U bent hier

Veelgestelde vragen

Lidmaatschap

Nee, het lidmaatschap is persoonsgebonden en kan niet aan een groep verbonden zijn.

Dat is niet mogelijk. Het ‘partner lidmaatschap’ wordt enkel toegekend aan huisartsen die een huishouden met elkaar delen.

Nee, het partner lidmaatschap staat open voor slechts één van beide  partners. De partner, die ingedeeld is in de laagste contributiecategorie, ontvangt een korting van 25% op de verschuldigde contributie (geldig voor lidmaatschappen gestart in 2018).

Dat kan met het ‘overig buitengewoon lidmaatschap’. Het reguliere lidmaatschap kan enkel toegekend worden aan huisartsen met een BIG-registratie.

Het belangrijkste doel van het NHG  is de wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsenvak. Hoe meer iemand het huisartsenvak uitoefent, hoe meer hij profijt heeft van de werkzaamheden van het NHG. Inkomen is een goede graadmeter voor de mate van uitoefening van het vak en daarmee het gebruik van de NHG-producten.

Bij het bepalen van de lidmaatschapscategorie wordt er gekeken naar het brutojaarinkomen. Het 'inkomen' betreft alle inkomsten die betrekking hebben op de uitoefening van het huisartsenvak. Voor zelfstandige huisartsen geldt dat de inkomsten bestaan uit de praktijkomzet minus praktijkkosten (dus winst uit onderneming). Voor artsen in dienstverband geldt het brutojaarinkomen minus beroepskosten. Het gaat dus niet om het belastbaar inkomen. Inkomsten uit een (tijdelijke) arbeidsongeschiktheids- en/of zwangerschapsuitkering of een ziektewetuitkering, vallen onder inkomsten voor zover die betrekking hebben op de huisartsenaanstelling.

Nee, helaas is dat niet mogelijk. Indien u uw lidmaatschap niet wilt voortzetten, kunt u dit opzeggen en zich bij terugkeer opnieuw aanmelden. Indien gewenst, kunnen wij H&W kosteloos naar het buitenland versturen.

Dan maakt u een schatting van wat u denkt te gaan verdienen. Mocht achteraf (tot 1 jaar later) blijken dat het een andere categorie had moeten zijn dan kunt u dat aan ons doorgeven en zullen wij de nota corrigeren.

Het NHG ontvangt van uw opleider, de SBOH, een melding dat u afgestudeerd bent. Wij zullen na afstuderen contact met u opnemen. Natuurlijk kunt u al zelf uw lidmaatschap omzetten naar een praktiserende lidmaatschap, klik hier voor aanmelding

Uw NHG-Lidmaatschap start per eerste dag van de eerst volgende maand. U betaalt naar rato, alleen nog de resterende maanden van dat jaar.

U betaalt naar rato. Indien u bijvoorbeeld halverwege het lidmaatschapsjaar uw opleiding heeft afgerond, betaalt u alleen nog de resterende maanden van dat verenigingsjaar.

De jaarlijkse contributiefactuur wordt digitaal verstuurd.

Via info@nhg.org kunt u aangeven als geen prijs meer stelt op de toezending van het tijdschrift H&W. Als lid kunt u H&W online blijven inzien. Uw contributiebijdrage blijft ongewijzigd.

Wellicht is er iets veranderd in uw situatie of heeft u andere vragen. Voor huisartsen die stoppen met de praktijk hebben wij een bijzonder lidmaatschap voor € 124,- per jaar. Neem contact met ons op via info@nhg.org of 030-2823500.

Van de contributiebijdragen van leden ontwikkelt het NHG de NHG-Standaarden, maar ook afgeleide producten zoals de PraktijkWijzers en de verschillende e-learnings voor poh. Deze zijn (gratis) toegankelijk voor ondersteuners van het lid als onderdeel van zijn lidmaatschap.

Algemeen, Medewerking / ondersteuning

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen en heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts te bevorderen. Dit doet het NHG door vertaling van wetenschap naar de huisartsenpraktijk, bijvoorbeeld via onze NHG-standaarden, waarbij wij wetenschap onafhankelijk en transparant beoordelen. Om deze onafhankelijkheid te bewaken werken we niet mee aan onderzoek dat mogelijk in later stadium door ons beoordeeld moet worden ten behoeve van onze producten.

Mocht u op zoek zijn naar medewerking van huisartspraktijken aan wetenschappelijk onderzoek, dan adviseren wij u contact te leggen met de afdeling huisartsgeneeskunde in uw regio.

 

Voor het vinden van een spreker, workshopleider, docent of trainer kunt u terecht bij NHG Scholing. NHG Scholing bemiddelt rechtstreeks naar de betreffende spreker; of NHG Scholing contracteert een spreker, en zorgt voor de ondersteuning van de spreker met inhoudelijke informatie en cursusmaterialen. Daarnaast bieden zij diverse nascholingen aan over een breed scala van onderwerpen voor huisarts, praktijkondersteuner en doktersassistent, met als basis actuele wetenschappelijke kennis. U vindt dit aanbod op de pagina's Scholing op deze website https://www.nhg.org/scholing.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap is een onafhankelijke wetenschappelijke vereniging van en voor huisartsen. Om belangenverstrengeling te voorkomen hanteert het Nederlands Huisartsen Genootschap het beleid geen medewerking te verlenen aan congressen die vanuit de farmaceutische industrie worden georganiseerd. Voor congressen die plansponsoring ontvangen van de farmaceutische industrie is het een voorwaarde dat het congres door meer dan één farmaceut wordt ondersteund, en dat dit duidelijke zichtbaar is in de communicatie-uitingen (met bv het plaatsen van logo’s).

Het Nederlands Huisartsen Genootschap is een onafhankelijke wetenschappelijke vereniging van en voor huisartsen. Om onafhankelijk te blijven en belangenverstrengeling te voorkomen verlenen wij geen medewerking aan producten en/of diensten van derden (met commerciële doeleinden) waar wij zelf niet aan hebben meegewerkt.

Wij baseren ons bij onze aanbevelingen op wetenschappelijk onderzoek. Indien uw methode op een goede manier wetenschappelijk onderbouwd is en indien daarover gepubliceerd is, dan zal uw methode in een herziening van de richtlijn worden meegenomen. Wij voeren geen gesprekken met afzonderlijke partijen over (behandel)methoden of producten.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap ontvangt vele verzoeken van organisaties en particulieren voor een financiële ondersteuning van hun activiteiten. In principe voldoen wij niet aan deze verzoeken. Het NHG is namelijk een vereniging dat haar taken uitvoert met de contributies van haar leden, de huisartsen. Besteding van deze gelden zetten wij daarom zoveel mogelijk in om onze missie te bewerkstellingen: de bevordering van een wetenschappelijk gefundeerde, kwalitatief hoogstaande, uitoefening van de geneeskunde door huisartsen. Dat doen wij door het maken en aanbieden van onder andere richtlijnen en scholing. Verzoeken om sponsoring zullen we daarom niet honoreren.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap is een onafhankelijke vereniging die een wetenschappelijk verantwoorde en kwalitatief hoogstaande beroepsuitoefening door de huisarts bevordert en ondersteunt. Wij zijn er in eerste instantie voor de huisarts, de praktijkondersteuner en de rest van het team.

Het NHG krijgt vele verzoeken van studenten om mee te werken aan (afstudeer)onderzoeken, en scripties. Ondanks dat deze onderzoeken en verslagen interessant kunnen zijn voor de huisartsgeneeskunde ontbreekt ons de mogelijkheden om op deze vragen in te gaan. Dit geldt ook voor studenten journalistiek. Uitzonderingen maken wij voor studenten in opleiding tot huisarts.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is een vereniging die een wetenschappelijk verantwoorde, kwalitatief hoogstaande, beroepsuitoefening door de huisarts bevordert en ondersteunt. 

Het NHG ontvangt zeer regelmatig allerlei verzoeken van externen om zeer uiteenlopende vormen van informatie op onze website te plaatsen. Het gaat hierbij om brieven, enquêtes, producten en scholing die interessant kunnen zijn voor de huisarts. 

Ons beleid is dat wij de NHG-communicatiekanalen hiervoor niet beschikbaar stellen, tenzij het NHG een duidelijke relatie heeft met het onderwerp en betrokken is (geweest) bij de totstandkoming van de informatie, bijvoorbeeld bij een partnership, inhoudelijk programma, project of product.

U kunt een persbericht sturen naar het maandblad Huisarts en Wetenschap (H&W) van het NHG. Deze heeft echter een onafhankelijke redactie. Persberichten kunnen gestuurd worden naar redactie@nhg.org

Voor promotionele acties (advertenties, inserts) kunt u mailen naar de uitgeverij media.marketing@bsl.nl. Deze acties behoeven de goedkeuring van de redactiecommissie.

 

Algemeen, Copyright

Het copyright op NHG-producten berust bij het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Niets uit NHG-uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NHG. Deze toestemming kunt u vragen via info@nhg.org.

Algemeen, Klachten / conflicten

Het NHG waakt ervoor dat onze producten goed worden toegepast in het juridisch discours. Uitspraken, voor zover ons bekend, die gebaseerd zijn op onze richtlijnen, toetsen wij. Dit heeft niet alleen betrekking op het niet volgen van een richtlijn, maar ook op het ten onrechte niet afwijken van een richtlijn. Wij reflecteren niet op de uitspraak van de tuchtrechter, alleen op de toepassing of interpretatie van de richtlijn. Ondersteuning van de veroordeelde huisartsen behoort niet tot onze taken.

De waarde van het MRI-onderzoek wordt in een aantal NHG-Standaarden over klachten van het bewegingsapparaat beantwoord. Ook in de herziene standaard over hoofdpijn wordt kort ingegaan op de waarde van het MRI-onderzoek. Samengevat:

 

 • Bij aanhoudende schouderklachten, een afwijkend beloop en/of beloop kan aanvullend onderzoek overwogen worden. Een MRI-onderzoek is vooral geschikt bij verdenking van occulte fracturen, afwijkingen van het acromioclaviculaire gewricht en een labrumdefect bij instabiliteit.
 • Bij lumbosacraal radiculair syndroom is aanvullend beeldvormend onderzoek, waaronder MRI, alleen zinvol indien een operatie wordt overwogen, ter bepaling van aard, omvang en niveau van afwijkingen in het wervel- of wortelkanaal.
 • Bij patiënten met gonartrose is MRI-onderzoek niet zinvol.
 • Bij patiënten met traumatische knieklachten zijn er onvoldoende redenen om MRI-onderzoek door de huisarts aan te bevelen. Omdat er in verschillende regio's mogelijkheden zijn om in de eerste lijn MRI-onderzoek aan te vragen, is niet uitgesloten dat bij meer duidelijkheid over de indicaties voor operatieve behandeling en over MRI-onderzoek bij specifieke patiëntengroepen een door de huisarts aangevraagd MRI-onderzoek een plaats kan krijgen in een transmurale setting.
 • Beeldvormend onderzoek, waaronder MRI, bij (chronische) hoofdpijnklachten zonder alarmsymptomen wordt niet aanbevolen.

 

De waarde van MRI-onderzoek bij andere klachten of aandoeningen wordt niet besproken in de NHG-Standaarden noch in andere NHG producten.

Voor vragen betreffende vergoedingen van zorgverzekeraars verwijzen wij u naar de LHV.

Als u na een gesprek met de huisarts zelf er niet uitkomt kunt u terecht bij een van de regionale klachtencommissies in het land. Deze vindt u op de website van de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Ook kunt u terecht bij de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF). Voor vragen en klachten over de zorg kunt u contact opnemen met  de Zorglijn.

Algemeen, Overige

Voor huisartsen die in het buitenland werkzaam zijn en vragen hebben over herregistratie en accreditatie verwijzen wij voor herregistratie naar de RGS (Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten) en voor accreditatie naar het ABC1 (Accreditatie Bureau Cluster 1).

Het NHG kan geen persoonlijke gezondheidsvragen beantwoorden. U kunt het beste contact opnemen met uw huisarts. Uw huisarts kent uw medische geschiedenis en kan uw vraag goed beantwoorden.

NHGDoc is een beslissingsondersteunend systeem, gebaseerd op de Standaarden en richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap.  Het helpt de huisarts  de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste patiënt bij de hand te hebben. NHGDoc herinnert de huisarts aan ontbrekende gegevens in het Huisarts Informatie Systeem (HIS) en aan aandachtspunten voor nader onderzoek en behandeling. Het HIS maakt hiermee een stap van registratie-instrument, naar bewaker van medicatie, contra-indicaties en allergieën, tot ondersteuner in het klinisch proces.  Een alert melding van NHGDoc geeft de mogelijkheid het medisch dossier, het medicatiebeleid of het medisch inhoudelijk beleid aan te passen.

Voor de exploitatie en doorontwikkeling van NHGDoc is aan de HIS-leveranciers en hun gebruikersverenigingen zowel een collectief als een niet-collectief abonnement voorgesteld. Bij collectief afnemen van NHGDoc kan de prijs beperkt worden tot €330 (ex. BTW) per normpraktijk per jaar. Bij niet-collectieve afname zou deze prijs ongeveer 3 keer hoger  komen te liggen.

Door de gebruikersverenigingen van Promedico en MicroHIS is aan de directies geadviseerd om het collectieve abonnement te nemen, mede op basis van het prijsverschil tussen collectieve en niet-collectieve afname. De directies van Promedico en MicroHIS hebben deze adviezen gevolgd en gekozen voor een collectief abonnement. De overige HIS leveranciers hebben nog geen definitieve keuze gemaakt over de abonnementsvorm. Het NHG is van mening dat er een zeer zorgvuldige besluitvorming door de HIS-leveranciers heeft plaats gevonden. Met de ontvangen abonnementsgelden wordt het verder ontwikkelen en onderhouden van NHGDoc bekostigd.

De LHV kan u helpen met de praktijkvoering van uw (nieuwe) praktijk. Zie hiervoor lhv.artsennet.nl/Praktijkvoering

Het NHG heeft de - voor leden - gratis PraktijkWijzer Kwaliteit en Veiligheid. Deze digitale NHG-PraktijkWijzer ondersteunt de huisarts bij de voorbereiding, uitvoering en borging van een kwaliteitssysteem en kan u helpen om te voldoen aan de eisen van de NHG-Praktijkaccreditering®.

U vindt in de PraktijkWijzer protocollen voor bijvoorbeeld het beheer van medische gebruiksmiddelen. Ook zijn procedures opgenomen voor het afvoeren van medisch afval en het afhandelen van klachten en bijna-incidenten. U kunt in de PraktijkWijzer terecht voor werkafspraken over patiëntenvoorlichting en waarneming. En er is een handleiding telefonische bereikbaarheid en een format voor een eenvoudig kwaliteitssysteem: de kwaliteitsagenda.

De NHG Praktijkaccreditering (NPA bv) kan u helpen bij de kwaliteitsbevordering van de praktijkvoering.

Het NHG beschikt enkel over de gegevens van de leden (niet iedere huisarts is lid van het NHG). In verband met bescherming van persoonsgegevens (Wet Bescherming Persoonsgegevens) geeft het NHG geen namen, adressen of andere gegevens van de leden af.  Voor adressen van huisartsen kunt u de Geneeskundige Adresgids (inlog nodig) raadplegen. U kunt ook het NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) raadplegen.

Onderzoekers verwijzen wij naar de universitaire vakgroepen huisartsgeneeskunde die hun onderzoeksnetwerk van huisartsen kunnen benaderen.

Algemeen, NHG-Standpunten

Om het medisch beleid van de huisarts te ondersteunen en in te gaan op actuele issues ontwikkelt het NHG medisch-inhoudelijke standpunten. Hier ziet u welke medisch inhoudelijke standpunten het NHG heeft geschreven.
 

De visie van de beroepsgroep is op basis van de Toekomstvisie Huisartsenzorg uitgewerkt in diverse inhoudelijk onderbouwde Standpunten over onderdelen van de huisartsenzorg. Deze Standpunten worden gemaakt in samenwerking met de LHV.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap is een vereniging die een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts bevordert en ondersteunt. Wij zijn niet gericht op ethische en juridische kwesties. Ook vragen over wilsverklaringen en dergelijke  nemen wij niet in behandeling. Wij verwijzen u hiervoor naar de KNMG (www.knmg.nl) en de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (www.nvve.nl). Op Thuisarts.nl zijn teksten voor patiënten te vinden over (nadenken) over het levenseinde.

Het uitvoeren van kleine chirurgische verrichtingen in de huisartsenpraktijk heeft de steun van het NHG. Het biedt de patiënt de mogelijkheid een kleine chirurgische ingreep in de eigen, vertrouwde huisartsenpraktijk en dichtbij huis te ondergaan. Het biedt huisartsen de mogelijkheid hun vak te verbreden naar niet alledaagse huisartsenzorg hetgeen het plezier en de uitdaging in het werk bevordert. Tot slot werkt het op macro-niveau kostenbesparend (substitutie van 2e naar 1e lijn).

Het is van belang dat de huisarts affiniteit heeft met het uitvoeren van deze verrichtingen. Een huisarts is volgens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) bevoegd om heelkundige handelingen uit te voeren. Maar deze bevoegdheid geldt alleen als de arts eveneens bekwaam is.

De bekwaamheid zal iedere huisarts voor zichzelf moeten bepalen, dat is onderdeel van het professioneel handelen. De meeste ingrepen in de huisartsenzorg hebben een relatief een technisch eenvoudig karakter waarvoor het verwerven van de nodige bekwaamheid niet veel problemen zal opleveren. Voor ooglidcorrectie en vasectomie is een gedegen opleiding onder leiding van een medisch specialist (bijvoorbeeld uroloog) of een ervaren huisarts-collega noodzakelijk.

De huisarts moet zich dus bekwamen en daarvoor is het nodig dat het volumeaantal met name in de beginperiode voldoende moet zijn. Dat betekent dat de eerste  5 à 10 behandelingen onder supervisie worden uitgevoerd. De huisarts behoort complicaties te registreren.

Het NHG heeft in 2009 het Handboek verrichtingen in de huisartsenpraktijk uitgegeven. In dit boek wordt aan de hand van stapsgewijze instructie, verhelderende foto’s en tekeningen een groot aantal verrichtingen toegankelijk gemaakt.

De missie van het NHG is het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts. De NHG-Standaarden zijn de neerslag van actuele geneeskundige kennis in praktische aanbevelingen. In de loop der tijd treden veranderingen op door nieuwe ontwikkelingen en inzichten, ook op het gebied van geneesmiddelen. Veel geneesmiddelen komen en gaan. Soms komen ze later weer terug op de markt op basis van nieuwe trials of reviews van trials. Het komt voor dat na aanvankelijke terughoudendheid geneesmiddelen later de voorkeur gaan krijgen, op basis van nieuw vergelijkend onderzoek. Dat onderzoek wordt vaak pas enige tijd na de introductie van een nieuw middel uitgevoerd, op basis van gegevens over de lange termijn veiligheid.

Kennisontwikkeling is een geleidelijk proces dat zich in kleine stapjes voltrekt, waarbij er altijd sprake is van een marge aan onzekerheid. Om deze marge zo klein mogelijk te houden is de keuze van het NHG vooral een veilige keuze, waarmee we het belang van de huisarts én de patiënt optimaal willen dienen. De meerwaarde van nieuwe geneesmiddelen moet dus eerst worden aangetoond, voordat ze worden aanbevolen in de NHG-Standaard.

De NHG-Standaarden zijn de basis voor het medisch handelen voor huisartsen. De richtlijnen bieden de meest actuele kennis en stand van zaken van de medische wetenschap. Ze hebben voor de huisartsen geen dwingend karakter. Richtlijnen helpen de huisarts bij de besluitvorming.

Richtlijnen hoeven niet worden gevolgd- het zijn immers geen wetten of voorschriften-  maar moeten met het professionele verstand van de huisarts worden gebruikt. Ieder mens is uniek en dus is elke patiënt uniek. In individuele gevallen kan  -en moet  - er afgeweken worden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij patiënten met multimorbiditeit of verminderde levensverwachting.

Ook patiënten kunnen niet eisen dat een richtlijn van a tot z wordt gevolgd. Bij de toepassing van richtlijnen wordt er vanuit gegaan dat de arts in staat is om op een professionele wijze te communiceren en aan de patiënt begrijpelijke informatie kan geven ter onderbouwing van zijn beleid, ook wanneer deze afwijkt van de wens van de patiënt. Richtlijnen helpen de arts om de patiënt goed voor te lichten over het beleid.

Ebola

Er is een landelijke richtlijn opgesteld door het RIVM voor het schoonmaken van het huis waar een patiënt met (mogelijke) Ebola is verbleven. Dit protocol zou ook toepasbaar kunnen zijn op de huisartsenpraktijk. In overleg met de GGD arts kan worden bepaald in welke mate het protocol in het specifieke geval gevolgd moet worden.

In overleg met de GGD-arts wordt bepaald in welke mate de praktijk dient te worden schoongemaakt, nadat een patiënt met verdenking Ebola in de praktijk is geweest. Er zijn op landelijk niveau afspraken gemaakt met een schoonmaakbedrijf dat kan worden ingezet. De kosten hiervoor zijn vooralsnog voor de huisarts zelf.

Nee. De besmettelijkheid in de beginfase van de ziekte en zonder intensief contact met de patiënt is bijzonder klein. Het in acht nemen van de geadviseerde maatregelen zoals beschreven in de triageprotocollen biedt voldoende bescherming tegen besmetting. 

De besmetting met Ebola vindt plaats door direct lichamelijk contact met een patiënt of lichaamsvloeistoffen van de patiënt. Ebola verspreidt zich niet via de lucht. Daarnaast neemt de besmettelijkheid toe naarmate de patiënt zieker is. In de beginfase van de ziekte is de besmettelijkheid dus relatief gering en volstaat een afsluitende spatbril zodat contact met conjunctivae wordt vermeden, een chirurgisch mondmasker en handschoenen. Voor ambulancemedewerkers/ziekenhuispersoneel adviseert het RIVM een FFP2-masker (ervan uitgaande dat zij een ziekere en daarmee ook infectieuzere patiënt vervoeren/verzorgen).

Nee, belangrijk is kennis te hebben van de triageprotocollen en het opnemen van contact met de juiste personen, waaronder altijd ook de regionale GGD-arts.

Arts infectieziektebestrijding van de lokale GGD
Internist-infectioloog of arts-microbioloog van het lokale ziekenhuis
Internist-infectioloog van het dichtstbijzijnde Universitair Medisch Centrum 
Regionale ambulancedienst

De arts infectieziektebestrijding van de lokale GGD. 
Eventueel kan ook worden overlegd met de internist-infectioloog of arts-microbioloog van het lokale ziekenhuis of van het dichtstbijzijnde universitair medisch centrum (UMC).

Het RIVM heeft in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en InEen (de organisatie waarin onder andere huisartsenposten samenwerken) een landelijk triageprotocol opgesteld om patiënten die mogelijk Ebola hebben, vroegtijdig te signaleren. Daarvan bestaan twee versies: voor telefonische triage en voor fysieke triage. Geadviseerd wordt om alleen deze protocollen te gebruiken. Deze protocollen worden zo nodig aangepast aan de actuele situatie en zijn te vinden op de sites van het NHG en RIVM.

Infectiepreventie

De houdbaarheid van enkelvoudig verpakte gesteriliseerde materialen is beperkt. Zonder aanvullende maatregelen is de steriliteit van deze materialen slechts gedurende een maand gegarandeerd. Hoe kunt u er voor zorgen dat u op het moment dat u het nodig heeft beschikt over instrumentarium waarvan de houdbaarheidsdatum niet is verstreken? We geven enkele tips:

 • Maak onderscheid tussen ingrepen waarbij steriliteit gewenst of vereist is en ingrepen waarbij schoon werken voldoende is. Alleen in het eerste geval is het belangrijk dat de houdbaarheidsdatum nog niet verlopen is. Bij een vaginaal speculum dat u gebruikt voor een uitstrijkje is het bijvoorbeeld geen probleem als de houdbaarheidsdatum van een verpakt speculum verlopen is. Bij het inbrengen van een spiraal is steriliteit wel vereist.
 • Overweeg om als u bepaald instrumentarium weinig gebruikt om disposable instrumentarium te gebruiken in plaats van herbruikbaar instrumentarium.
 • Berg verpakt steriel instrumentarium op in een afgesloten bak die u alleen voor gesteriliseerd instrumentarium gebruikt. Dit verlengd de houdbaarheid tot een half jaar. 
 • Gebruik voor iedere sterilisatiegang een aparte bak en voorzie de bak aan de buitenkant van een label waarop de houdbaarheidsdatum en het instrumentarium staan vermeld. Als u instrumentarium nodig heeft gebruikt u eerst de bak met de kortste houdbaarheidsdatum. 
 • Overweeg om bij geplande ingrepen het instrumentarium korte tijd voorafgaande aan de ingreep te steriliseren. In dit geval bewaart u het instrumentarium gereinigd en verpakt, maar voert u de sterilisatie pas kort van tevoren uit, bijvoorbeeld een dag tot een week voor de ingreep.

Gesteriliseerd kritisch instrumentarium dat verpakt in laminaatzakjes wordt bewaard, is in onbeschadigde en droge verpakking één maand houdbaar.

Door instrumentarium in verpakt in een gesloten bak te bewaren, die uitsluitend voor steriele medische hulpmiddelen wordt gebruikt, kan de houdbaarheid worden verhoogd tot zes maanden.

Let op: De typen autoclaven die in huisartsenpraktijken worden gebruikt zijn niet ‘krachtig’ genoeg om instrumentarium met meerdere verpakkingslagen te steriliseren. 

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen als er tijdens de (be)handeling een grote kans bestaat op spatten en spuiten van bloed of andere lichaamsvochten, secreta en excreta of een kans op een ernstige infectieuze aandoening.

 1. voorafgaand aan fysiek patiëntencontact;
 2. voorafgaand aan een schone of aseptische procedure;
 3. na (mogelijk) contact met lichaamsmaterialen en -vloeistoffen;
 4. na fysiek patiëntencontact;
 5. na fysiek contact met de omgeving van de patiënt.

Bij handhygiëne heeft desinfectie met handalcohol de voorkeur.

Nee, draag geen sieraden  of accessoires aan handen en onderarmen zoals ringen, polshorloges, armbanden en braces tijdens het verrichten van ingrepen waarbij huid of slijmvliezen worden doorbroken of tijdens verloskundige handelingen. Draag tijdens overige werkzaamheden hooguit een polshorloge als dit nodig is voor diagnostische doeleinden.

Persoonlijke Gezondheidscheck

De Persoonlijke Gezondheidscheck is een laagdrempelige test waarmee deelnemers  een geïntegreerd gezondheidsaccount  aanmaken. Hier vullen zij een online vragenlijst in en ontvangen zij een gezondheidsrapport gebaseerd op risicoprofiel, motivatie en persoonskenmerken. Aan de bijpassende adviezen zijn  verwijzingen naar websites, organisaties of hulpverleners gekoppeld die kunnen helpen bij het aannemen van een gezondere leefstijl.

De test is medisch-wetenschappelijk onderbouwd en bevat de meest actuele kennis en richtlijnen op het gebied van preventie en vroegdetectie. Het PreventieConsult, de COPD risicotest en het PreventieKompas zijn hierin geïntegreerd. Verwijzingen naar de huisarts voor aanvullend onderzoek zijn gebaseerd op eerstelijnsrichtlijnen op het gebied van cardiovasculair risico, COPD en leefstijl.

Het instrument is ontwikkeld om de groei van het aantal chronisch zieken af te remmen en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen te verkleinen door bewustwording en stimulans om op eigen kracht een gezondere leefstijl te kiezen. Hiermee heeft het instrument een aandeel in het Nationaal Programma Preventie (www.allesisgezondheid.nl).

Andere Gezondheidschecks richten zich op slechts één risico of aandoening. De Persoonlijke Gezondheidscheck daarentegen focust op beïnvloedbare risicofactoren en een geïntegreerde benadering en is daarmee het medisch-wetenschappelijke, breed gedragen antwoord op andere gezondheidschecks. Ook uniek is dat de Persoonlijke Gezondheidscheck een vervolgtraject biedt met verwijzing naar evidence-based interventies en effectieve behandelingen.

Uit de antwoorden op de online vragenlijsten blijkt of er sprake is van een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2, chronische nierschade of COPD. Indien nodig of wenselijk kan het risico op hart- en vaatziekten worden verfijnd met laboratoriumonderzoek (lipidenprofiel en bloedsuiker) en biometrie (bloeddruk en buikomvang). De Persoonlijke Gezondheidscheck is aangesloten op het landelijke prikpostennetwerk van 25 huisartsenlaboratoria. Verder wordt er gebruik gemaakt van capillaire afname. Het standaard laboratoriumonderzoek, als onderdeel van de aanvullende module, kan op een gevalideerde wijze worden uitgevoerd met behulp van enkele druppels bloed. Voordeel van de capillaire afname is de minimale belasting van de deelnemer. 

Op www.persoonlijkegezondheidscheck.nl kan iedereen een persoonlijke account aanmaken en praktisch advies ontvangen met betrekking tot cardiometabool risico, COPD en leefstijl. Uitbreiding met aanvullende modules kan zelf worden gedaan tegen betaling. Ook kan door middel van de Gezondbon gedeeltelijk de gezondheidscheck vergoed worden door onder andere gemeenten, verzekeraars, werkgevers en consumentenacties. Het streven is de basis van de Persoonlijke Gezondheidscheck kosteloos aan te bieden aan alle Nederlanders vanaf 18 jaar.

De Gezondbon geeft – op indicatie of indien gewenst – toegang tot aanvullend laboratoriumonderzoek,biometrieën en de modules werk en mentaal welzijn.De Gezondbon is verkrijgbaar via www.persoonlijkegezondheidscheck.nl. De Gezondbon kan worden verstrekt door werkgevers, zorgverzekeraars of gemeenten.

De online vragenlijsten zijn gericht op het bepalen van risicofactoren bij volwassenen vanaf 18 jaar.

Een medisch-wetenschappelijke adviesraad met experts op de diverse aandachtsgebieden heeft de inhoud van de Persoonlijke Gezondheidscheck mede bepaalt. De via het instrument verzamelde gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, richtlijnontwikkeling en kwaliteitsverbetering. Een ‘Kwaliteitsraad’, bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende beroepsorganisaties en gezondheidsfondsen, bewaakt de kwaliteit van de Persoonlijke Gezondheidscheck.

Actuele kennis en richtlijnen op het gebied van preventie en de vroege signalering van gezondheidsproblemen vormen de basis van de Persoonlijke Gezondheidscheck. Wie de vragenlijsten op de website invult, krijgt adviezen voor een gezonde leefstijl. Deze adviezen zijn op maat gesneden aan de hand van het risicoprofiel en de persoonlijke kenmerken en motivatie. De teksten zijn op VMBO-begripsniveau geschreven.

De Persoonlijke Gezondheidscheck is een doorontwikkeling van het PreventieConsult, waarbij rekening is gehouden met de huidige financieringsstructuur voor de eerste lijn. Omdat de Persoonlijke Gezondheidscheck zich richt op het snijvlak van public health en de huisartsenpraktijk, worden ook mensen met licht tot matig verhoogde gezondheidsrisico’s gestimuleerd om voor een gezondere leefstijl te kiezen. Dit sluit aan bij de visie van het kabinet om meer nadruk te leggen op ‘eigen verantwoordelijkheid’ en om de financiering van selectieve preventie buiten de basisverzekering en het eerstelijnszorgbudget te houden (nuldelijnsdiagnostiek).

Op basis van ervaringen met het PreventieConsult en het PreventieKompas, krijgt ongeveer 10 procent van de deelnemers een indicatie voor follow-up met betrekking tot (ketenzorg) CVRM, COPD, diabetes en/of psychische aandoeningen. Uiteraard kunt u als huisarts altijd bepalen of de persoon volgens uw professionele inzicht een indicatie heeft voor aanvullend onderzoek.

Bepaling van het cardiovasculair risico via laboratoriumonderzoek en biometrieën valt niet onder de basisverzekering. Dit deel van de Persoonlijke Gezondheidscheck moet dus betaald worden, bijvoorbeeld met de Gezondbon. Deze kan worden aangeboden door de werkgever, de gemeente of de zorgverzekeraar (bij een aanvullende verzekering); is hiervan geen sprake dan moet iemand hiervoor zelf betalen. Op www.persoonlijkegezondheidscheck.nl is te zien welke werkgevers, verzekeraars en gemeenten de Gezondbon al aanbieden. Uiteraard kan de huisarts altijd bepalen of iemand een indicatie heeft voor aanvullend onderzoek; dan valt het onderzoek alsnog onder de basisverzekering maar gaat dit wel ten koste van het eigen risico van de patiënt.

De Persoonlijke Gezondheidscheck behoort tot de ‘selectieve preventie’ en valt daardoor niet onder de Zorgverzekeringswet en het eerstelijnszorgbudget.

Scholing / EKC

De verantwoordelijkheden van de EKC zijn:

 • Het bevorderen van het kwaliteitsbeleid binnen de eigen groep.
 • Het coördineren en bewaken van de voortgang van de kwaliteitsverbeterende activiteiten in de groep.
 • Het bijhouden van eigen kennis en vaardigheden door middel van EKC-nascholingen.
 • Ingeschreven staan in het CHBB-register.

De EKC heeft als taken:

 • Het initiëren en coördineren van de nascholing binnen hagro’s of andere samenwerkingsverbanden.
 • Het samen met de toetsgroep opzetten van een jaarplan.
 • Het samen met de toetsgroep opzetten van kwaliteitsverbeteringsplannen.
 • Het bewaken van de kwaliteit van de nascholing in de huisartsengroep.
 • Het registreren van nascholing in GAIA. 
 • Het verslagleggen over inhoud en afspraken aan de PAM.
 • Het adviseren van huisartsen die deelnemen aan de toetsgroep over praktijkaccreditering.
 • Het intermediair zijn tussen de groep en IA-instelling.
 • Het archiveren van verslagen en aanwezigheidslijsten.

Een toetsgroep voldoet aan de volgende criteria:

 • Het is een vaste groep met een gemeenschappelijk doel en een jaarplan.
 • De groep heeft minimaal drie huisarts-groepsleden.
 • Tussentijdse wisseling is mogelijk.
 • Er is minimaal één EKC per groep.
 • Er zijn twee of meer samenkomsten per jaar.
 • De randvoorwaarden voor het functioneren van de EKC vallen onder de verantwoordelijkheid van de groep.

De inhoud van de bijeenkomsten voldoet aan de volgende criteria:

 • Programma ‘van, voor en door’ huisartsen.
 • Het zichtbaar maken van de ‘interdokter-variatie’.
 • Verslaglegging van inhoud en afspraken.
 • Getekende aanwezigheidslijst.
 • Alleen het reële aantal cursusuren telt.
 • De EKC is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking.
 • Inhoudelijke beoordeling door de PAM.

U kunt EKC worden door het volgen van een EKC-basiscursus. Dit is een 2 daagse cursus over de taak van de EKC, onderwijsvormen, omgaan met groepen en implementatiemethoden. De cursussen worden aangekondigd op de site van LINKH: www.linkh.nl.

Registratie als EKC geschiedt door het College Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden. Registratie kan via hun site: www.chbb.nl. Herregistratie is elke 5 jaar. Je wordt dan geacht voldoende je functie als EKC te hebben uitgeoefend en voldoende EKC-nascholingen te hebben gevolgd.

Om de accrediteringspunten voor uw toetsgroepnascholing geregistreerd te krijgen, dient u deze scholing in te voeren in het GAIA-systeem. Een uitleg en uitgebreide handleiding vindt u op http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-herregistratie/GAIA-accreditatie/Aanbieders-nascholing.htm.

De PAM is de perifere accreditatie medewerker die plannen en verslagen van de EKC'en en hun toetsgroepen beoordeelt en de EKC'en coacht. Een overzicht van de PAM'men vindt u hier: http://www.linkh.nl/overzicht-pam.html.

De toekomstplannen rond het kwaliteitsbeleid zijn geformuleerd in de Nota voor Kwaliteit door de Stuurgroep Kwaliteit van LINKH, LHV en NHG en zijn inmiddels aangenomen door de ledenraad.

De nieuwsbrieven en andere informatie en discussies kunt u vinden op de EKC-groep op HaWeb. Hier kunt u lid van worden via www.haweb.nl.

Staat uw vraag hier niet bij dan willen wij u uiteraard graag verder helpen. U kunt dan een mail richten aan b.spelberg@nhg.org of scholing@nhg.org.