Basismaatregelen  

Ondanks dat de anderhalvemeter-maatregel in de publieke ruimte is losgelaten als basismaatregel, wordt in de zorg aangeraden om, waar mogelijk, wel deze afstand te houden. Dit advies geldt zowel voor contacten tussen zorgverleners en patiënten, maar ook tussen zorgverleners onderling tijdens het werk en in de pauzes. Dit onder andere omdat het een groot probleem is voor de continuïteit van zorg als meerdere mensen van het team uitvallen door corona.   

Alle basismaatregelen zijn:   

  • 1.5 meter afstand houden, daar waar het werk dat toelaat. 
  • Goede hand-, hoest- en snuithygiëne. 
  • Triage op klachten van patiënten. 
  • Goede ventilatie. 
  • Zorgmedewerkers blijven thuis bij klachten passend bij COVID-19, worden getest en komen niet (zonder PBM) werken. 

 Scheiden van patiëntenstromen   

De adviezen aangaande patiëntenstromen blijven ongewijzigd. Het is aan de huisartsenpraktijk zelf om een afweging te maken of wordt vastgehouden aan het scheiden van patiëntenstromen of dat dit losgelaten wordt. Factoren die hierin kunnen meespelen zijn de inzet van (zelf)testen, mogelijkheid van opvolgen van de basismaatregelen, lokale infectiedruk etc.  

Het NHG adviseert het volgende voor patiënten met bewezen COVID-19 of vermoeden van COVID-19 én hoesten:  

  • Beoordeel patiënten met bewezen COVID-19 of met vermoeden van COVID-19 én hoesten, indien er een indicatie is voor een fysieke beoordeling, met volledige PBM (minimaal chirurgisch mondneusmasker IIR, oogbescherming, schort en handschoenen).  
  • De patiënt draagt een chirurgisch mondneusmasker in wacht- en spreekkamer; 1,5 meter afstand, waar het werk dat toelaat.  
  • Beoordeel de patiënt tijdens een visite, tijdens een consult aan het einde van het spreekuur of roep de patiënt direct binnen.  

Persoonlijke beschermingsmiddelen   

Voor zorgmedewerkers blijft nog steeds het preventief mondneusmaskergebruik aanbevolen.  

  • Gebruik preventief een chirurgisch mondneusmasker IIR, in elk geval < 1,5 meter. Gebruik een mondneusmasker maximaal 3 uur aaneengesloten; verwissel het eerder als het nat is geworden.  
  • Gebruik bij risicovolle handelingen en bij procedures die een groot risico op druppelvorming/spatten naast een chirurgisch mondneusmasker type IIR tevens een beschermende bril of een face shield (bij voorkeur in combinatie met beschermend schort en wegwerphandschoenen).  

Inzet zorgmedewerkers met klachten en/ of positieve test voor COVID-19  

Met de huidige prevalentie van COVID-19 is de kans groot dat zorgmedewerkers ook besmet worden. Het blijft daarom belangrijk om bij klachten thuis te blijven, een zelftest te doen en in isolatie te gaan als de zelftest positief is. Bij een negatieve zelftest geldt nog steeds het advies om deze te laten bevestigen bij de GGD (of in ieder geval de volgende dag zelftest te herhalen). Tevens geldt dan het advies om tijdens de gehele werkdag tenminste een chirurgisch mondneusmasker type IIR te dragen.   

Zorgmedewerkers met een positieve test voor COVID-19 mogen niet werken. Het beleid rond deze inzet van deze zorgmedewerkers blijft ongewijzigd. Alleen bij hoge uitzondering, als de zorg continuïteit in het geding is, mag een zorgmedewerker die positief is getest onder bepaalde voorwaarden komen werken.   

Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de meest recente adviezen van de LCI: Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Bovenstaande is conform de nieuwsberichten van   

Meer lezen 

NHG-dossier Coronavirus: Infectiepreventie