldt dan het advies om tijdens de gehele werkdag tenminste een chirurgisch mondneusmasker type IIR te dragen.

Zorgmedewerkers met een positieve test voor COVID-19 mogen niet werken. Het beleid rond deze inzet van deze zorgmedewerkers is ongewijzigd. Alleen bij hoge uitzondering, als de zorg continuïteit in het geding is, mag een zorgmedewerker die positief is getest onder bepaalde voorwaarden komen werken.

Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de meest recente adviezen van

Tot slot

Er zijn weer veel teambijeenkomsten en uitjes. Overweeg bij dit soort bijeenkomsten om van tevoren een zelftest te doen, om de risico’s van uitbraken binnen het team tot een minimum te beperken.

Meer lezen: NHG-dossier Coronavirus: Infectiepreventie