U bent hier

NHG-Kaderopleiding Geïntegreerde Eerstelijns Ouderengeneeskunde

Startdatum nieuwe opleiding: maart 2021.

Organisatie

De vakgroep Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC heeft deze opleiding ontwikkeld in samenwerking met Boerhaave Nascholing van het LUMC, het NHG en Verenso.

Plaats

De onderwijsdagen worden gehouden op een locatie centraal in het land.

Introductie

De zorg voor ouderen in de eerste lijn is complex. De toegenomen kwetsbaarheid van ouderen en de vaak meervoudige problematiek (medisch, psychisch, sociaal, maatschappelijk) maken ouderengeneeskunde tot een uitdaging voor de huisarts. Een belangrijke rol is weggelegd voor zowel de huisarts als de specialist ouderengeneeskunde (SO). Om oudere patiënten zoveel mogelijk de regie over het eigen leven te laten voeren, vraagt om denken in termen van functioneren en zelfredzaamheid en niet alleen in ziekte en behandeling. Samenwerking tussen betrokken hulpverleners en met de oudere en diens naasten is de sleutel tot goede en werkbare zorg.

Huisartsen en SO’s maken steeds meer gebruik van elkaars expertise en mogelijkheden. Maar hoe werk je goed samen? Wat is je rol als kaderarts? Hoe presenteer je je? Hoe maak je duidelijk wat je  te bieden hebt? En wat heb je dan te bieden? De Kaderopleiding Eerstelijns Ouderengeneeskunde leidt huisartsen en SO’s op om te werken aan goede eerstelijns ouderengeneeskunde. Kaderhuisartsen ouderengeneeskunde bieden proactieve samenhangende zorg én stimuleren collega’s dit ook te doen. Zij bevorderen de samenwerking met andere zorgaanbieders en eerstelijnswerkers van zorg én welzijn.

Kaderartsen Specialist Ouderengeneeskunde in de eerste lijn kijken over de schutting van de zorginstelling heen en leren de werkwijze, praktijkvoering, financiering, wet- en regelgeving in de   eerste lijn kennen. Samen vormen zij een regionaal aanspreekpunt voor eerstelijnszorg voor  ouderen.

Kaderhuisartsen Ouderengeneeskunde zijn toegerust om gewenste veranderingen in de eerstelijns ouderengeneeskunde uit te dragen en hebben zich verenigd in Laego: de landelijke adviesgroep eerstelijnsgeneeskunde voor ouderen.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bevat verdieping en verbreding van medische kennis en de wetenschappelijke onderbouwing ervan. Deskundigheidsbevordering van de directe collega’s en andere betrokken in de eerste lijn is tevens een aandachtspunt in de opleiding. Een kaderarts eerstelijns ouderengeneeskunde heeft kennis van de wettelijke kaders, de financiering en de regionale mogelijkheden en bevordert onderlinge samenwerking. Wetenschappelijke vorming,  kennisontwikkeling en kwaliteitsbevordering zijn niet meer weg te denken thema’s in de opleiding tot arts. Ook in deze opleiding komen ze aan bod, uiteraard toegespitst op het thema eerstelijns ouderengeneeskunde. Er is tevens uitgebreid aandacht voor de rol van kaderarts eerstelijns ouderengeneeskunde en de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer

Algemeen

 • Visie op ouderen, functionele geriatrie, kwetsbaarheid
 • Proactieve samenhangende zorg
 • Regie
 • Wet- en regelgeving
 • Ethiek en wel/niet behandelbeslissingen

Medisch inhoudelijk

 • Verdieping medisch inhoudelijke kennis, inclusief voeding en mondzorg
 • Multimorbiditeit (analyse, prioritering, beleid)
 • Polyfarmacie

Geriatrisch netwerk

 • Communicatie met ouderen met cognitieve en/of zintuiglijke beperkingen
 • Communicatie met familie(systemen)
 • Samenwerking huisarts en Specialist Ouderengeneeskunde
 • Samenwerking huisarts – praktijkondersteuner/ - verpleegkundige
 • Samenwerking wijkverpleegkundige /- verzorgenden
 • Samenwerking apotheker, ggz, medisch specialisten
 • Samenwerking met welzijn en sociale teams

Organisatie

 • Zorgbehandelplan
 • Verslaglegging
 • Organisatie en facilitatie spreekuur, taakdelegatie
 • Kwaliteitsprojecten in de regio
 • Financiering

Rol kaderhuisarts

 • Evidence Based Medicine
 • Kritisch lezen
 • Zoeken in pubmed en andere databases
 • Consultatie bieden
 • Onderwijs maken en geven
 • Kwaliteitsproject ontwikkelen en leiden

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor: 

 • Specialisten ouderengeneeskunde die minstens drie jaar praktiseren als specialist ouderengeneeskunde; in de eerste lijn werken en een voortrekkersrol willen vervullen.
 • Huisartsen die zich verder willen bekwamen in de ouderengeneeskunde en een regiofunctie ambiëren. Voorwaarde is dat de deelnemer praktiseert als huisarts in een praktijk/regio waar hij/zij invloed heeft op de organisatie.

Voldoet u niet aan deze vereisten, maar denkt u wel in aanmerking te komen voor deelname? Neem dan contact op met ons.

Opleidingscommissie

 • dr. Tony Poot, huisarts, hoofd NHG-kaderopleiding Ouderengeneeskunde
 • drs. Jacqueline Bustraan, onderwijskundige
 • drs. Jacqueline de Groot, hoofd Kaderopleiding SO in de eerste lijn
 • drs. Frédérique van Weering, coördinator Kaderopleiding SO in de eerste lijn
 • Martine de Niet, organisator Boerhaave Nascholing

Begeleidingscommissie

 • prof. dr. Wilco Achterberg, specialist ouderengeneeskunde, LUMC
 • dr. Victor Chel, specialist ouderengeneeskunde, LUMC
 • prof.dr. Jacobijn Gussekloo, huisarts, LUMC
 • drs. Jacqueline Bustraan, onderwijskundige, LUMC
 • drs. Liesbeth van der Jagt, manager nascholing NHG

Opzet

De opleiding duurt 20 maanden en bestaat uit 20 onderwijsdagen, centraal in het land. Alle  onderwijsdagen zijn voor de specialist ouderengeneeskunde en huisartsen gezamenlijk. Het uitgangspunt hierbij is ‘samen onderwijs waar het kan, en apart waar het moet’. Op die manier doen we beide beroepsgroepen recht, maar streven we ook naar een gezamenlijk optrekken in de eerste lijn voor de oudere en chronisch zieke met complexe (medische) zorgvragen. Naast het voorbereiden en volgen van de onderwijsdagen doen deelnemers stages in hun eigen netwerk, geven zij onderwijs aan elkaar en werken zij aan een zorgvernieuwingsproject in de eigen regio. 

Certificaat en accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd met 80 punten en wordt afgesloten met het behalen van een certificaat.

Na voltooiing van de opleiding wordt u als kaderhuisarts ingeschreven in het CHBB register (www.chbb.nl) voor huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden. Ook kunt u dan deel uitmaken van de NHG expertgroep Laego.

Data

De data staan vermeld op de website van Boerhaave Nascholing.

Kosten

De kosten bedragen voor de gehele opleiding € 9.550,-

(inclusief: cursusmateriaal en de hotelovernachtingen, maaltijden, verfrissingen en CHBB registratie).

Meer informatie en aanmelding

Voor vragen over aanmelding kunt u contact opnemen met Boerhaave Nascholing.

Download de flyer met meer informatie over de kaderopleiding.

Inschrijven via de website van Boerhaave.

Na aanmelding volgt een telefonische intake om de verwachtingen en competenties van de toekomstige deelnemer te bespreken.

Informatie over de opleiding bij M. de Niet mede-coördinator NHG-kaderopleiding ouderengeneeskunde. Tel: 071 - 526 8427 of via e-mail.